Hotărârea nr. 47/2020

hotarirea 47 - 18 februarie 2020 - modificare stat functii aparat primar Serviciul Crese

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/0__SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 0 19/SI

HOTĂRÂREA NR.47

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.5624 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin transformarea funcției vacante de asistent k medical generalist, grad profesional principal din cadrul Serviciului Creșe și Asistență medicală unități școlare - Dispensar școlar nr.8 în asistent medical generalist, începând cu data de 01.03.2020;

Văzând Raportul nr.5626 din data de 11.02.2020, întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Titlului III, Capitolul I - Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.c), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.03.2020, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea prin transformarea funcției vacante de asistent medical generalist, grad profesional principal, după cum urmează:

Nr. crt.

Direcție/Serviciu/Compartiment

Funcția contractuală de execuție

Nr. Posturi

actuală

transformată

1.

Serviciul Creșe și Asistență medicală unități școlare -Dispensar școlar nr.8

asistent medical generalist, grad profesional principal

asistent medical generalist

1

(2) Modificarea prevăzută la alin.(1) se regăsește în anexa - Stat de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane.

»

DEMNITARI

1

PRIMAR

S

2

VICEPRIMAR

s

3

VICEPRIMAR

s

4

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

5

SECRETAR

GENERAL

U.A.T

II

S

DIRECI

[TA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS

6

Director

Executiv

II

s

SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICA LOCALA, REGISTRUL AGRICOL ȘI ARHIVĂ

7

Șef serviciu

II

I

S

8

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

10

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

12

INSPECTOR

I

Principal

s

1

13

REFERENT

III

Superior

M

1

14

INSPECTOR

I

Principal

S

1

15

INSPECTOR

I

Superior

s

1

16

REFERENT

III

Superior

M

1

17

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

18

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

BIROUL JURIDIC, GUVERNANȚĂ CORPORATIVA ȘI LEGEA 10/2001   ____________________ 7

19

Șef Birou

II

S

1

20

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

21

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Asistent

S

1

23

INSPECTOR

1

Superior

s

1

24

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

25

CONSILIER

I

Asistent

s

1

BIROUL CONTENCIOS                                                          4

26

Șef Birou

II

S

1

27

CONS. JURIDIC

I

Principal

S

1

28

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

29

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

COMPARTIMENT GREFĂ

30

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

31

CONS. JURIDIC

I

Asistent

S

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE___________________________________________________   25

32

Director

Executiv

11

S

1

BIROUL RESURSE UMANE                                                      7

33

Șef Birou

II

S

1

34

CONSILIER

I

Superior

S

1

35

INSPECTOR

I

Superior

S

1

36

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

37

INSPECTOR

I

Principal

S

1

38

INSPECTOR

I

Superior

s

1

39

Referent

III

Superior

M

1

BIROUL ADMINISTRATIV

14

40

Șef Birou

ii

s

1

41

REFERENT

IA

M

1

42

ȘOFER

I

M

1

43

ȘOFER

I

M

1

44

ȘOFER

I

M

1

45

ȘOFER

I

M

1

46

ÎNGRIJITOR

G

1

47

îngrijitor

G

1

48

îngrijitor

G

1

49

îngrijitor

G

1

50

îngrijitor

G

1

51

îngrijitor

G

1

52

îngrijitor

G

1

53

REFERENT

IA

M

1

COMPARTIMENT RELA1

[TI CU ROMII

1

1 54

CONSILIER

11

s

1 1

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN____________________________________2

55

CONSILIER

I

Principal

S

1

56

INSPECTOR

I

Debutant

S

1

BIROUL INFORMATICA ȘI CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR___________________________________9

57

Șef Birou

11

S

1

58

CONSILIER

I

Superior

S

1

59

CONSILIER

I

Superior

S

1

60

INSPECTOR

I

Superior

S

1

61

INSPECTOR

I

Principal

S

1

62

CONSILIER

I

Principal

S

1

63

INSPECTOR

I

Principal

S

1

64

CONSILIER

I

Superior

S

1

65

REFERENT

III

Superior

M

1

COMPARTIMENT AUDIT INTERN                                                 4

66

AUDITOR

I

Superior

S

1

67

AUDITOR

I

Superior

S

1

68

AUDITOR

I

Superior

S

1

69

AUDITOR

I

Superior

S

1

CABINET PRIMAR                                                         4

70

CONSILIER

IA

S

1

71

CONSILIER

IA

S

1

72

CONSILIER

IA

S

1

73

CONSILIER

IA

S

1

BIROUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA________________________________________________9

