Hotărârea nr. 49/2020

hotarirea 49 - 18 februarie 2020 - completare lista bunuri concesionate Apavil

ROMAN IA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN 1809001:2015 410/C SR EN ISO 1-1001:2015 223,'M SROHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CFI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.49

privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5867 din 12.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr.1 din 18.11.2008;

Văzând Raportul nr.5902 din data de 12.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr.116/29.04.2011, Consiliul Local a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către Societatea APAVIL S.A, precum și contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare și a mandatat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APĂ Vâlcea", să încheie si să semneze prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, actul adițional la contractul de delegare; de asemenea, potrivit art. 4 din hotărârea mai sus amintită, a fost aprobată lista bunurilor din domeniul public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare concesionate prin contractul de delegare către Societatea APAVIL SA, aceasta fiind modificată și completată prin acte adiționale succesive;

Ținând seama de adresa nr. 6500/DIV din 19.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 37619/19.09.2019, prin care societatea APAVIL SA a comunicat finalizarea obiectivelor de investiții "Modernizarea Stației de Epurare Râmnicu Vâlcea" - CL2 Iot1 /08.08.2012 și "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea, zona Sud"-CL 5/11.06.2012, realizate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea", cod SMIS 24091 și "Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea", cod SMIS 2014+106204 și a solicitat constituirea unei comisii de preluare a acestor investiții, iar în data de 28.11.2019 prin Protocolul înregistrat la societatea APAVIL SA sub nr.40120/28.11.2019 și la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 48089/28.11.2019, a avut loc predarea-primirea bunurilor realizate în cadrul obiectivelor de investitii mai sus menționate; de asemenea, în cadrul obiectivului de investiții Prelungire bulevardul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67 au fost realizate și rețelele de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în valoare totală de 1.208.384,44 lei, acestea fiind înregistrate în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, astfel : "Rețea alimentare cu apă bd Dem Rădulescu spre DN 67", cu numărul de inventar MFDP09305 și valoarea de inventar 363.637,32 lei și "Canalizare bd Dem Rădulescu spre DN 67", cu numărul de inventar MFDP09302 și valoarea de inventar 844.747,12 lei;

în temeiul prevederilor art. 8, alin. (1) și alin. (3), lit. dA2) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c) și d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se completează Lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către societatea APAVIL SA - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 cu bunurile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

 • (2) Consecință a prevederilor alin.(1), se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, cu societatea APAVIL SA, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, ce va fi avizat de către Primarul municipiului.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art,3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

Societății APAVIL SA;

 • - Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea.

»

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Diana Maria IONE$Cl/ io vil

4.                                                                                  )

Zi; Contrasemnează pentru legalitate, . V       SECRETAR GENERAL, /

jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

A. Bunuri realizate în cadrul obiectivului de investiții Modernizarea stație CL 2 lot 1


NUMĂR INVENTAR

COD_CLS

DENUMIRE

AN.PIF

77:» * //

Val modernizare

Modernizări la bunurile existente

DP09188

1.6.4.

Clădire administrativa statie de epurare

1979

118083,72

DP08380

1.6.4.

Clădire ateliere statia de epurare - ISPA

2012

118.083,72

Bunuri noi

NUMĂR INVENTAR

COD.CLS

DENUMIRE

AN_PIF

Val inventar

DP09331

1.1.3.2

Bazin aerare statia de epurare

2019

4.486.504,99

DP09332

1.1.3.2

Bazin sedimentare finala 1 statia de peurare

2019

1.640.392,65

DP09333

1.1.3.2

Bazin sedimentare finala 2 statia de epurare

2019

1.640.392,66

DP09334

1.1.3.2

Bazin anaerob statia de epurare

2019

2.139.117,02

DP09335

1.3.7.3

Platforma betonata clorura serica statia de epurare

2019

29.917,64

DP09336

1.1.3.2

Bazin tampon de nămol concentrat statia de epurare

2019

294.312,32

DP09337

1.1.3.2

Hala concentrare mecanica si statie polimeri statia de epurare

2019

294.312,36

DP09338

1.1.3.2

Clădire cogenerare statia de epurare

2019

209.664,70

DP09339

1.1.3.2

Platforma betonata si cămin gayometru 1 statia de epurare

2019

104.832,35

DP09340

1.1.3.2

Platforma betonata si cămin gayometru 2 statia de epurare

2019

104.832,35

DP09341

1.1.3.2

Platforma betonata facla statia de epurare

2019

4.342,26

DP09342

1.3.7.

