Hotărârea nr. 60/2020

hotarirea 60 - 28 februarie 2020 - efectuare schimb imobile

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


CERTIFICAR1MRC-0CS SR EH ISO 00.11 20 lr. ■; IQ/C sR EN ISO 1 -1001 .-2015 223/M SROIISAX 18001 2008 190/HS SRISO/CEi 27(>OI:2OI3 OIO/SI

HOTĂRÂREA NR.60 privind efectuarea unui schimb de imobile

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.7457 din data de 24.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la efectuarea unui schimb de imobile-terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea, astfel:

 • 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenurilor în suprafață totală de 4568,4 mp din punctul Fețeni, compusă din: 684 mp înscrisă în CF 50214; 680 mp înscrisă în CF 49811; % din 106,8 mp înscrisă în CF 37623; 617 mp înscrisă în CF 56079; 769 mp înscrisă în CF 48843 si 1765 mp înscrisă în CF 56092;

 • 2. însușirea rapoartelor de evaluare a proprietăților imobiliare;

 • 3. Efectuarea schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea, municipiul oferind terenurile în suprafață de 4568,4 mp situate în punctul Fețeni, precum și terenul în suprafață de 449 mp din punctul Izlaz Goranu, în valoare totală de 492.899 lei (echivalentul a 104.100 euro), conform raportului de evaluare, în schimbul terenului în suprafață de 1508 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul. Nicolae Bălcescu nr. 41 - 43, având numărul cadastral 52399, în valoare de 1.154.562 lei (244.300 Euro), conform raportului de evaluare, care va primi destinație publică, asigurând singurul acces auto și pietonal pentru locatarii celor 3 blocuri, accesul mijloacelor de intervenție în zonă (salvare, pompieri, etc), precum și realizarea utilităților publice necesare acestui ansamblu de locuințe - parcaje, puncte de colectare a deșeurilor, spațiu verde și de joacă pentru copii, etc.; suma de 140.200 Euro (661.663 lei) reprezentând diferența de valoare dintre terenul oferit la schimb de către societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea si terenul oferit de către municipiu va fi achitată de municipiu, până la sfârșitul anului 2021;

 • 4. împuternicirea administratorului public să semneze actul de schimb în formă autentică;

 • 5. Cheltuielile ocazionate de încheierea actului de schimb în formă autentică, vor fi suportate în mod egal, de către societatea SOCOM SA și din bugetul local.

Văzând și Raportul comun nr.7992 din data de 26.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr.163 din 30 mai 2019 Consiliul Local a aprobat demararea procedurilor pentru efectuarea unui schimb de terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea SOCOM SA, municipiul oferind teren situat în punctul Goranu - strada Fețeni, a cărui suprafața exactă va fi stabilită după efectuarea rapoartelor de evaluare, de către evaluator atestat ANEVAR, prin care se stabilește echivalența valorică a terenurilor, în schimbul terenului în suprafață de 1.508 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul. Nicolae Bălcescu nr. 41-43;

Având în vedere că terenul în suprafață de 1508 mp situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul. Nicolae Bălcescu nr. 41- 43, deși este proprietate privată, în fapt are afectațiune publică asigurând singurul acces auto și pietonal pentru locatarii celor cele 3 blocuri la locuințele lor, accesul mijloacelor de intervenție în zona (salvare, pompieri, etc), precum și pentru realizarea utilităților publice necesare acestui ansamblu de locuințe - parcaje, puncte de colectare a deșeurilor, spațiu verde și de joacă pentru copii, etc.

Luând în considerare prevederile art.108 lit e) și ale art.608, alin (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul prevederilor art.863, lit.d), art.1763 și art.1764 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit. c), alin.(6), lit.b), art.139, alin.(2), art.196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenurilor în suprafață totală de 4568,4 mp din punctul Fețeni, compusă din: 684 mp înscrisă în CF 50214; 680 mp înscrisă în CF 49811; 1/2 din 106,8 mp înscrisă în CF 37623; 617 mp înscrisă în CF 56079; 769 mp înscrisă în CF 48843 și 1765 mp înscrisă în CF 56092.