74

Șef Birou

II

S

1

75

INSPECTOR

I

Superior

S

1

76

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

77

INSPECTOR

I

Superior

S

1

78

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

79

CONSILIER

IA

S

1

80

CONSILIER

n

S

1

81

REFERENT

IA

M

1

82

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                                   77

83

Director

Executiv

II

S

1

84

Director Executiv Adjunct

11

S

1

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                           __________9

85

Șef Serviciu

II

S

1

86

INSPECTOR

I

Superior

S

1

87

INSPECTOR

I

Superior

S

1

88

INSPECTOR

I

Superior

s

1

89

INSPECTOR

I

Superior

s

1

90

CONSILIER

I

Superior

s

1

91

INSPECTOR

I

Superior

s

1

92

INSPECTOR

I

Superior

s

1

93

INSPECTOR

I

Principal

s

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE                    ______________________________ 16

94

Șef Serviciu

II

S

1

95

INSPECTOR

I

Superior

S

1

96

INSPECTOR

I

Superior

S

1

97

INSPECTOR

I

Superior

S

1

98

INSPECTOR

I

Superior

S

1

99

INSPECTOR

I

Superior

S

1

100

INSPECTOR

I

Superior

s

1

101

INSPECTOR

1

Superior

s

1

102

INSPECTOR

1

Asistent

S

1

103

INSPECTOR

1

Superior

S

1

104

INSPECTOR

I

Superior

S

1

105

INSPECTOR

I

Superior

s

1

106

INSPECTOR

I

Principal

s

1

107

INSPECTOR

I

Superior

s

1

108

INSPECTOR

I

Principal

s

1

109

INSPECTOR

I

Superior

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE______________________________________________________16

110

Șef Serviciu

II

S

1

111

INSPECTOR

I

Superior

S

1

112

CONS. JURIDIC

1

Superior

S

1

113

INSPECTOR

I

Superior

S

1

114

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

115

INSPECTOR

I

Superior

s

1

116

REFERENT

III

Superior

M

1

117

INSPECTOR

I

Superior

S

1

118

REFERENT

III

Superior

M

1

119

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

120

INSPECTOR

I

Superior

S

1

121

INSPECTOR

I

Superior

S

1

122

CONS. JURIDIC

1

Superior

S

1

123

INSPECTOR

I

Superior

S

1

124

REFERENT

III

Superior

M

1

125

REFERENT

III

Superior

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , ADMINISTRATIV______________________________________________10

126

Șef Serviciu

II

S

1

127

INSPECTOR

I

Superior

S

1

128

INSPECTOR

I

Superior

S

1

129

INSPECTOR

I

Superior

S

I

130

CONSILIER

I

Superior

S

1

131

REFERENT

III

Superior

M

1

132

REFERENT

III

Superior

M

1

133

CONSILIER

II

S

1

134

ÎNGRIJITOR

G

1

135

ARHIVAR

M

1

SERVICIUL FINANCIAR, CONTABILITATE SI BUGET ___________________________________________13

136

Șef Serviciu

II

S

1

137

CONSILIER

I

Superior

S

1

138

INSPECTOR

I

Superior

S

1

139

INSPECTOR

I

Superior

S

1

140

CONSILIER

I

Superior

S

1

141

INSPECTOR

I

Superior

S

1

142

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

143

INSPECTOR

I

Superior

S

1

144

INSPECTOR

I

Superior

S

1

145

INSPECTOR

I

Superior

S

1

146

INSPECTOR

1

Asistent

S

1

147

INSPECTOR

1

Superior

S

1

148

Referent

III

Superior

M

1

SERVICIUL OPERARE INCASARI                                                        11

149

Șef Serviciu

II

S

1

150

INSPECTOR

I

Superior

S

1

151

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

152

REFERENT

III

Superior

M

1

153

REFERENT

III

Superior

M

1

154

REFERENT

III

Superior

M

1

155

REFERENT

III

Superior

M

1

156

CASIER

M

1

157

CASIER

M

1

158

REFERENT

IA

M

1

159

CASIER

M

1

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALA_______________________________________________ 55

160

Director

Executiv

II

S

1

161

Director Executiv Adjunct

II

S

1

COMPARTIMENT SECRETARIAT, GESTIONARE DOCUMENTE_______________________________________2

162

REFERENT

IA

M

1

163

CONSILIER

II

S

1

BIROUL CADASTRU, FOND FUNCIAR, AGRICULTURA__________________________________________ 6

164

Șef Birou

II

S

1

165

INSPECTOR

I

Superior

S

1

166

CONSILIER

1

Superior

S

1

167

CONSILIER

I

Superior

S

1

168

INSPECTOR

I

Superior

S

1

| 1691                              |                      |                | INSPECTOR | I | Principal | S |                    |                       I I I I |       1      |