Drumuri si alei acces la spatiile tehnologice statia de epurare

2019

25.755,21

DP09445

1.1.3.2

Bazin ingrosator gravitațional statia de epurare

2019

147.156,17

DP09627

2.1.21.4

Fermentator 1 bazine anaerobe

2019

401.523,07

DP09568

2.1.21.4

Fermentator nr. 2 statia de epurare

2019

410.916,04


DP09343

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasonic Siltrans statia de epurare

2019

175.166,52

DP09344

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasonic Siltrans statia de epurare

2019

175.166,52

DP09345

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasonic Siltrans statia de epurare Dn 800

2019

79.607,96

DP09346

2.1.16.6

Sistem de aerare difuzori cu membrana si bule statia de epurare

2019

341.323,90

DP09347

2.1.17.5

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt nr 1

2019

36.185,44

DP09348

2.1.17.5

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt nr 2

2019

36.185,44

DP09349

2.1.17.5

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt nr 3

2019

36.185,44

DP09350

2.1.17.5

Mixer submersibil lent statia de epurare SR4430 Flygt nr 4

2019

36.185,44

DP09351

2.1.24.7

Macara mixer David 300 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09352

2.1.24.7

Macara mixer David 300 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09353

2.1.24.7

Macara mixer David 300 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09354

2.1.24.7

Macara mixer David 300 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09355

2.1.6.1.1

Suflanta aerzen statia de epurare

2019

434.225,20

DP09356

2.5.

Instalație hidromecanica si accesorii bazin aerare statia de epurare

2019

72.370.86

DP09357

2.1.24.4.2

Pod raclor nr 1 bazin sedimentare statia de epurare

2019

366.920,29

DP09358

2.1.24.4.2

Pod raclor nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

2019

366.920,29

DP09359

2.1.17.1.1.1

Pompa spuma nr 1 bazin sedimentare statia de epurare

2019

18.816,43

DP09360

2.1.17.1.1.1

Pompa spuma nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

2019

18.816,43

DP09361

2.1.17.1.1.1

Pompa in exces NP3102 nr 1 bazin sedimentare statia de epurare

2019

36.185,44

DP09362

2.1.17.1.1.1

Pompa in exces NP3102 nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

2019

36.185,44

DP09363

2.1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol nr 1 bazin sedimentare statia de epurare

2019

57.896,69

DP09364

2,1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol nr 2 bazin sedimentare statia de epurare

2019

57.896,69

DP09365

2.1.24.7

Macara pompe spună David bazin sedimentare statia de epurare

2019

3.618,55

DP09366

2.1.24.7

Macara pompe in exces bazin sedimentare statia de epurare

2019

3.618,55

DP09367

2.1.24.7

Macara pompe recirculare bazin sedimentare statia de epurare

2019

4.342,26

DP09368

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasonic Strâns bazin sedimentare statia de epurare

2019

50.659,61

DP09369

2,5

Instalație hidromecanica si accesorii bazin sedimentare statia de epurare

2019

103.172,11

DP09370

2.1.17.5

Agitator vertical nr 1 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09371

2.1.17.5

Agitator vertical nr 2 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09372

2.1.17.5

Agitator vertical nr 3 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09373

2.1.17.5

Agitator vertical nr 4 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09374

2.1.17.5

Agitator vertical nr 5 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09375

2.1.17.5

Agitator vertical nr 6 bazin anaerob statia de epurare

2019

57.896,69

DP09376

2.1.17.5

Mixer sumersibilfir 1 bazin anaerob statia de epurare

2019

49.212,19

DP09377

2.1.17.5

Mixer sumersibil nr 2 bazin anaerob statia de epurare

2019

49.212,19

DP09378

2.1.17.5

Mixer sumersibil nr 3 bazin anaerob statia de epurare

2019

49.212,19

DP09380

2.1.24.7

Macara mixer David 150 bazin anaerob statia de epurare

2019

3.618,55

DP09381

2,5

Instalație hidromecanica si accesorii bazin anaerob statia de epurare

2019

14.053,32

DP09382

2.1.17.4

Rezervor stocare clorura ferica statia de epurare

2019

152.353,55

DP09383

2.1.17.2

Instalația pomapare/dozare clorura ferica statia de epurare

2019

144.741.73

DP09384

2.1.17.2

Instalație de preparare si dozare polielectrolit statia de epurare

2019

361.854,33

DP09385

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentareingrosator statia de epurare

2019

108.556,30

DP09386

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentare ingrosator nr 2 statia de epurare