Art.2. Se însușesc rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare - anexele nr.1 - 3 la prezenta hotărâre.

Art3. (1) Se aprobă efectuarea schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea, municipiul oferind terenurile în suprafață de 4568,4 mp situate în punctul Fețeni, descrise la art. 1 și identificate în planurile de situație - anexele nr. 4 - 9 la prezenta hotărâre, precum și terenul în suprafață de 449 mp din punctul Izlaz Goranu - identificat în planul de situație - anexa nr. 10 la prezenta hotărâre, în valoare totală de 492.899 lei (echivalentul a 104.100 euro), conform rapoartelor de evaluare - anexele nr.1- 2 la prezenta, în schimbul terenului în suprafață de 1508 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, b-dul. Nicolae Bălcescu nr.41 - 43, având numărul cadastral 52399, identificat în planul de situație - anexa nr.11 la prezenta hotărâre, în valoare de 1.154.562 lei (244.300 Euro), conform raportului de evaluare - anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, care va primi destinație publică, asigurând singurul acces auto și pietonal pentru locatarii celor 3 blocuri, accesul mijloacelor de intervenție în zonă (salvare, pompieri, etc), precum și realizarea utilităților publice necesare acestui ansamblu de locuințe - parcaje, puncte de colectare a deșeurilor, spațiu verde și dejoacă pentru copii, etc.

 • (2) Suma de 140.200 Euro (661.663 lei) reprezentând diferența de valoare dintre terenul oferit la schimb de către societatea SOCOM SA Râmnicu Vâlcea și terenul oferit de către municipiu, va fi achitată de municipiu, până la sfârșitul anului 2021.

 • Art.4. Se împuternicește administratorul public să semneze actul de schimb în formă autentică.

Art.5. Cheltuielile ocazionate de încheierea actului de schimb în formă autentică, vor fi suportate în mod egal, de către societatea SOCOM SA și din bugetul local.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

 • - Societății Socom SA.

5

Vi

ANEXĂNr.    / lă~

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr._£)____

------

P.F. GHEORGHE VAS1LE

BIROU DE EVALUARE 1MOBILIARA-EXPERT1ZA CONTAB1LA-CONSULTANTA FISCALA

C.I.F 23023500

IMUN. RM. VALCEA, STR. ION REFERENDARU, NR4,

BL. Al8, SC. A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL VALCEA

TELEFON FIX: 0350418603; TELEFON MOB1L:0745494373

COD 1BAN: RO09BUCU1781032644985RON

BANCA: ALPHA BANK RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARA

- TEREN LIBER-

SITUATA IN LOCALITATEA RM VALCEA , CARTIER GORANU, STRADA FETENI, JUDEȚUL VALCEA

UTILIZATOR DESEMNAT: MUNICIPIUL RM VALCEA

CLIENT: MUNICIPIUL RM VALCEA

PROPRIETAR: MUNICIPIUL RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE (TEREN LIBER)

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 152/23.08.2019

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

GHEORGHE VASILE

Legitimație ANEVAR

12801

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

Polița de asigurare seria G nr. 958830/2019-2020

Reprezentant -funcția

Gheorghe Vasile

Expert evaluator

Gheorghe Vasile

Parafa

Nr. 12801 - valabilă 2019

Adresa evaluatorului

Rm. Valcea, str. Ion Referendaru, nr. 4, bl. A1 8, sc. A, ap. 12 jud. Valcea Telefon: 0745494373: E-mail: junioratl974@yahoo.com

2.

CLIENT

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA RO2540813

Adresa

Localitatea : RM Valcea, strada G-ral Praporgescu, nr 14, județul Valcea

UTILIZATOR DESEMNAT

Persoană Juridică: MUNICIPIUL RV1 VALCEA

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

1.TEREN - teren intravilan in suprafața totala 1.765,03 mp , compus din : 52 mp teren avand categoria de folosința drum si 1.713 mp teren avand categoria de folosința

arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul Valcea, inscris in CF 56092 a localității RM Valcea ( Nr. CF vechi:

11534) si avand număr cadastral CAD:4746.

