Hotărârea nr. 6/2020

hotarirea 6 - 30 ianuarie 2020 - aprobare concesionare teren SC NURVIL TUNING SRL


ROMÂNIA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local

SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M

HOTĂRÂREA NR.6

privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2715 din data de 23.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 96.00 m.p., situat pe str. Crișan nr.1A, între terenurile proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., situate pe str. Crișan la numerele 1 și 1B și aprobarea concesionării directe a acestuia, în scopul amenajării unui spațiu verde dalat (dale înierbate), necesar accesului și circulației între cele două terenuri proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism;

Văzând Raportul nr.2716 din data de 23.01.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.361, alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr. 130/2017;

în baza art.129, alin.(2), litc), coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 96.00 m.p., situat pe str. Crișan nr.1A, între terenurile proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., situate pe str. Crișan la numerele 1 și 1B Terenul este identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafață de 96.00 m.p., în scopul amenajării unui spațiu verde dalat (dale înierbate), necesar accesului și circulației între cele două terenuri proprietatea S.C. NURVIL TUNING S.R.L., cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism. Se vor respecta reglementările urbanistice ale zonei prevăzute în documentația de urbanism, în vigoare, precum și prevederile din certificatul de urbanism nr. 1478/29.223 din 18.09.2019, în valabilitate la această dată.

  • (3) Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/2004 și nr. 130/2017. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

  • (4) Eventualele cheltuieli aferente concesiunii terenului prevăzut la alin.(1) vor fi suportate de către solicitant.

  • Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism si Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism ;

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico-Financiare ;

  • - S.C. NURVIL TUNING S R L.Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

Carie runc^-ș Vr, 53404 Comuna/Oraș/Municipiu: Rămnicu Vâicss

Ânexa &r. 1 La Partea 1


Date referitoare 2a teren

Nr

Categorie ! intra folosințe |v>ten

Suprafața i

(mo) 1

1 aria

!

; Parcela

>

Mr ropo

1

Observații / Referințe

1

cjrti 1 DA construcții.

36     \

-

-

-

1

Lungime Segmente

1) Valoriie lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct] 1 începutj

Punct;

sfârșit;

Lungime segment

! -7 {fTS) i

*» i

?!

9.587

LungîmHe segmentelor sunt determinate ir. o'anii' de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite ia 1 milimetru,