2019

108.556,30

DP09387

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentare ingrosator nr 3 statia de epurare

2019

108.556,30

DP09388

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasunete nr 1 statia de epurare

2019

8.105,53

DP09389

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasunete nr 2 statia de epurare

2019

8.105,53

DP09390

2,5

Instalație hidromecanica (țevi si armaturi) statia de epurare

2019

68.298,41

DP09391

2.1.17.2

Ingrosator tambur nr 1 statia de epurare

2019

173.690,07

DP09392

2.1.17.2

Ingrosator tambru nr 2 statia de epurare

2019

173.690,07

DP09393

2.1.17.5

Mixer submersibil nămol concentrat statia de epurare

2019

49.212,19

DP09394

2.1.24.7

Macara mixer David 150 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09395

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentare fermentatoare nr 1 statia de epurare

2019

108.556,30

DP09396

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentare fermentatoare nr 2 statia de epurare

2019

108.556,30

DP09397

2.1.17.1.1.1

Pompa alimentare fermentatoare nr 3 statia de epurare

2019

108.556,30

DP09398

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasunete DN100 nr 5 statia de epurare

2019

8.105,53

DP09399

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasunete DN100 nr 6 statia de epurare

2019

8.105,53

DP09400

2.1.24.4

Pod raclor pentru concentrator gravitațional statia de epurare

2019

723.708,65

DP09401

2.1.17.5

Mixer submersibil statia de epurare

2019

49.212,19

DP09402

2.1.17.1.1.1

Pompa nămol preingrosat statia de epurare

2019

17.369,01

DP09403

2.1.17.1.1.1

Pompa nămol ingrosat statia de epurare

2019

17.369,01

DP09404

2.1.24.7

Macara mixer David 320 statia de epurare

2019

3.618,55

DP09405

2.1.16.6

Schimbător căldură nr 1 fermentator nr 1 statia de epurare

2019

21.711,25

DP09406

2.1.16.6

Schimbător căldură nr 2 fermentator nr 1 statia de epurare

2019

21.711,25

DP09407

2.1.16.6

Schimbător căldură nr 1 fermentator nr 2 statia de epurare

2019

21.711,25

DP09408

2.1.16.6

Schimbător căldură nr 2 fermentator nr 2 statia de epurare

2019

21.711,25

DP09409

2.1.24.7

Cupola fermentator nr 1 si instalațiile conexe statia de epurare

2019

145.205,39

DP09410

2.1.24.7

Cupola fermentator nr 2 si instalațiile conexe statia de epurare

2019

145.205,39

DP09411

2.2.1.1.3

Debitmetru biogaz nr 1 statia de epurare

2019

14.474,17

DP09412

2.2.1.1.3

Debitmetru biogaz nr 2 statia de epurare

2019

14.474,17

DP09413

2.1.17.5

Mixer fermentator EAR 11 nr 1 statia de epurare

2019

144.741,73

DP09414

2.1.17.5

Mixer fermentator EAR 11 nr 2 statia de epurare

2019

144.741,73

DP09415

2.1.24.7

Gazometru 840 mc 20mbari nr 1 statia de epurare

2019

1.932.302,11

DP09416

2.1.24.7

Gazometru 840 mc 20mbari nr 2 statia de epurare

2019

1.932.302,11

DP09417

2.1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol sist. încălzire nr. 1 Fermentator 1 statia de epurare

2019

17.369,01

DP09418

2.1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol sist. încălzire nr. 2 Fermentator 1 statia de epurare

2019

17.369,01

DP09419

2.1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol sist. încălzire nr. 1 Fermentator 2 statia de epurare