 • 2. TEREN - teren intravilan in suprafața totala 769 mp , compus din : 295 mp teren avand categoria de folosința curti construcții, 188 mp teren avand categoria de folosința arabil si 286 mp teren avand categoria de folosința faneata, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 85, județul Valcea. inscris in CF 48843 a localității RM Valcea .județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 28451) si avand număr cadastral 48843 ( Nr cadastral vechi : 13320).

 • 3. TEREN - teren intravilan in suprafața totala 684 mp , teren avand categoria de folosința pășune, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 85B, județul Valcea. inscris in CF 50214 a localității RM Valcea .județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 26917) si avand număr cadastral CAD: 10683;

Pe terenul mai sus menționai se afla edificata o casa cu suprafața construita la sol de 87 mp, casa care conform caietului de sarcini emis de Primăria Municipiului Rm Valcea nu se evalueaza in cadrul prezentului raport de evaluare.

 • 4. TEREN - teren intravilan in suprafața totala 617,34 mp , teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, județul Valcea, pct „Acasa (Pieptea)”, inscris in CF 56079 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 11873) si avand număr cadastral CAD: 4403/2;

 • 5. TEREN - cota de 'A parti ( o doime) in suprafața totala 53,40 mp , din terenul teren avand categoria de folosința curti construcții in suprafața de 106,80 mp, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, județul Valcea, pct „Acasa (Pieptea)”, inscris in CF 37623 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 23916) si avand număr cadastral CAD: 37623 ( Nr cadastral vechi 4403/3)


Deoarece acest teren este detihut in cota parte indiviza si acces nu se evalueaza in mod distinct in cadrul raportului de

1

6 TEREN - teren intravilan in suprafața totala 680,07 mp . teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea . cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, județul Valcea, pct „Acasa Pieptea”. inscris in CF 49811 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 22329) si avand număr cadastral CAD: 4404/1;

Cu ocazia vizualizării proprietății si studierii actelor de proprietate au rezultat următoarele:

A)

Terenul intravilan in suprafața totala 1.765,03 mp . compus din : 52 mp teren avand categoria de folosința drum si 1.713 mp teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul ..Pieptea Goranu". județul Valcea, inscris in CF 56092 a localității RM Valcea ( Nr CF vechi : 11534) si avand număr cadastral CAD:4746.

se evalueaza impreuna cu :

Teren intravilanul in suprafața totala 769 mp . compus din : 295 mp teren avand categoria de folosința curți construcții, 188 mp teren avand categoria de folosința arabil si 286 mp teren avand categoria de folosința faneata, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni. nr 85, județul Valcea. inscris in CF 48843 a localității RM Valcea , județul Valcea. ( Nr. CF vechi . 28451) si avand număr cadastral 48843 ( Nr cadastral vechi : 13320).

formând un teren cu următoarele caracteristici :

Teren intravilan in suprafața totala 2.534,03 mp , compus din : 52 mp teren avand categoria de folosința drum , 1901 mp teren avand categoria de folosința arabil, 295 mp teren avand categoria de folosința curți construcții, si 286 mp teren avand categoria de folosința faneata situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul Valcea.

B)

Terenul intravilan in suprafața totala 617,34 mp , teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, județul Valcea, pct „Acasa (Pieptea)”, inscris in CF 56079 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 11873) si avand număr cadastral CAD: 4403/2;

se evalueaza impreuna cu

Terenul intravilan in suprafața totala 680,07 mp . teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, judelui Valcea, pct „Acasa Pieptea”, inscris in CF 4981 1 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 22329) si avand număr cadastral CAD: 4404/1;

formând un teren cu următoarele caracteristici :

Teren intravilan in suprafața totala 1.297,41 mp , teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul Valcea.

