Hotărârea nr. 59/2020

hotarirea 59 - 28 februarie 2020 - aprobare DALI constructii spatii inchiriat Calea lui Traian nr 201

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SK IA ISO 'Hb: 1 2015410/0 Sil HN ISO 1 l('Hl:20;5223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SRISO/CEI 27OO1:2OI3O19/SI

HOTĂRÂREA NR.59

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție "Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201 ”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.7515 din data de 24.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, conform Devizului General - varianta 1 pentru obiectivul de investiție "Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201”;

Văzând și Raportul nr.7516 din 24.02.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9 alin.(4) - Secțiunea 4 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și indicatorii tehnico-economici, conform Devizului General - varianta 1, anexă la prezenta hotărâre, pentru obiectivul de investiție "Construcții spații pentru închiriat, Calea lui Traian nr. 201”, la valoarea totală de 537.738,60 lei fără TVA, respectiv 639.424,43 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 425.000,0 lei fără TVA, respectiv 505.750,0 lei cu TVA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții si Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții si Achiziții Publice.

?                                          J J                                 s

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, __ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, Diana Mar a IONESCU                 SECRETAR GENERAL/

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2020

ANEXA Nr.

la


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. Sv din 2Â.j)2..c6t'

Proiect Nr. 145/2019

CONSTRUCȚII SPATII PENTRU ÎNCHIRIAT, CALEA LUI TRAIAN NR. 201

VARIANTA 1

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

“CONSTRUCȚII SPATII PENTRU ÎNCHIRIAT, CALEA LUI TRAIAN NR. 201"

Nr.crt.

i----------------------------------------------------------------

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

CAPITOL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL - CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL - CAPITOL 2

25000,00

4750,00

29750,00

CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii

2000,00

380,00

2380,00

3.1.1.

Studii de teren geo, topo, hidro

2000,00

380,00

2380,00

3.1.2.

Raportul privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

1000,00

190,00

1190,00

3.3.

Expertizare tehnica

0,00

0,00

0,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

325,00

61,75

386,75

3.5.

Proiectare

13200,00

2508,00

15708,00

3.5.1.

Teme de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.----

Studiu de fezabiiitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

4000,00

760,00

4760,00

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea                        obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6000,00

1140,00

7140,00

Proiect Nr. 145/2019

CONSTRUCȚII SPATII PENTRU ÎNCHIRIAT, CALEA LUI TRAIAN NR. 201

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1200,00

228,00

1428,00

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

2000,00

380,00

2380,00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiție

0,00

0,00

0,00

3.7.2.

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8.

Asistenta tehnica

5353,00

1017,07

6370,07

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

353,00

67,07

420,07

3.8.1.1.

pe perioada de execuție a lucrărilor

353,00

67,07

420,07

3.8.1.2.

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2.

Diriginție de șantier

5000,00

950,00

5950,00

TOTAL - CAPITOL 3

21878,00

4156,82

26034,82

CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

398000,00

75620,00

473620,00

Total cap. 4.1.

398000,00

75620,00

473620,00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

Total cap. 4.2.

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

426405,56

Total cap. 4.3.

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

Total cap. 4.4.

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

199680,22

Total cap. 4.5.

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL - CAPITOL 4

398000,00

75620,00

473620,00

CAPITOL 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2000,00

380,00

2380,00

Proiect Nr. 145/2019

CONSTRUCȚII SPATII PENTRU ÎNCHIRIAT, CALEA LUI TRAIAN NR. 201

5.1.1.

lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

2000,00

380,00

2380,00

5.1.2.

cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2550,00

0,00

2550,00

5.2.1.

comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții, Cap.

(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)x0,5%

2125,00

0,00

2125,00

5.2.3.

cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții, Cap.

(1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1. l)xO, 1%

425,00

0,00

425,00

5.2.4.

cota aferenta Casei Sociale a Constructorului - CSC, Cap. (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)x0,5%

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute Cap. (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4)x20%

88310,60

16779,01

105089,61

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL - CAPITOL 5

92860,60

17159,01

110019,61

CAPITOL 6 -_Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL - CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

537738,60

101685,83

639424,43

din care C + M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1.)

425000,00

80750,00

505750,00

Beneficiar/lnvestitor,

Primăria Municipiului Ramnicu Valcea