_____________________________ BIROUL FOND LOCATIV, ASOCIAȚII DE PROPRIETARI_________________________________________ 8

170

Șef Birou

II

S

1

171

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

S

1

173

INSPECTOR

I

Superior

S

1

174

REFERENT

III

Superior

M

1

175

INSPECTOR

I

Principal

S

1

176

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

177

INSPECTOR

I

Superior

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PATRIMONIU, CONTRACTE______________________________________________10

178

Șef Serviciu

II

S

1

179

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

180

INSPECTOR

I

Superior

S

1

181

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

182

REFERENT

III

Superior

M

1

183

REFERENT

III

Asistent

M

1

184

REFERENT

III

Asistent

M

1

185

INSPECTOR

I

Superior

S

1

186

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

187

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

UNITATEA LOCALA DE MONITORIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI_______________________________________6

188

Șef Serviciu

II

S

1

189

INSPECTOR

I

Superior

S

1

190

INSPECTOR

I

Superior

S

1

191

CONSILIER

I

Principal

S

1

192

CONS. JURIDIC

I

Superior

S

1

193

INSPECTOR

I

Superior

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                                             2

194

INSPECTOR

I

Superior

S

1

195

INSPECTOR

I

Superior

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC                                                  2

196

INSPECTOR

I

Superior

S

1

197

INSPECTOR

I

Principal

S

1

SERVICIUL DEZVOLTARE SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR                                        17

198

Șef Serviciu

n

S

1

199

CONSILIER

I

Principal

S

1

200

CONSILIER

I

Principal

s

1

201

INSPECTOR

I

Principal

s

1

202

CONSILIER

I

Superior

S

1

203

CONSILIER

I

Superior

S

1

204

INSPECTOR

I

Principal

S

1

205

CONSILIER

I

Superior

S

1

206

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

207

CONSILIER

I

Superior

s

1

208

INSPECTOR

I

Principal

s

1

209

INSPECTOR

I

Principal

s

1

210

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

S

1

211

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

212

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1

213

INSPECTOR DE SPECIALITATE

I

s

1

214

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

1

DIRECȚIA URBANISM_________________________________________________________20

1 215 1

| Arhitect Șef

H

1                    1 s

1                                                      1                       1                     1 1                             1 1 1

SERVICIUL AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl RE]

EIE EDILITARE

11

216

Șef Serviciu

11

S

1

217

CONSILIER

I

Superior

S

1

218

CONSILIER

I

Superior

S

1

219

CONSILIER

I

Superior

s

1

220

CONSILIER

I

Superior

s

1

221

CONSILIER

I

Superior

s

1

222

REF DE SPEC

II

Superior

SSD

1

223

INSPECTOR

I

Superior

s

1

224

INSPECTOR

I

Superior

s

1

225

CONSILIER

I

Superior

s

I

226

INSPECTOR

1

Superior

s

1

BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ Șl G.l.S.

6

227

Șef Birou

II

s

1

228

CONSILIER

I

Superior

s

1

229

CONSILIER

I

Superior

s

1

230

INSPECTOR

I

Superior

s

1

231

CONSILIER

I

Principal

s

1

232

INSPECTOR

I

Principal

s

1

COMPARTIMENT INFORMAREA ȘI CONSULTAREA

PUBLICULUI, NOMENCLATOR

STRADAL                              2

233

INSPECTOR

I

Superior

s

1

234

INSPECTOR

I

Principal

s

1

DIREC

FIA DE INVESTII

Pil ȘI ACHIZIȚII PUBLICE                                                        19

235

Director

Executiv

II

s

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE__________________________________________________________8

236

Șef Serviciu

II

S

1

237

CONSILIER

I

Superior

S

1

238

CONSILIER

I

Superior

S

1

239

CONSILIER

I

Superior

S

I

240

CONSILIER

I

Superior

S

1

241

CONSILIER

I

Superior

S

1

242

REF. DE SPEC.