Acest teren beneficiază de acces de terenul in cota de 16 păru ( o doime) in suprafața totala 53,40 mp , din terenul teren avand categoria de folosința curți construcții in suprafața de 106,80 mp, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 87, județul Valcea, pct „Acasa (Pieptea)”, inscris in CF 37623 a localității RM Valcea, județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 23916) si avand

număr cadastral CAD: 37623 ( Nr cadastral vechi 4403/3)

Deoarece acest teren este detinut in cota parte indiviza si are utilitatea de drum de acces nu se evalueaza in mod distinct in cadrul raportului de evaluare

Proprietar

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA

Adresa oroorietătii

1. Localitatea RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul . . . Valcea, • 3. Localitatea RM Valcea , cartier Goranu. strada Feteni. nr 85B. județul Valcea

 • 4. Localitatea RM Valcea , cartier Goranu. strada Feteni. nr 87, județul Valcea, pct „Acasa (Pieptea)”

 • 5. Localitatea RM Valcea , cartier Goranu. strada Feteni. nr 87, județul Valcea. pct „Acasa (Pieptea)”

 • 6. Localitatea RM Valcea , cartier Goranu. strada Feteni. nr 87, județul Valcea, pct „Acasa Pieptea”

Teren intravilan in suprafața totala 2.534,03 mp , compus din : 52 mp teren avand categoria de folosința drum , 1901 mp teren avand categoria de folosința arabil, 295 mp teren avand categoria de folosința curii construcții, si 286 mp teren avand categoria de folosința faneata situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul Valcea.

VALOAREA DE PIAȚA recomandata,

239.608

LEI

50.700

EURO

-valoare unitara teren

95,00

LEI /mp

20,00

EURO/mp

TEREN - teren intravilan in suprafața totala 684 mp , teren avand categoria de folosința pășune, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Feteni, nr 85B, județul Valcea, inscris in CF 50214 a localității RM Valcea , județul Valcea, ( Nr. CF vechi : 26917) si avand număr cadastral CAD: 10683;

VALOAREA DE PIAȚA recomandata,

70.890

LEI

15.000

EURO

-valoare unitara teren

104,00

LEI /mp

22,00

EURO/mp

Teren intravilan in suprafața totala 1.297,41 mp , teren avand categoria de folosința arabil, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, punctul. „Pieptea Goranu”, județul Valcea.

VALOAREA DE PIAȚA recomandata,

92.157

LEI

19.500

EURO

-valoare unitara teren

71,00

LEI /mp

15,00

EURO/mp

TOTAL VALOARE

TEREN

402.655

LEI

85.200

EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

ABORDĂRII PRIN PIAȚA

VALOAREA FĂRĂ T.V.A.

ANEXA Nr. 2"        13

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. d'O din

P.F. GHEORGHE VASILE

BIROU DE EVALUARE IMOBILIARA-EXPERTIZA CONTAB1LA-CONSULTANTA FISCALA

C.I.F 23023500

MUN. RM. VALCEA, STR. ION REFERENDARU, NR4,

BL. A18, SC. A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL VALCEA

TELEFON FIX: 0350418603; TELEFON MOBIL:0745494373

COD IBAN: RO09BUCU1781032644985RON

BANCA: ALPHA BANK RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARA

- TEREN LIBER-

SITUATA IN LOCALITATEA RM VALCEA , CARTIER GORANU, STRADA LESPEZI, PCT. „IZLAZ-GORANU”, JUDEȚUL VALCEA

UTILIZATOR DESEMNAT: MUNICIPIUL RM VALCEA

CLIENT: MUNICIPIUL RM VALCEA

PROPRIETAR : MUNICIPIUL RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE (TEREN LIBER)

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 46/18.02.2020

ÎNREGISTRARE LA BANCĂ

Nr.

1.

