Hotărârea nr. 55/2020

hotarirea 55 - 18 februarie 2020 - aprobare Raport evaluare activitate asistenti personali sem II 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SR EN ISO 9001:201 S 410/C SR EN ISO 14001:2015 223,'M SROHSAS IHOdl 21108 1 ‘HI/HS SR ISO/Ci I 270H 1:2013 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.55

pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.775 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019;

Văzând Raportul nr.776 din data de 11.02.2020, întocmit de Direcția de Asistență Socială, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.40, alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.29, alin.(1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.268/2007;

în baza art.129, alin.(2), lit.d) coroborate cu alin.(7), lit.b, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie - decembrie 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistentă Socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;


  PREȘEDINTE D Diana Maria KONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENER jurist Ion DIDOI


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

ANEXĂ


RAPORT privind evaluarea activității asistenților

XJ


ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie - decern

'di

în conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Asistență Socială (DAS) monitorizează activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, modul în care își îndeplinesc obligațiile contractuale, și prezintă semestrial un raport consiliului local.

Potrivit art. 29 alin.1 din HG nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, acest raport este structurat după cum urmează:

 • a) Dinamica angajării asistenților personali

Prin HCL nr.329/31.10.2019 a fost aprobată suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 1600 posturi destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu, la sfârșitul semestrului I al anului 2019 fiind înregistrați în evidențele DAS 178 de asistenți personali (angajați cu contract individual de muncă) și 1382 beneficiari de indemnizație lunară de însoțitor.

în intervalul iulie-decembrie 2019 au fost angajați, urmare a cererilor depuse și opțiunilor exprimate în scris, potrivit Legii nr.448/2006 (art.42 al.5 și al.6), un nr. de 9 asistenți personali, din care 2 cazuri noi și 7 cazuri de persoane cu nevoi speciale, copii și adulți, beneficiare de indemnizație, a căror stare de sănătate s-a deteriorat semnificativ reclamând prezența constantă a unei persoane de îngrijire. Concomitent, s-a procedat la încetarea raporturilor contractuale pentru 5 asistenți personali, din următoarele motive:

 • - decesul persoanei asistate -1 caz;

 • - transfer la indemnizația de însoțitor - 3 cazuri;

 • - expirarea certificatului de încadrare în grad de handicap - 1 caz.

La 31.12.2019 situația asistenților personali, pe categorii de beneficiari asistați (minori,adulți cu handicap grav) și grad de rudenie, se prezenta după cum urmează:

nr. asist.pers, angajați

pers.asistată minor

pers.asistată adult

asistenți personali

contract per.determinată

contract per. nedeterminată

membri ai familiei

terțe persoane

182

78

104

177

5

86

96

Este relevant caracterul familial al acestor servicii, în peste 97% din cazuri, îngrijirea persoanei cu nevoi speciale fiind acordată de membri ai familiei (părinte, frate, copil, soț/soție, bunic). în aprox. 42% din cazuri, asistenții personali au în îngrijire copii cu vârsta cuprinsă între 8 luni și 18 ani, restul de 58%, prestând servicii de asistență adulților și vârstnicilor, cu vârste cuprinse între 19-93 ani.

în ceea ce privește evoluția numărului beneficiarilor de indemnizație de însoțitor (în intervalul de timp menționat), s-a înregistrat aceeași tendință de creștere a solicitărilor, de la 1382 pers, la 1444 pers., deși numărul dosarelor înregistrate și finalizate a fost cu mult mai mare (242 solicitări). Această discrepanță este justificată prin „mișcările naturale” înregistrate în rândul beneficiarilor (respectiv decesul acestora) și schimbarea gradului de handicap.

Referitor la cheltuielile cu salarizarea asistenților personali și achitarea indemnizațiilor lunare pentru sem.ll 2019, DAS a efectuat plățile la zi, sumele aferente acestor obligații financiare fiind de 3.185.000 lei, respectiv 10.910.341 lei (inclusiv indemnizațiile de concediu acordate asistenților personali). Nu trebuie omis faptul că, și în sem.ll 2019, asistenții personali angajați cu contract individual de muncă au beneficiat de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, în cuantum lunar de 347 lei.

 • b) Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro

Potrivit prevederilor art. 144 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicat și a prevederilor art.3 alin.1 lit.c din Legea nr.448/2006, asistentul personal are dreptul la un concediu anual de odihnă. Pe perioada absenței temporare a acestuia, angajatorul are obligația legală (art.37 alin.2 și alin.3 din Legea nr.448/2006) de a asigura persoanei asistate un înlocuitor al asistentului personal, iar dacă acest lucru nu este posibil, i se va acorda o indemnizație echivalentă cu salariul net al asistentului personal, sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Precizăm că, întrucât la nivelul municipiului nu există nicio unitate de asistență medico-socială de tip „respiro”, iar capacitatea Centrului de criză și respite care - Băbeni, aflat în subordine DGASPC Vâlcea, este cu mult depășită (max. 20 locuri pt. întregul județ), protecția persoanei cu dizabilități a fost asigurată, potrivit legii (art.43 alin.1), prin acordarea indemnizației în sumă de 1263 lei, în luna în care asistentul personal a efectuat concediul de odihnă, fapt ce a permis bolnavului/familiei acestuia să achite unei terțe persoane serviciile prestate.

în sem.ll 2019 au solicitat efectuarea concediului de odihnă legal, conform programării anuale aprobată de directorul executiv al DAS, un număr de 145 asistenți personali (valoare totală a indemnizațiilor CO - 175.446 lei), persoanele aflate în îngrijirea lor primind indemnizația prevăzută de lege. Totodată, subliniem faptul că, în anul 2019, 168 dintre asistenții personali ai persoanelor cu handicap au beneficiat de vouchere de vacantă, conform prevederilor art. 36 alin.(1) ale O.U.G. nr. 114/2018.

