Hotărârea nr. 56/2020

hotarirea 56 - 18 februarie 2020 - alegere presedinte sedinta

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 91)111 2015 -II0/C SR F.N ISO 14991:2015 223/M SR OHSAS l«0l)1 200B 100/HS SR ISO,'CEI 2~UO1:2OI3 019/SI

HOTĂRÂREA NR.56

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile alin.(1) al art.123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind nominalizarea domnului consilier Florian-George Apostolescu pentru funcția de președinte de ședință pentru 3 (trei) luni, respectiv; martie, aprilie și mai 2020;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier Florian-George Apostolescu, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: martie, aprilie și mai 2020.ONTRASEMNEAZĂ PENțRU LEGALITĂTE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020