Hotărârea nr. 57/2020

hotarirea 57 - 28 februarie 2020 - aprobarea Devizului General pentru obiectivul Amenajare locuinte sociale Zona Ostroveni

ROMÂN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


SK EN ISO 01101:2015 ■» 10/C SR EN ISO 14001:201 f> 223,'M SROHSAS ! 80111 2308 190/113 SR ISO/CEI 27001:2()13 019/SI

HOTĂRÂREA NR.57

privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții "AMENAJARE LOCUINȚE SOCIALE ZONA OSTROVENI”

9

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 februarie 2020, la care participă 18 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.7458 din data de 24.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General, actualizat, precum și devizele cheltuielilor de la bugetul local și de la bugetul de stat, actualizate, pentru obiectivul de investiții "Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni”, urmare a încheierii procedurii de achiziție publică a lucrărilor;

Văzând și Raportul nr.7461 din data 24.02.2020, întocmit de Direcția Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că proiectul "Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” este cuprins în Programul de Construcții Locuințe Sociale și de Necesitate, derulat, conform Legii nr.114/1996, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.275/2017 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții susmenționat;

în conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1O, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, și ale art.52, lit.a) din Legea nr.114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 18 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul General, actualizat, aferent obiectivului de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 25.850.237,09 lei fără TVA, respectiv 30.710.163,87 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 22.494.470,07 lei fără TVA, respectiv 26.768.419,39 lei cu TVA, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Devizul General, actualizat, Cheltuieli de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 4.177.754,12 lei fără TVA, respectiv 4.919.909,15 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 821.987,11 lei fără TVA, respectiv 978.164,66 lei cu TVA, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Devizul General, actualizat, Cheltuieli de la bugetul de stat pentru obiectivul de investiții “Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” la valoarea totală de 21.672.482,97 lei fără TVA, respectiv 25.790.254,73 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 21.672.482,97 lei fără TVA, respectiv 25.790.254,73 lei cu TVA, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Investiții și Achiziții Publice.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Diana Maria IONESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \ SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 28 februarie 2020

/i/ieoca J


DEVIZ GENERAL, actualizat conform oferta al obiectivului de investiții:


ANEXA Nr. /la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. 5? din


AMENAJARE LOCUINȚE SOCIALE ZONA OSTROVENI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

-RON-

Valoare

(cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

214.624,74

40.778,70

255.403,45

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

16.218,94

3.081,60

19.300,54

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

Total capitol 1

230.843,69

43.860,30

274.703,99

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

605.134,91

114.975,63

720.110,55

Total capitol 2

605.134,91

114.975,63

720.110,55

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.1.1

Studii de teren

9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

2.500,00

475,00

2.975,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

5.000,00

950,00

5.950,00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5

Proiectare

519.800,00

98.762,00

618.562,00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate și deviz general

130.000,00

24.700.00

154.700,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor (DTACf

150.000,00

28.500,00

178500,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

21.800,00

4.142,00

25.942,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

218.000,00

41.420,00

259.420,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanță

-

-

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

122.000,00

23.180,00

145.180,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

19.200,00

3.648,00

22.848,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control ol lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4.800,00

912,00

5.712.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

98.000,00

18.620.00

116.620,00

Total capitol 3

660.800,00

125.552,00

786.352,00

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

21.569.401,30

4.098.186,25

25.667.587,55

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.227,45

423,22

2.650,67

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

81.062,00

15.401,78

96.463,78

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

26.530,00

5.040,70

31.570,70

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

21.679.220,75

4.119.051,95

25.798.272,70

s

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

86.862,72

16.503,91

103.366,63

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (inclusiv cheltuieli conexe)

86.862,72

16.503,91

103.366.63

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

271.675,08

-

271.675,08

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (O,S%xC+M)

112.472,35

-

.    112.472,35

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10,1% xC+M)

22.494,47

-

22 494,47

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,5% xC+M)

112.472,35

-

112.472,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

24235.91

-

24 235,91

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

2.315.699,94

439.982,99

2.755.682,92

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

Total capitol 5

2.674.237,74

456.486,90

3.130.724,63

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

25.850337,09

4.859.926,78

30.710.163,87

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

22.494.470,07

4.273.949,31

26.768.419,39

■7- C\£JX&2-


0EVI2 GENERAL, actualizat conform oferta CHELTUIELI DE LA BUGETUL LOCAL al obiectivului de investiții:

