Hotărârea nr. 58/2020

hotarirea 58 - 28 februarie 2020 - aprobare SF Amenajare parcare publica zona Ostroveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR t-N ISO «W0I-201S 41<I/C SR EN ISO 14001:201S 223/M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/SI ]

HOTĂRÂREA NR.58

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare publică zona OSTROVENI”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.7374 din data de 24.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare publică zona OSTROVENI”;

Văzând și Raportul nr.7377 din data 24.02.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate (SF) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare publică zona OSTROVENI" la valoarea totală pentru execuția lucrărilor, conform devizului general anexat, de 3.983.398,97 lei fără TVA, respectiv 4.736.366,49 lei cu TVA, din care C+M 3.402.000 lei fără TVA, respectiv 4.048.380 lei cu TVA.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico-Financiare;

Direcției Investiții si Achiziții Publice. 1                                    >       »                            »


CONTRASEMNEAZĂ FlENTRU LE


SECRETAR GENERAL jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2020

Beneficiar: Municipiu Ramnicu Valcea

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției AMENAJARE PARCARE PUBLICA ZONA OSTROVENI

ANEXA Nr.___1___la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. M din


FEB.2020

Nr.

crt.

Denumirea Capitolelor de Cheltuieli

Valoare LEI

Valoare ( fără TVA )

TVA

Valoare (inel. TVA)

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea t

erenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

80000,00

15200,00

95200,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

10000,00

1900,00

11900,00

1.4

Cheltuieli pentru relocare/ protecția utilităților

120000,00

22800,00

142800,00

Total Capitolul 1

210000,00

39900,00

249900,00

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților nec

esare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

42000,00

7980,00

49980,00

Total Capitolul 2

42000,00

7980,00

49980,00

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tet

nica

3.1

Studii de teren, geologice, hidrologice si topografice

0,00

0,00

0,00

3.1.1.Studii teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.Alte studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentatii suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizatii

5000,00

950,00

5950,00

3.3.

Expertiza tehnica

8000,00

1520,00

9520,00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

147533,61

28031,39

175565,00

3.5.1. Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

35.2 Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.Studiu Fezabilitate/DALI

60500,00

11495,00

71995,00

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

0,00

0,00

0,00

3.5.5.Verificare proiecte

20000,00

3800,00

23800,00

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

67033,61

12736,39

79770,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanta

0,00

0,00

0,00

3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0,00

0,00

0,00

3.7.2.Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistenta tehnica

45000,00

8550,00

53550,00

3.8.1,Asistenta din partea proiectantului

17000,00

3230,00

20230,00

3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor

12000,00

2280,00

14280,00

3.8.1.2.pentru participarea la fazele incluse in

programul de control al lucrărilor de execuție.

avizat de către I.S.C.

5000,00

950,00

5950,00

3.8.2.Asistenta din partea dirigintilor de șantier

28000,00

5320,00

33320,00

Total Capitolul 3

205533,61

39051,39

244585,00

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalatii

3110000,00

590900,00

3700900,00

4.2

Montaj utilaje, echipamentele tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Tota

Capitolul 4

3110000,00

590900,00

3700900,00

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40000,00

7600,00

47600,00

5.1.1. Lucrări de construcții

40000,00

7600,00

47600,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane,cote,taxe,cost credit

20412,00

0,00

20412,00

5.2.1.Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.Cota aferenta ISC 0,5%

17010,00

0,00

17010,00

5.2.3.Cota aferenta ISC 0,1%

3402,00

0,00

3402,00

5,2,4, Cota aferenta Casei Sociale a Constr -CSC

0,00

0,00

0,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

355453,36

67536,13

422989,49

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 5

415865,36

75136,13

491001,49

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

Total Capitolul 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

3983398,97

752967,52

4736366,49

Din care C+M (1.2 +1.3 + +1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

3402000,00

646380,00

4048380,00