II

Superior

SSD

1

243

CONSILIER

I

Principal

S

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII_____________________________________________2

244

CONSILIER

I

Superior

S

I

245

CONSILIER

I

Superior

S

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE___________________________________________________________8

246

Șef Serviciu

II

S

1

247

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

248

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

249

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

250

CONS.JURIDIC

I

Superior

S

1

251

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

252

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

I

Superior

S

1

253

CONSILIER

ACHIZIȚII

PUBLICE

I

Principal

S

1

SERVICIUL AUTORIZĂRI ACTIVITĂȚI COMERCIALE, EVENIMENTE PUBLICE__________________ 8

254

Șef Serviciu

II

S

1

255

INSPECTOR

I

Superior

S

1

256

INSPECTOR

I

Superior

S

1

257

INSPECTOR

1

Asistent

S

1

258

INSPECTOR

I

Superior

s

1

259

INSPECTOR

I

Superior

s

1

260

REFERENT

III

Superior

M

1

261

CONSILIER

Debutant

S

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENp

K , SĂNĂTATE ȘI SECURITATE

N MUNCĂ                           3

262

Referent de snecialitate

II

Superior

SSD

1

263

Referent

III

Superior

M

1

264

MUNCITOR CALIFICAT

I

M

1

DIRECȚIA DE EVIDENȚA A PERSOANELOR_________________________________________________23

265

Director Executiv

II

S

1

BIROUL STARE CIVILA                                                         8

266

Șef Birou

II

S

1

267

INSPECTOR

I

Superior

S

1

268

REFERENT

III

Asistent

M

1

269

REFERENT

III

Superior

M

1

270

INSPECTOR

I

Superior

S

1

271

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

272

INSPECTOR

I

Principal

S

1

273

INSPECTOR

I

Asistent

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR___________________________________________________14

274

Șef Serviciu

II

S

l

275

INSPECTOR

I

Superior

S

1

276

INSPECTOR

I

Superior

S

1

277

INSPECTOR

I

Superior

S

1

278

INSPECTOR

I

Principal

s

1

279

INSPECTOR

I

Superior

s

1

280

INSPECTOR

I

Superior

s

1

281

INSPECTOR

I

Asistent

s

1

282

INSPECTOR

I

Superior

S

1

283

INSPECTOR

I

Superior

S

1

284

INSPECTOR

I

Principal

S

1

285

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

1

286

REFERENT

IA

M

1

287

REFERENT

II

M

I

DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE                                                        118

288

Director

Executiv

11

S

1

SERVICIUL CONTROL                                                       16

289

Șef serviciu

II

S

I

290

Polițist locali

I

Superior

S

1

291

Polițist locali

I

Superior

S

1

292

Polițist locali

1

Superior

S

1

293

Polițist locali

I

Superior

S

1

294

Polițist locali

I

Principal

S

1

295

Polițist locali

I

Principal

S

1

296

Polițist locali

I

Superior

S

1

297

Polițist locali

I

Superior

S

1

298

Inspector

I

Superior

S

1

299

Inspector

I

Principal

S

1

300

Inspector

I

Principal

S

1

301

Inspector

I

Asistent

s

1

302

Inspector

I

Asistent

S

1

303

Consilier juridic

I

Superior

S

1

304

Inspector

I

Debutant

s

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI PAZĂ OBIECTIVE_________________________________________________10

305

Șef serviciu

II

S

1

306

referent

IA

M

1

307

referent

I

M

1

308

referent

II

M

1

309

referent

II

M

1

310

referent

II

M

1

311

referent

II

M

1

312

Șofer

M

1

313

Șofer

M

1

314

Șofer

M

I

COMPARTIMENTUL EVIDENTĂ PROCESE VERBALE, REGISTRATURĂ ȘI GESTIUNE                             5

315

Inspector

1

Principal

S

1

316

Consilier

I

Asistent

S

1

317

Inspector

I

Debutant

S

1

318

Polițist locali

III

Superior

M

1

319

Polițist local

III

Superior

M

1

SERVICIUL DISPECERAT, MONITORIZARE Șl INTERVENȚIE ____________________ 19

320

Șef serviciu

II

S

1

321

Polițist locali

I

Principal

S

1

322

Polițist local

III

Superior

M

1

323

Polițist local

III

Superior

M

1

324

Polițist local

III

Principal

M

1

325

Polițist local

III

Superior

M

1

326

Polițist local

1

Principal

S

1

327

Polițist local

III

Superior

M

1

328

Polițist local

III

Superior

M

1

329

Polițist locali

III

Superior

M

1

330

Polițist local

III

Superior

M

1

331

Polițist locali

III

Superior

M

1

332

Polițist local

III

Superior

M

1

333

Polițist local

I

Superior

S

1

334

Polițist local

III

Superior

M

1

335

Polițist local

III

Superior

M

1

336

Polițist local

III

Superior

M

1

337

Polițist local

III

Superior

M

1

338

Polițist local

III

Principal

M

1

SERVICIUL FLUIDIZARE TRAFIC ȘI SIGURAN1

’Ă RUTIERĂ

17

339

Șef serviciu

II

S

1

340

Polițist locali

I

Principal

s

1

341

Polițist local

I

Principal

s

1

342

Polițist local!