2019

17.369.01

DP09420

2.1.17.1.1.1

Pompa recirculare nămol sist. încălzire nr. 2 Fermentator 2 statia de epurare

2019

17.369,01

DP09421

2.1.21.6.1

Platforma acoperita depozit nămol 1 statia de epurare

2019

667.633,98

DP09422

2.1.21.6.1

Platforma acoperita depozit nămol 2 statia de epurare

2019

667.633,97

DP09423

2.1.17.3

Instalație filtrare si desulfurare biologica

2019

405.281,33

DP09424

2.1.16.1.2.1

Grup cogenerare GTK nr 1

2019

505.148,64

DP09425

2.1.16.1.2.1

Grup cogenerare GTK nr 2

2019

505.148,64

DP09426

2.1.17.3

Centrala termica GKS nr 1

2019

318.431,80

DP09427

2.1.17.3

Centrala termica GKS nr 2

2010

318.431,80

DP09428

2.1.17.3

Instalație biogaz

2019

123.030,47

DP09429

2.26.2

Multiparametru digital HQ40d

2019

6.079,15

DP09430

2.26.2

Senzor optic pentru oxigen dizolvat

2019

5.065,96

DP09431

2.2.62

Respirometru BOD Track II nr 1

2019

5.065,96

DP09432

2.26.2

Respirometru BOD Track II nr2

2019

5.065,96

DP09433

2.26.2

Respirometru BOD Track II nr 3

2019

5.065,96

DP09434

2.2.62

Respirometru BOD Track II nr 4

2019

4.848,85

DP09435

2.2.62

Incubator cu control termostatic TC 255S

2019

8.105,53

DP09436

2.2.6.2

Spectofotometru AA500

2019

167.972,78

DP09437

2.2.62

Sistem digestie - speedwave

2019

9.480,58

DP09438

2.26.2

Instalație pentru apa ultrapura

2019

6.513,38

DP09439

2.2.62

Sistem filtrare mini pompa de laborator

2019

10.566,15

DP09440

2.2.6.2

Balanța analitica AS 220

2019

7.816,05

DP09441

2.2.6.2

Baie elctrica de nisip BS 3920

2019

6.441,01

DP09442

2.26.2

Nisa chimica activa standard

2019

10.855,63

DP09443

2.2.6.2

Aparat de determinare concentrație biogaz 5000

2019

47.321,72

DP09569

2.1.17.1.1.1

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 1

2019

108.556,30

DP09570

2.1.17.1.1.1

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 2

2019

108.556,30

DP09571

2.1.17.1.1.1

Pompa nămol concetrat mecanic BN 17 nr 3

2019

108.556,30

DP09572

2.2.6.1.1

Debitmetru ultrasunete DN 100 nr 3

2019

8.105,53

DP09573

2.2.6.1.1

Debitemetru ultrasunete Dn100 nr4

2019

8.105,53

TOTAL

26.656.102,84

 • B. Bunuri realizate în cadrul obiectivului de investiții Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și ape uzate în aglomerarea Râmnicu Vâlcea - CL 5

  NUMĂR INVENTAR

  CODCLS

  DENUMIRE

  AN_PIF

  Val modernizare

  Reabilitări/extinderi rețele existente

  DP07179

  1.8.6.

  Rețea apa str. lustinian Marina

  2012

  286.245,73

  DP06647

  1.8.6.

  Rețea apă str.Eugen Ciorăscu

  2011

  814.908,00

  DP06039

  1.8.6.

  Extindere rețea alimentare cu apă și branșament alimentare cu apă str Ostroveni

  2009

  1.559.536,00

  DP08233

  1.8.6.

  Rețea apa potabila str N. Titulescu - reabilitare ISPA

  2012

  1.136.392,30

  DP06059

  1.8.6.

  Rețea apă bloc M V Popescu

  2009

  405.357,81

  DP08240

  1.8.6.

  Rețea apa potabila str.Matache Temelie - reabilitare ISPA

  2012

  453.850,60

  DP08360

  1.8.6.

  Rețele alimentare cu apa Ostroveni IV - reabilitare ISPA

  2012

  330.642,30

  DP08358

  1.8.6.

  Rețele alimentare cu apa Ostroveni II - reabilitare ISPA

  2012

  383.859,23

  DP08359

  Rețele alimentare cu apa Ostroveni III - reabilitare ISPA

  2012

  475.883,68

  Extinderi de rețele (bunuri noi)

  NUMĂR INVENTAR

  COD_CLS

  DENUMIRE

  AN_PIF

  Val inventar

  DP09455

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Digului

  2019

  554.996,53

  DP09456

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Energiei

  2019

  198.028,95

  DP09457

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Macarie

  2019

  62.667,85

  DP09458

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Ion Creanga

  2019

  632.816,32

  DP09459

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Lacului

  2019

  36.181,54

  DP09460

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Veteranilor

  2019

  46.043,62

  DP09461

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Emanoil Florescu

  2019

  52.325,95

  DP09462

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Crizantemei

  2019

  161.639,73

  DP09463

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Căminului

  2019

  213.190,02

  DP09464

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Ion Filote

  2019

  44.763,27

  DP09465

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Octavian Goga

  2019

  207.601,65

  DP09466

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Nicolae Enache

  2019

  294.592,83

  DP09467

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Comeliu Coposu

  2019

  76.528,99

  DP09468

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Romulus Popescu

  2019

  85.759,69

  DP09469

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Calea lui Traian

  2019

  2.858.468,27

  DP09470

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str.Gib Mihaescu

  2019

  316.134,15

  DP09471

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Bogdan Amaru

  2019

  286.347,45

  DP09472

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Lucian Blaga

  2019

  128.098,39

  DP09473

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str.Nicolae lorga

  2019

  584.236,78

  DP09474

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Marin Sorescu

  2019

  415.160,14

  DP09475

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. I L Caragiale

  2019

  305.336,07

  DP09476

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Marin Preda

  2019

  101.660,71

  DP09477

  1.8.6.

