Hotărârea nr. 5/2020

hotarirea 5 - 30 ianuarie 2020 - aprobare PUD imobil birouri strada Stirbei Voda nr 11

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL ILĂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 5

privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2167 din data de 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism "P.U.D -Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, precum și raportul nr. 2168 din 20.01.2020 întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile favorabile conform legislației în vigoare, în certificatul de urbanism nr. 1065/21053 din 18.07.2018, precum și al Arhitectului -Șef nr. 68 din 11.06.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, cu respectarea următoarei condiții:

  • a) construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

  • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferente "Planului Urbanistic de Detaliu -Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, aprobată conform alin. (1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

  • (3) Documentația aferentă "Planului Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și spații multifuncționale și împrejmuire, strada Știrbei Vodă nr. 11C, 13”, beneficiar: Neacșu Vasile, Neacșu Adriana Elena și Chiticariu Gabriela, Chiticariu Dragoș, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

  • (4) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

  • (5) Raportul informării și consultării publicului nr.1636 din 16.01.2020, întocmit de către Societatea Assad S.R.L prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020