I

Principal

s

1

343

Polițist local

I

Superior

s

1

344

Polițist locali

III

Superior

M

1

345

Polițist locali

III

Superior

M

1

346

Polițist loca!'

III

Superior

M

1

347

Polițist locali

III

Superior

M

1

348

Polițist locali

III

Superior

M

1

349

Polițist locali

III

Superior

M

1

350

Polițist locali

I

Superior

S

1

351

Polițist locali

III

Superior

M

1

352

Polițist locali

in

Superior

M

1

353

Polițist local

in

Superior

M

1

354

Polițist local

ni

Superior

M

1

355

Polițist local

i

Asistent

S

1

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ SI PROTECȚIA MEDIULUI          ______________________________15

........                           ............. ■—        ----F ■ ■              1                      .... -                   ■     .                  |                                                             --------------

356

Șef serviciu

II

S

1

357

Polițist local

III

Superior

M

1

358

Polițist local

III

Superior

M

1

359

Polițist locali

III

Superior

M

1

360

Polițist local

III

Superior

M

1

361

Polițist local

I

Superior

S

1

362

Polițist local

III

Superior

M

1

363

Polițist local

III

Superior

M

1

364

Polițist local

III

Superior

M

1

365

Polițist local

III

Superior

M

1

366

Polițist local

III

Superior

M

1

367

Polițist local

III

Superior

M

1

368

Polițist locali

III

Superior

M

1

369

Polițist local

III

Superior

M

1

370

Polițist locali

in

Superior

M

1

SERVICIUL ORDINE PUBLICA

371

Șef serviciu

II

S

1

372

Polițist locali

III

Superior

M

1

373

Polițist locali

III

Superior

M

1

374

Polițist locali

III

Superior

M

1

375

Polițist locali

III

Superior

M

1

376

Polițist local

III

Superior

M

1

377

Polițist local

III

Superior

M

1

378

Polițist locali

III

Superior

M

1

379

Polițist locali

III

Superior

M

1

380

Polițist local

III

Superior

M

1

381

Polițist local!

III

Superior

M

1

382

Polițist locali

III

Superior

M

1

383

Polițist locali

III

Superior

M

1

384

Polițist locali

III

Superior

M

1

385

Polițist locali

III

Superior

M

1

386

Polițist locali

III

Superior

M

1

387

Polițist local

III

Superior

M

1

388

Polițist locali

III

Superior

M

1

389

Polițist locali

III

Superior

M

1

390

Polițist locali

III

Superior

M

1

391

Polițist local

III

Superior

M

1

392

Polițist locali

III

Superior

M

1

393

Polițist locali

III

Superior

M

1

394

Polițist locali

I

Superior

S

1

395

Polițist local!

III

Superior

M

1

396

Polițist locali

III

Superior

M

1

397

Polițist locali

I

Asistent

S

1

398

Polițist locali

I

Superior

S

1

399

Polițist locali

III

Superior

M

1

400

Polițist locali

III

Superior

M

1

401

Polițist local!

III

Superior

M

I

402

Polițist locali

III

Superior

M

1

403

Polițist locali

III

Superior

M

1

404

Polițist locali

III

Superior

M

1

405

Polițist locali

III

Superior

M

1

SERVICIUL CREȘE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ UNITĂȚI ȘCOLARE

îngrijitor

G

23

506

bucătar

G

7

ASISTENȚA MEDICALA UNITĂȚI ȘCOLARE___________________________ 60

507

medic primar

S

10

medic specialist

S

3

medic dentist

S

4

dentist principal

SSD

1

asistent med. principal

PL

36

asistent medical

PL

4

asistent medical principal comunitar

PL

1

566

mediator sanitar

M

1

CREȘE

161

101

406

șef serviciu

S

1

medic primar

S

2

asistent med. principal-șef

PL

7

asistent med. principal

S

1

asistent med. principal

PL

22

asistent medical

PL

8

educator puericultor

M

4

educator puericultor

PL

2

educator puericultor

principal

PL

1

infirmier

G

23


NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL DE FUNCȚII PUBLICE

346

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

39

DIN CARE FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

307

NR. TOTAL DE FUNCȚII CONTRACTUALE

54

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

DIN CARE FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

52

Nr. total de posturi potrivit art III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea șicompletarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

161

NR. TOTAL FUNCȚII

566

din care în apartui de specialitate al primarului

405