EVALUATOR

GHEORGHE VASILE

Legitimație ANEVAR

12801

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

Polița de asigurare seria G nr. 969079/2020

Reprezentant -funcția

Gheorghe Vasile

Expert evaluator

Gheorghe Vasile

Parafa

Nr. 12801 - valabilă 2020

Adresa evaluatorului

Rm. Valcea, str. Ion Referendaru, nr. 4, bl. A18, sc. A, ap. 12 jud. Valcea. Telefon: 0745494373; E-mail: junioratl974@yahoo.com

2.

CLIENT

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA RO2540813

Adresa

Localitatea : RM Valcea, strada G-ral Praporgescu, nr 14, județul Valcea

UTILIZATOR DESEMNAT

Persoană Juridică: MUNICIPIUL RM VALCEA

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

TEREN - teren intravilan in suprafața totala 449 mp , teren avand categoria de folosința pășune, situat in intravilanul localității RM Valcea , cartier Goranu, strada Lespezi, pct. „Izlaz Goranu”, județul Valcea.

Proprietar

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA

Adresa proprietății

Localitatea RM Valcea , cartier Goranu, strada Lespezi, pct. „Izlaz Goranu”, județul Valcea.

VALOAREA DE PIAȚA recomandata,

90.244

LEI

18.900

EURO

-valoare unitara teren

200

LEI /mp

42,00

EURO/mp

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA

VALOAREA FĂRĂ T.V.A.

ABORDĂRII PRIN PIde ședință,

Secretat general,ANEXA Nr. _ J la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 4'0 din

P.F. GHEORGHE VASILE

BIROU DE EVALUARE IMOBILIARA-EXPERTIZA CONTABILA-CONSULTANTA FISCALA

C.I.F 23023500

MUN. RM. VALCEA, STR. ION REFERENDARU, NR4,

BL. A18, SC. A, ET. 4, AP. 12, JUDEȚUL VALCEA

TELEFON FIX: 0350418603; TELEFON MOBIL:0745494373

COD IBAN: RO09BUCU1781032644985RON

BANCA: ALPHA BANK RM VALCEA

RAPORT DE EVALUARE PROPRIETATE IMOBILIARA

- TEREN LIBER -

SITUATA IN LOCALITATEA RM VALCEA , BDUL NICOLAE BALCESCU, NR 41-43, JUDEȚUL VALCEA, ZONA CĂMIN 225-300

UTILIZATOR DESEMNAT: MUNICIPIUL RM VALCEA

CLIENT: MUNICIPIUL RM VALCEA

PROPRIETAR : SC SOCOM SA

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE (TEREN LIBER)

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR

Nr. 151/23.08.2019

ÎNREGISTRARE LA BANCÂ

Nr.

1.

EVALUATOR

GHEORGHE VASILE

Legitimație ANEVAR

12801

Asigurare profesională nivel de acoperire/nr./an

Polița de asigurare seria G nr. 958830/2019-2020

Reprezentant -funcția

Gheorghe Vasile

Expert evaluator

Gheorghe Vasile

Parafa

Nr. 12801 - valabilă 2019

Adresa evaluatorului

Rm. Valcea, str. Ion Referendaru, nr. 4, bl. A18, sc. A, ap. 12 ,jud. Valcea. Telefon: 0745494373; E-mail: junioratl974@yahoo.com

2.

CLIENT

Persoană juridica: MUNICIPIUL RM VALCEA RO2540813

Adresa

Localitatea : RM Valcea, strada G-ral Praporgescu, nr 14, județul Valcea

UTILIZATOR DESEMNAT

Persoană Juridică: MUNICIPIUL RM VALCEA

3.

PROPRIETATEA EVALUATĂ (conform inspecției)

Proprietate imobiliara compusă din:

TEREN - teren intravilan in suprafața totala 1508 mp , teren avand categoria de folosința curți construcții, situat in intravilanul localității RM Valcea , Bdul Tudor Vladimirescu, nr 41-43, județul Valcea, zona Cămin 225-300.

