Hotărârea nr. 64/2020

hotarirea 64 - 28 februarie 2020 - acordare sprijin financiar Fanfara

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SH l-.'N ISO MHI>I 2<l i 5 410/C SR HN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001 2008 1MO/HS SRISO/CEI 27001:201.1 0I9/S1

HOTĂRÂREA NR.64 privind acordarea unui sprijin financiar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.7909 din 25.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei Fanfarei "Gabriel Chaborschi” a elevilor Palatului Copiilor și Liceului de Arte "Victor Giuleanu”, precum și raportul comun nr.7912 din 25.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, Direcția Juridică și Biroul Comunicare, Sport, Cultură;

Văzând și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub numărul 7024/20.02.2020, prin care prof. Gheorghe Alexandru Daniel, în numele Fanfarei "Gabriel Chaborschi” a elevilor de la Palatul Copiilor și de la Liceul de Arte "Victor Giuleanu”, a solicitat, prin intermediul Asociației Rrosiny din Râmnicu Vâlcea, un sprijin financiar în valoare de 3.000 lei pentru susținerea unei mini-stagiuni de primăvară de concerte de fanfară;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 80/2015 referitoare la actualizarea Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 «Cultură, recreere și religie»;

în temeiul prevederilor pct.9 din anexa nr. 2 la Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei Fanfarei "Gabriel Chaborschi” a elevilor Palatului Copiilor și Licelului de Arte "Victor Giuleanu”, prin intermediul Asociației Rrosiny din Râmnicu Vâlcea, pentru susținerea unei mini-stagiuni de 5 concerte de fanfară în perioada 01-28 martie 2020, în mai multe spații publice din municipiu.

(2) Se împuternicește primarul municipiului, domnul Mircia Gutău, să semneze protocolul de colaborare ce se va încheia cu solicitantul, conform alin.(1).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară, Direcția Juridică și Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ^^CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITĂTE, Diana Maria IONESCU                  SECRETAR GENERAL, /

/   ---jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2020