  Rețea distribuție apa potabila str. Nichita Stanescu

  2019

  231.790,75

  DP09478

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Raureni

  2019

  5.056.677,44

  DP09479

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Stolniceni

  2019

  5.827.181,29

  DP09480

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Mircea Buciu

  2019

  185.695,10

  DP09481

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Dimitrie Draghicescu

  2019

  53.506,00

  DP09482

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Eugen Ciorascu

  2019

  465.458,56

  DP09483

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Str Ion Filote

  2019

  51.461,69

  DP09484

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Ostroveni

  2019

  1.187.204,25

  DP09485

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Prundului

  2019

  426.328,75

  DP09486

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Octavian Goga

  2019

  312.774,12

  DP09488

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Teodor Coman

  2019

  44.604,83

  DP09489

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Nicolae Enache

  2019

  132.247,76

  DP09490

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Cornoliu Coposu

  2019

  211.235,57

  DP09491

  1.8.7.

  Rețea canalizare str. Romulus Popescu

  2019

  156.967,03

  DP09492

  1.8.7.

  Conducta refulare apa uzata SPAU 1

  2019

  175.032,44

  DP09493

  1.8.7.

  Conducta refulare apa uzata SPAU 2

  2019

  503.621,19

  DP09494

  1.8.7.

  Conducta refulare apa uzata SPAU 3

  2019

  460.382,44

  DP09495

  1.8.7.

  Conducta refulare apa uzata SPAU 4

  2019

  303.994,04

  DP09575

  1.8.12.

  Cămin statie pompare SPAU 1

  2019

  346.937,03

  DP09576

  1.8.12.

  Cămin statie pompare SPAU 2

  2019

  248.085,31

  DP09577

  1.8.12.

  Cămin statie de pompare SPAU 3

  2019

  151.268,61

  DP09578

  1.8.12.

  Cămin statie pompare SPAU 4

  2019

  114.060,64

  DP09579

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 1 SPAU 1

  2019

  460.848,52

  DP09580

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 2 SPAU 1

  2019

  460.848,52

  DP09581

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 3 SPAU 1

  2019

  460.848,52

  DP09582

  2.1.16.4.4.

  Compresor KESER SPAU 1

  2019

  5.199,00

  DP09583

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 1 SPAU 2

  2019

  329.046,00

  DP09584

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 2 SPAU 2

  2019

  329.046,00

  DP09585

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 3 SPAU 2

  2019

  329.046,00

  DP09586

  2.1.16.4.4.

  Compresor KAESER SPAU 2

  2019

  5.199,00

  DP09587

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 1 SPAU 3

  2019

  302.525,07

  DP09588

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 2 SPAU 3

  2019

  302.525,07

  DP09589

  2.1.17.1.1.2.

  Pompa apa uzata 1 SPAU 4

  2019

  228.119,58

  DP09659

  1.8.6.

  Reabiltare conducta de aductiune apa potabila faleza Olanesti N Balcescu T Vladimirescu S Independen

  2019

  5.269.913,97

  DP09660

  1.8.6.

  Rețea apa potabila str Mircea Buciu

  2019

  216.865,48

  TOTAL

  38.855.800,12

 • C. Bunuri realizate în cadrul obiectivului de investiții Prelungire bulevardul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Rădulescu de la intersecția cu strada Ostroveni până la intersecția cu DN 67

  dntocmit;

  Gâbriel lonescu


  NUMĂR INVENTAR

  COD_CLS

  DENUMIRE

  AN_PIF

  Val inventar

  DP09302

  1.8.7.

  Canalizare menajera bd Dem Rădulescu spre DN67

  2014

  844.747,12

  DP09305

  1.8.6.

  Alimentare cu apa bd Dem Rădulescu spre DN67

  2014

  363.637,32

  TOTAL

  1.208.384,44

  Director Executiv, Mari^FEROIU


Șef Serviciu, Adina GRJJIȚOIU