Proprietar

Persoană juridica: SC SOCOM SA

Adresa proprietății

Localitatea RM Valcea , Bdul Tudor Vladimirescu, nr 41-43, județul Valcea. zona Cămin 225-300.

VALOAREA DE PIAȚA recomandata,

1.154.562

LEI

244.300

EURO

-valoare unitara teren

766

LEI /mp

162,00

EURO/mp

VALOAREA DE PIAȚĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN

METODA

ABORDĂRII PRIN PIAȚA

VALOAREA FĂRĂ T.V.A.


Nr parcelă


Cr teț: oria de folosință


TOTAL


Cod construcție


C1 TOTAL


Sup


alt ța construită la sol


87. OOmp


ANEXA Nr._______

HOTĂRÂREA

laA Date referitoare la teren


B. Date referitoare construcții


IN' 'ENTAR DE COORDONAjTE


Nr

-ct


12

6

7

8

9

13

14

15


Su )ra


Sistem de coordonate Stereo 70


X[m]


401099.277 401109.041 401116.560 401121.427 401127.351 401145.083 401138.507 401126.451

401114.152


452648.475 452656 831 452648.363 452640.065 452628.369 45260.1.448 452596 185 45261>199 45262 i.907


ața totală măsurată = 684
PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)


Județul Vâlcea

Unitatea adm. teritorială Rm Vâlcea Cod SIRUTA: 38167473

Adresa corpului de propnetate: Str. Fețeni, Nr 87, __Punctul "Acasă (Pieptea)"

Scara: 1/500/

/S~' CERTIFICAT

Ăt- . DE

AUTORIZARE -o’

oeria VL Nr. 007    c

—<■ uateQQfiiie          *

8,’C

MIHAELA ALINA z>P/

ANEXA Nr.__£ _la HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. din 2# 01


Numele și prenumele proprietarilor.

AL MARII ION

AL MARII IOANA Domiciliul:

Str. Fețeni, Nr 87.

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE

(intravilan)

Scara 1/500


Județul Vâlcea

Unitatea adm teritorială: Rm Vâlcea Cod SIRUTA 38167473

Adresa corpului de proprietate Str. Fețeni, Nr. 87, Punctul "Acasă (Pieptea)"

~ ANEXA Nr. Q la HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. (tO d'n 0c


Numele și prenumele proprietarului AL MARII ADRIAN-ION

Domiciliul:

Str Fețeni, Nr. 87, Mun Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea


NR.PCT

X

Y

59

401203.496

452616.674

60

401202.687

452619.556

61

401201.367

452619.28

19

401179.795

452614.77

7

401168.079

452612.822

6

401167.938

452609.825

20

401180.456

452611.843

34

401202.18

452616.385

S = 106.80 m.p.A.N.O.P.i.

OFICIUL D£ CADASTRU Și PUBLICITATE iMO&il.lARÂ VÂLCEA ’Nr. înregistrare .data Cl/P^f/C


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


Județul Vâlcea

Unitatea adm teritorială Rm Vâlcea Cod SIRUTA: 38167473

Adresa corpului de proprietate: Str Fețeni, Nr 87, Punctul "Acasă (Pieptea)"


(intravilan)

Scara: 1/500


ANEXA Nr.


la


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL N' £*0 din OF. Ptyb


Numele și prenumele proprietarului AL MARII ADRIAN-ION

Domiciliul:

Str. Fețeni, Nr. 87, Mun. Rm. Vâlcea, Jud. VâlceaS = 617.34mp


REST PROPRIETATE


SUPRAFAȚA IMOBILULUI

NR.PCT

X

Y

35

401234.)]

