Hotărârea nr. 52/2020

hotarirea 52 - 18 februarie 2020 - mandatare primar reprezentare Consiliu Local

ROMÂN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul local


SK BN ISO 901)1 2015 410/C SREN ISO 14001:201S 223/M   SR OHSAS 1H001.200R UO/HS SR ISO/CF1 27001:2013 019 /SI

HOTĂRÂREA NR.52

privind acordarea unui mandat general Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în fața instanțelor judecătorești

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5464 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

 • - Mandatarea Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în toate litigiile prezente și viitoare, în care acesta din urmă este parte, aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

 • - Autorizarea Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea să delege, în executarea mandatului acordat, oricăruia dintre viceprimarii municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - semnarea tuturor actelor procedurale care vor fi emise în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de către Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau viceprimarului desemnat, în temeiul mandatului de reprezentare;

 • - Mandatul este dat pentru actele judecății, inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, cereri de probatoriu, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renunțare la judecată, tranzacții, cereri de legalizare, executare silită și alte asemenea, precum și pentru formularea răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile reglementate de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - împuternicirea de către Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau a viceprimarului delegat, în acțiunea de reprezentare a Consiliului Local, a unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în justiție, iar în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, necesare autorității publice locale, nu se pot asigura de către consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu acordul expres al Consililului Local, (pentru fiecare caz în parte), pot fi achiziționate servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, în condiții legii;

Văzând Raportul nr.5667 din data de 12.02.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.80 și următoarele, art.151 și art.155, art.194 din Codul de Procedură Civilă, ale art.2009 si următoarele din Codul Civil si ale art.109, ale art.152 si art.154 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1) și alin.(14), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să reprezinte Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în toate litigiile prezente și viitoare, în care acesta din urmă este parte, aflate pe rolul instanțelor judecătorești.

Art.2. în executarea mandatului acordat conform art.1, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea poate delega pe oricare dintre viceprimarii municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. în temeiul mandatului de reprezentare acordat conform art.1, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau viceprimarul desemnat va semna toate actele procedurale care vor fi emise în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.4. Mandatul acordat în condițiile prezentei hotărâri este dat pentru actele judecății, inclusiv formularea de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, excepții, concluzii scrise, cereri de probatoriu, căi de atac ordinare și extraordinare, acte de renunțare la judecată, tranzacții, cereri de legalizare, executare silită și alte asemenea, precum și pentru formularea răspunsurilor în cadrul procedurii prealabile reglementate de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. în acțiunea de reprezentare a Consiliului Local, Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea sau viceprimarul delegat va împuternici la rândul său un consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului care să reprezinte interesele Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în justiție, iar în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, necesare autorității publice locale, nu se pot asigura de către consilierul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu acordul expres al Consililului Local, (pentru fiecare caz în parte), pot fi achiziționate servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, în condiții legii.

Art.6. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.111/2003 își încetează aplicabilitatea.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Economico-Financiară.

  PREȘEDINTE DE ȘE0IJ Diana Maria lONEȘCl a n c


NTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020