Hotărârea nr. 54/2020

hotarirea 54 - 18 februarie 2020 - exprimare acord achizitionare servicii juridice APAVIL

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


CONSILIUL LOCAL


SR BN ISO POCI 2015 4 10/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 180(11:200» 100/HS SR ISO/CFI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.54

pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA, cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății

în dosarele nr.1581/90/2019 si nr.3019/90/2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5672 din 12.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al Societății APAVIL SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultantă, asistentă si reprezentare a societății în dosarele nr.1581/90/2019 și nr.3019/90/2019; ’

Văzând Raportul nr.6175 din data de 14.02.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale ;

Ținând seama de adresa nr.4011 din 07.02.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.5104 din 07.02.2020 prin care societatea APAVIL SA solicită exprimarea acordului în vederea contractării de servicii juridice externe pentru asigurarea reprezentării societății în toate fazele procesuale până la soluționarea definitivă a cauzelor, în dosarele nr.1581/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea și nr.3019/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea;

în temeiul prevederilor art. 1 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte;

în baza art. 129, alin.(1)și alin.(14), art. 139, alin.(3)și a art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 4 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar al societății APAVIL SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarele nr. 1581/90/2019 și nr.3019/90/2019, până la soluționarea definitivă a litigiilor, mandatându-se, în acest sens, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea APAVIL SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Societății APAVIL S.A;

  • - Reprezentantului municipiului în A.G.A a societății APAVIL SA.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINTA,o MA $ Diana Maria IONESG0*^C


NTRASEMNEAZĂ PENȚRU LEGALITATE, \    SECRETAR GENERAL, /

\\ jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020