Hotărârea nr. 61/2020

hotarirea 61 - 28 februarie 2020 - modificare anexa la HCL 9 din 2019 (Registru local spatii verzi)

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SR HX ISO‘>001:201'. IIO/<: SR EN ISO 14001:2015 221/M SRORSAS tR00l:200H 1‘10/HS SR ISO/CEI 27001:2011 <)I‘)/SI

HOTĂRÂREA NR.61

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea “Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.7454 din data de 24.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, în sensul radierii numărului de arbori și a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice și care eronat au fost incluse în anexa nr.1 la Registrul Spațiilor Verzi;

Văzând și Raportul nr.7993 din data de 26.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că, ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.9/2019 prin care s-a aprobat “Registrul Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, modificată prin Hotărârea nr.49/2019, au fost identificate, urmare a solicitărilor de eliberare a Certificatelor de Urbanism pentru construire, suprafețe de teren proprietatea unor persoane fizice sau juridice care eronat au fost incluse în anexa nr.1 la Registrul Spațiilor Verzi, fapt ce îngrădește dreptul proprietarilor terenurilor de a dispune de acestea;

în temeiul prevederilor art.3 și art.16, alin.(1) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

în baza art. 129, alin.(2), lit.c), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa nr.1 la Registrul Local al Spațiilor Verzi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019, în sensul radierii numărului de arbori și a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice și care eronat au fost incluse în anexa nr.1 la Registrul Spațiilor Verzi, conform tabelului modificator, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • • Instituției Prefectului-Judetul Vâlcea;

  • • Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • • Direcției Dezvoltare Locală;

  • • Direcției de Investiții si Achiziții Publice ;

  • • Direcției Urbanism.

1


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Diana Maria IONESCU

v /[jw

। c i p r. ’

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

y\             /

1 îu II                                          ț—

1 ° II

/ Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2020

TABEL MODIFICATOR, Anexa nr. 1 la Registrul Local al Spatiilor Verzi

ANEXA Nr.__la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr.                clin

Nr.

Cad.

Adresa

Nr.

Subp.

Supr.

Existentă în registru (mp)

Supr. ce se radiază (mp)

Suprafață ce rămâne (mp)

Cat.

Fol.

Tip teren

Arbori existenți (buc)

Arbori ce se scot (buc)

Arbori rămași (buc)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

56-1

70

216,06

216,06

Proprietate particulara

0

CP

fâșii plantate

7

7

0

36-1

26

244,42

170

Amenajare parcare

74,42

CP

fâșii plantate

7

5

2

37

1620,56

395,00

CAD. 4985, CAD 4990, CAD. 4984, CAD. 4992, CAD. 4988, CAD. 4986, CAD. 4989, CAD.4987

1225,56

CP

fâșii plantate

22

7

15

38

1897,74

1256

CF 45039, CF 39443, CF. 47469, CF.

48208 și amenajare parcare

641,74

CP

fâșii plantate

24

9

15

98

3284,9

668,70

CAD. 5325, CAD. 5327, CAD. 5327, amenajare parcari si alei aces

2616,2

CP

fâșii plantate

69

13

56

113

313,91

121

Amenajare parcare

192,91

CP

fâșii plantate

4

2

2

44,90

148

92,56

CAD 5327 amenajare parcare

47,66

CP

fâșii plantate

4

1

3

37-1

34

4207,33

356

CAD 5539

3851,33

CP

fâșii plantate

95

0

95

283

imn

fâșii

39-1

86

435,3

CF42515

CF "

plantate

iu

O

o

39-2

39

67,15

13 concesiune

54,15

CP

fâșii plantate

2

0

2

86-1

23

272,39

125,50

CF 35039

146,89

CP

fâșii plantate

12

5

7

-02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

86-1

24

255,41

184,30 CAD. 8954/1, CF

52460, CF

35039

71,11

CP

fâșii plantate

27

27

0

99-2

1

640,52

640,52 demolare grădiniță str. Constantin Brancovean u

0

CP

fâșii plantate

5

5

0

S-85-2

1

32,23

32,23 reamenajare strada

0

CP

fâșii plantate

1

1

0

2

40,52

40,52 reamanajare strada

0

CP

fâșii plantate

3

3

0

116-1

3

2744,53

930,70

CF 47831, CF 45032

1813,83

CP

fâșii plantate

82

6

76

4

732,63

359

CF 55896

373,68

CP

fâșii plantate

25

7

18

122-1

1

1294,16

1294,16 CF 48499, CF 378798 HCL 14/29.01.20 16 ATRIBUIT T.P. ZINELLI

0

CP

fâșii plantate

16

16

0

S-50-1

29

251,18

180

CAD.12634

71,18

CP

fâșii plantate

5

3

2

TOTAL TE REN

18702,10

7310,59

11391,56

Zar

3^/