Hotărârea nr. 51/2020

hotarirea 51 - 18 februarie 2020 - modificare HCL 6 din 2020 (concesionare teren SC NURVIL TUNING SRL)

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul local


C ERT1FIC ARI M RC ■ OCS   SK L.N ISO 9001:^015 IUI Zi. SR ES ISO 1400|:ZI>r. >23/M SROHSAS IB001 ZOOR 190/HS SR ISO,'CEI 2zih> 1:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.51

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.6/30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului

și concesionarea directă a acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5904 din data de 12.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune modificarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia, în sensul stabilirii ca redevența să fie plătită anual, timp de 25 de ani, respectiv pe perioada de concesiune;

Văzând Raportul comun nr.6147 din data de 14.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală și Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local nr.6/2020 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 96 mp situat în strada Crișan nr. 1A (între terenurile proprietatea Nurvil Tuning SRL situate pe strada Crișan la numerele 1 și 1B), precum și concesionarea directă a acestei suprafețe în scopul amenajării unui spațiu verde dalat (dale înierbate) necesar accesului și circulației între cele două terenuri proprietatea Nurvil Tuning SRL, cu păstrarea funcțiunii prevăzute în documentația de urbanism; potrivit prevederilor alin.(3) al articolului 1 din hotărârea mai sus menționată, prețul concesiunii este de 334 EURO/mp -echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile hotărârilor Consiliului Local nr. 177/64/ 2004 și nr. 130/2017, iar perioada concesiunii este de 25 de ani; în acest sens, respectând prevederile art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2017, suma care ar trebui achitată integral de societatea Nurvil Tuning SRL, căreia i-a fost concesionată suprafața de 96 mp situată în strada Crișan nr. 1A prin hotărârea nr.6/2020, este de 32.064 EURO (echivalentul a 152.932,45 lei, curs 1 euro=4,7696 lei, 12.02.2020);

Văzând cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr.5075/07.02.2020, prin care administratorul societății NURVIL TUNING SRL a solicitat Consiliului Local să analizeze posibilitatea prelungirii perioadei concesiunii de la 25 ani la 49 ani și a plății prețului concesiunii eșalonat, anual, pe o perioadă de 25 ani, având în vedere că achitarea integrală la începutul contractului de concesiune a sumei datorate ar conduce la dezechilibre majore pentru activitatea societății;

în temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.307, alin.(4), coroborat cu art.362, alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.e) și g) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.6/30.01.2020 referitoare la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia, care va avea următorul conținut:

”(3) Prețul concesiunii este de 334 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2017, cu plata anuală a redevenței. Perioada de concesiune este de 25 de ani.”

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Urbanism.

J                                                                                                               1                                    5

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism ;

  • - Direcției Dezvoltare Locală ;

  • - Direcției Economico-Financiare ;

  • - S C. NURVIL TUNING S.R.L.

    PREȘEDINTE DE ȘEI


    Diana Maria IONE


M/v/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU •

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020