Hotărârea nr. 53/2020

hotarirea 53 - 18 februarie 2020 - exprimare acord achizitionare servicii juridice Piete Prest

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SR HN ISO 0001:201R 4 10/C SR EN ISO 1 1001:2015 223/M SR OHSAS 1H001 2008 190/HS SK ISO/Cril 27001-2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.53

pentru exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA, cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr.305/90/2017*

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5562 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA, cu privire la achiziționarea unor servicii de consultantă, asistentă si reprezentare a societății în dosarul nr. 305/90/2017*;

Văzând Raportul nr.6192 din data de 14.02.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale

Ținând seama de adresa nr.2375/04.02.2020, înregistrată la Primăria municipiului Rm.Vâlcea sub nr.4360/05.02.2020, prin care societatea Piețe Prest SA a transmis raportul nr.2374/04.02.2020 și Decizia Consiliului de Administrație nr.3/04.02.2020 prin care solicită, ca urmare a depunerii cererii de apel de către domnul Tăbîrcă Mihail Bebiță împotriva sentinței civile nr. 1513/05.12.2019, achiziționarea de către societatea PIEȚE PREST SA a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în dosarul nr.305/90/2017*, aflat în faza procesuală de apel, pe rolul Curții de Apel Pitești;

în temeiul prevederilor art.1 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte;

în baza art.129, alin.(1) și alin.(14), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 5 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Municipiul Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic al societății PIEȚE PREST SA, își exprimă acordul cu privire la achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a acesteia în dosarul nr.305/90/2017* până la soluționarea definitivă a litigiului și se mandatează reprezentanții municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA să aprobe achiziționarea acestor servicii.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantii municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Societății Piețe Prest SA ;

  • - Reprezentanților municipiului în AGA de la societatea Piețe Prest SA.