Hotărârea nr. 50/2020

hotarirea 50 - 18 februarie 2020 - declarare ca bun de interes local teren in suprafata de 338 mp

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 -110/C SR EN ISO 1   1:2» 15 22.3/M SR OHSAS 18001 2008190/HS SR I5O/CEI 27001:2013 0I9/S1

HOTĂRÂREA NR.50

privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 338 mp situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu utilizat ca drum acces

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5907 din 12.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului - teren în suprafață de 338 mp situat în Râmnicu Vâlcea -Goranu utilizat ca drum acces;

Văzând Raportul nr.6172 din data de 14.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013, s-a prevăzut dezvoltarea rețelei stradale, ținând cont atât de căile de acces existente, cât și de necesitatea creării unor noi artere de circulație care să asigure accesul către cartierele municipiului care s-au dezvoltat considerabil în ultimii ani; un cartier în continuă dezvoltare urbanistică este și Cartierul Goranu - strada Ștraubing;

Luând în considerare scrisoarea înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.37937/23.09.2019, prin care un grup de locuitori proprietari ai imobilelor construcții și terenuri, cu acces la drumul care pornește din strada Ștraubing spre vest până la intersecția cu Valea Stăncioiului, au solicitat clarificarea situației juridice a drumului mai sus menționat, fiindu-le necesară pentru extinderea rețelei de gaze, iar în urma identificării în teren de către reprezentanții Biroului Cadastru a traseului drumului existent, precum și a verificării situației juridice a terenurilor din zonă, în baza de date cadastrale și înscrieri în Cartea Funciară, precum și a reglementărilor urbanistice cuprinse în Planul Urbanistic General, s-a constatat că terenul, în suprafață de 338 m.p, utilizat ca drum de acces, este prevăzut în Planul Urbanistic General al municipiului, aprobat prin hotărârea nr. 18/2013, nu a făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu este înscris în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice;

în temeiul prevederilor art.286, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale art.8 alin.(1), lit.c) și alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se declară ca bun de interes public local, imobilul - teren în suprafață de 338 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - Goranu, utilizat ca drum de acces.

(2) Imobilul-teren prevăzut la alin.(1) este identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă clasificarea ca stradă a drumului de acces declarat ca bun de interes public local conform art.1.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

Direcției Urbanism;

Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Administrării Domeniului Public.

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral


Nr. Carte Funciara


Suprafața măsurată a imobilului (mp) Adresa imobilului

Loc. Goranu, Str. Strubing INTRAVILAN

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Ramnicu Valcea

A. Date referitoare la teren


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)LOCAL


401700


Mențiuni


___DR

Total


338

338


Imobil împrejmuit intre punctele 1,2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9,10, 11,12-14,15, 16,17, 18,19, 20,, 21, neimprejmuit intre punctele 21, 22, 23,1 -12,13,14.

Suprafața totala măsurată a imobilului = 338 mp

Executant: Gabriel Petru Nechifor Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale

si corespondenta acesteia cu

Semnătura si

A

in teren


O^ORIZARE ierfefiO-VL-F < Nr 0028

"      \% GABRIEL-PETRl

\% NECHIFOR

Dstâ* 09.09.

«■ s? j


ANEXA NR. .........

La Hotararea Consiliului Local nr.

VIZAT,

Secretar/nunicipiu, \ \~/l rJy^-^Președinte de ședință,

Secretar general,

Data