AN EXA N r           l~

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. h 7___din


AMENAJARE LOCUINȚE SOCIALE ZONA OSTROVENI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

TVA

-RON-

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

1.2

Amenajarea terenului

214.624,74

40.778,70

255.403,45

13

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total capitol 1

214.624,74

40.778,70

255.403,45

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

605.134,91

114.975,63

720.110,55

Total capitol 2

605.134,91

114.975,63

720.110,55

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.1.1

Studii de teren

9.500,00

1.805,00

11.305,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

2.500,00

475,00

2.975,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5.000,00

950,00

5.950,00

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.000,00

380,00

2.380,00

3.5

Proiectare

519.800,00

98.762,00

618.562,00

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate și deviz general

130.000.00

24.700,00

154.700,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii ovizelor/acordurilor/ autorizațiilor (DTAC]

150.000,00

28.500,00

178.500,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

21.800,00

4 142,00

25.942,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

218.000,00

41.420.00

259.420.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

3.7

Consultanță

-

-

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

122.000,00

23.180,00

145.180,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

24.000,00

4.560,00

28.560,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție o lucrărilor

19 200,00

3.648,00

22.848,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4.800,00

912,00

5.712,00

3.8.2

Diriaenție de șantier

98.000,00

18.620,00

116.620,00

Total capitol 3

660.800,00

125.552,00

786.352,00

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

-

-

-

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

2.227,45

423,22

2.650,67

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

81.062,00

15.401,78

96.463,78

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

26.530,00

5.040,70

31.570,70

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

109.819,45

20.865,70

130.685,15

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

-

-

-

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente orqanizării de șantier

-

-

5.1.2

Cheltuieli conexe orqanizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

271.675,08

-

271.675,08

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%xC+M)

112.472,35

-

112.472,35

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții {0,l%xC+M)

22.494,47

-

22.494.47

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,5% xC+M)

112.472,35

-

112.472,35

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

24.235,91

-

24.235,91

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.315.699,94

439.982,99

2.755.682,92

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

Total capitol 5

2.587.375,02

439.982,99

3.027.358,00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

Total capitol 6

-

-

TOTAL GENERAL

4.177.754,12

742.155,02

4.919.909,15

din care: C + M (1.2 +1.3 +14 + 2 + 4.1 ♦ 4.2 + 5.1.1)

821.987,11

156.177,55

978.164,66

Data:

24.02.2020

Beneficiar

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

întocmit,

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.


DEVIZ GENERAL, actualizat conform oferta CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT al obiectivului de investiții:

ANEXANr j ___la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. >7 _din_^. (7


AMENAJARE LOCUINȚE SOCIALE ZONA OSTROVENI

Nr. ert

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

-RON-

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

16.218,94

3.081,60

19.300,54

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

Total capitol 1

16.218,94

3.081,60

19.300,54

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

-

-

-

Total capitol 2

-

-

-

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1

Studii de teren

-

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

-

-

3.3

Expertizare tehnică

-

-

-

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

-

3.5

Proiectare

-

-

-

3.5.1

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate și deviz general

-

-

-

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ocordurilor/ autorizațiilor (DTAC)

-

-

-

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și o detaliilor de execuție

-

-

-

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

-

-

-

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7

Consultanță

-

-

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

-

3.7.2

Auditul financiar

-

-

-

3.8

Asistență tehnică

-

-

-

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

-

-

-

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

-

-

-

3.81.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

-

-

-

3.8.2

Dirigenție de șantier

-

-

-

Total capitol 3

-

-

-

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

21.569.401,30

4.098.186,25

25.667.587,55

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

-

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

-

-

-

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

-

-

-

4.6

Active necorporale

-

-

-

Total capitol 4

21.569.401,30

4.098.186,25

25.667.587,55

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

86.862,72

16.503,91

103.366,63

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (inclusiv cheltuieli conexe)

86 862,72

16.503,91

103.366,63

5.1.2

Cheltuieli conexe orqonizării șantierului

-

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%xC+M)

-

-

-

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% X C+M)

-

-

-

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%xC+M)

-

-

-

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

-

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

-

-

-

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

Total capitol 5

86.862,72

16.503,91

103.366,63

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

-

-

Total capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

21.672.482,97

4.117.771,76

25.790.254,73

din care: C + M (1.2 +13 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

21.672.482,97

4.117.771,76

25.790.254,73

Data:

24.02.2020

Beneficiar

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

întocmit,

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.Data:

24.02.2020

Beneficiar

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

întocmit,

EUROCERAD INTERNATIONAL S.R.L.

yJ^A^^ședinte de ședință,

/ * /m ~1 \ Wetar Qepera 1,   /

. A A /     /