452623.384

38

401233.552

452642.811

62

401198.718

452633.686

60

401202.687

452619.556

59

401203.496

452616.674

S — 617.3,4 mp


edinte de șq<


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


ANEXA Nr. 8___jă

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL Nr.           din       02■        I

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

i i- 3 1c

769mp

str.Feteni,nr.85-GoronuA. Dote referitoare Io teren


Nr.

parcelS

Categorie de folosința

Suprafața ( mp )

Valoarea de impozitare ( lei )

1

Cc

295

22125

2

A

188

3760

3

F

286

5720

Totol

769

31605

Mențiuni


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereograma 1970

NR.PCT

E(m)

N(m)

80

452610705

401160.548

42

452635.169

401150.235

36

452642.316

401155.104

82

452661.258

401140.13

81

452707 238

401113.845

99

452705.237

401109.153

28

452654 745

401137.783

29

452651 556

40113^.029

33

452639592

401142.275

31

452611 297

401154.683

30

452608.422

401155.943

68

452610.808

401160.172

Suprafața totala m6surat6=769mp

Data: 10

Se confirma               măsurători si

introducerea imobilului în baza de date.. j3ii.lM'»Â • VÂLCEA 31MIO N E S6U"h-An 18 A CONSiLiER I A

Numele și pienuntclc proprie tirului Ol.l I1ANU NICOITM:

Domiciliul

str.Slrnubmg nr. 152

l.uv anun Ri.i-Vâkxa

județul Vâlcea

SuprahipJ terenului

S 1765.0'hn.p.din care:

N 56tf.20iu.p.ifiUavilMnhotărârea

CONSILIULUI LOCAL Nr. _din^ff W

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI


Scara: 1/500


Nr. cadastral


Suprafața măsurată


449.00mp


Adresa imobilului Str. Lespezi


ANEXA Nr. /Q la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL


Cartea Funciară Nr.Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

Valoarea de impozitare

1

P

449.00mp

8980.00

TOTAL

449.00mp

8980.00

construcțif


Mențiițpi


limită nemati


coniîructie Suprafața construită la sol


TOTAL


INVENTAR DE COORDONATE


CERTlfWPUtar$\ Ing Purtarea Mihăeh? Alina

■o;


Nr Pct.


Sistem de Proiecție Stereo'70


X[m)


Y[m]


UI

AUTORIZARE v

)-

Seria VL Nr 007 1.

,<D

Categorie l

i

8 U     li

W

purcArea

MlHAELA ALINA


9 jO.


402729.138 40274.3 978-J0?753-Ua. 402741 138


452161 931

462161 034-

452195-347-


452195 347


Suprafața imobilului = 449.00mp


Se wlWfrpă s uî


din


^CCdLl.1

-r-


'reședințe de ședință,


^re^Trnebirultfl-iițb^z^ <&te iMoaiL'A?-4V"L'- V

n țFSC'J FB-IGIa J , iU cons-.lișri_-U—


ANEXA Nr. [£ la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 6 8 din (9£

/l A'-c


N. Culegonu Sup,ololo foloînto <mP>


A Gote releoloore Io teren

Mențiuni


Intre punctele 13 12 lirnito este rnoteriolizolo pun gord chn melol pe postament din beton mire punctele 12-11-10. hniilo este materializata prin zidul construcție* Je io .mobilul vecm.

•ntre punctele lO- -6 imiilo este materializata prin gord dm beton.

intre punctele i -2 l.rruio este mateiiohzolo pnn trotuarul ae proiecție Bloc 500 Intre punctele 1-23 alee acces mire punctele 23-   -15 trotuar proiecție Bloc 225.

•ntre punctele 14 - lj alee acces in rest limitele riu surit rrioteriuli’ole


Desl.nutifc


Suprafața construita iu sol (mp)


B. Dole referitoare io construcții


Supiuluto tutuia exclusiva inosurotu o imobilului = 1508 Suprolotu d.ri act


Executant SC INfEnClS SRL VlOU AURELIA


. ot ect.lud.rieu .nlocrn.i.. documentație» cadastrale

;■ corespondenta acesteia cu realitatea din terenSecretar general,

Confirm introducerea imobilului m bazo de dote înlegrola s» atribuirea numărului cadastral•7 WZ


ORCÎULCECAOASTRU ȘIWAK IMOBILIARA -vAicea marin ESC U ion CONSILIER IA