 • c) Informații privind numărul de asistenți personali instruiti

In temeiul prevederilor art. 38 lit.a) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asistentul personal are obligația să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator.

în consecință, în perioada 12-21 decembrie 2019, DAS, în colaborare cu un furnizor autorizat de formare profesională, a asigurat instruirea specifică a 85 asistenți personali care nu au beneficiat de o astfel de pregătire, cheltuielile aferente acțiunii fiind suportate de la bugetul local - 24.650 lei (cursanții urmând să primească cerificat de absolvire).

 • d) Numărul de controale efectuate și problemele sesizate

în conformitate cu prevederile art.40 alin.2 din actul normativ mai sus menționat, serviciul public de asistență socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activității asistenților personali, în scopul asigurării respectării drepturilor și interesului superior al persoanei cu dizabilități.

în intervalul de timp menționat au fost verificate un număr de 201 persoane cu handicap grav aflate deja în evidențe (beneficiare de asistent personal sau indemnizație), constatându-se faptul că, în general, au beneficiat de servicii de îngrijire personală, de bază și instrumentale, adecvate nevoilor (ajutor pentru igiena personală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior/exterior, menaj, prepararea hranei, administrarea medicației, gestionarea bunurilor, acompaniere, etc.), acordate de asistenții personali, sau de îngrijitorii informați (terți, alți membri ai familiei) în cazul beneficiarilor de indemnizație.

Precizăm că nu s-au constatat abateri de la normele de disciplină a muncii sau încălcări ale obligațiilor contractuale, și nici nu au fost înregistrate reclamații, sesizări din partea bolnavilor/aparținătorilor, cu referire la modul în care persoanele cu dizabilități sunt îngrijite.

Ca măsură de control a activității asistenților personali, la nivelul DAS a fost adoptată decizia ca, lunar (în prima decadă), aceștia să se prezinte la sediul instituției pentru pontaj, iar semestrial să prezinte un raport privind activitatea desfășurată, informațiile obținute servind la actualizarea bazei de date.

De asemenea, în baza prevederilor HG nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap grav, modificată prin HG nr.463/2005, în cursul lunii decembrie 2019 au fost supervizate 179 rapoarte de activitate întocmite de asistenții personali.

în cazul minorilor încadrați în grad de handicap cu/fără certificat de orientare școlară, aflați în familie, ținând cont de cerințele Ord.nr.1985/2016, responsabilii de caz de prevenire din cadrul DAS au desfășurat activitățile specifice de verificare a modului în care au fost aduse la îndeplinire obiectivele din Planul de abilitare-reabilitare (PAR) anexat la certificatul de încadrare în grad de handicap, de depistare a eventualelor probleme în implementarea PAR și a soluțiilor de remediere, astfel încât copiii să beneficieze de abilitare-reabilitare optimă, și au întocmit, în acest sens, un nr. de 315 rapoarte de vizită și rapoarte de monitorizare (prezente la dosarul personal al copilului).

în conformitate cu legislația în domeniu, asistenții personali beneficiază de instructaje privind reglementările de securitate și sănătate specifice locului de muncă, instrucțiunile de lucru, consecințele posibile ale necunoașterii și nerespectării legislației, semnându-se fișele individuale SSM. Informații similare au fost furnizate, la cerere, și beneficiarilor de indemnizație lunară aflați în plată.

în activitatea noastră am asigurat consilierea familiei persoanei bolnave și asistentului personal, cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg în urma încheierii contractului de muncă, la necesitatea respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana cu handicap și la posibilitatea de a apela la servicii sociale specializate cum ar fi: recuperare neuropsihomotorie (prin centrele aflate în subordinea DGASPC, ONG-uri de profil cu care DAS are încheiate parteneriate/convenții de colaborare, alte asociații/fundații); servicii tip respiro (DGASPC-Băbeni).

Alte forme de sprijin acordate de către autorități persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora pentru depășirea unor situații de risc social, sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos:

Nr.crt.

Servicii suport oferite

Beneficiari sem.ll 2019

1

Card-legitimație pt. locuri gratuite de parcare

174

2

Scutire de la plata rovinietei

145

3

Anchete sociale pt. (re)încadrare în grad de handicap

1180

4

Anchete sociale pt. obținerea certificatului de orientare școlară/profesională

48

5

Anchete sociale de reevaluare pers, instituționalizate/evaluare în vederea instituționalizării

33

6

Anchete sociale pt. obținerea pensiei de invaliditate

1

8

Suport financiar de urgență pt. acoperirea parțială a costurilor unor investigații medicale de specialitate/tratamente (sumă totală-27.000 lei)

12

9

Servicii informare/consiliere (medie zilnică)

30

10

Transport local gratuit (titluri de călătorie)*

670/lună

*în cursul anului 2019 s-a reușit achitarea integrală a facturilor emise de operatorul local de transport urban, SC ETA SA, în sumă totală de 683.900 lei (lunar, aprox. 1000 de persoane eligibile, cf. Legii nr.448/2006, solicită gratuitate la transportul local din municipiu și sunt eliberate, în medie, 670 abonamente)

în concluzie, apreciem că serviciile acordate persoanelor cu handicap grav au corespuns standardelor de calitate din domeniu în pofida deficitului de personal din cadrul DAS, nefiind înregistrate cazuri de neglijare/abuz a persoanelor cu dizabilități, sau de încălcare a drepturilor acestora


Director executiv DAS Rm.Vâlcea: Virginia FULGESCU

Șef Serv. Asistență Socială: Camelia EFTIMIE.