Hotărârea nr. 46/2020

hotarirea 46 - 18 februarie 2020 - aprobare retea scolara pentru anul scolar 2020-2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS   SREN ISO 9001:2015 410/c: SR EN ISO I4()<i 1:20!S 223/M SROHSAS l«001:2CiQH 190/IIS SR ISO/CE1 27001:2013 01 <)/SI

HOTĂRÂREA NR.46

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.5408 din data de 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020 - 2021;

Văzând Raportul nr.5409 din data de 11.02.2020, întocmit de Serviciul APL, Registrul Agricol și Arhivă, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr.6267 din 28.01.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.4331 din 03.02.2020, prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a comunicat avizul conform pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021, cu adăugarea în structura rețelei a Palatului Copiilor și a Clubului Sportiv Școlar;

în temeiul prevederilor art.61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare si ale art.24 alin.(1) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.5090 din 30.08.2019 de aprobare a metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unitățijor de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

în baza art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.a), art.139, alin.(1), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Consecință a aprobării rețelei școlare prevăzută la alin.(1), unitatea de învățământ preuniversitar de stat - Grădinița cu program normal nr.6, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Marin Sorescu nr.3A, pentru anul școlar 2020 - 2021, va avea program prelungit, rămânând ca structură arondată Școlii gimnaziale nr.13, devenind astfel Grădinița cu program prelungit nr.6.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Investiții si Achiziții Publice;

 • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDtNF Diana Maria IONEȘCU


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,


  SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

REȚEAUA ȘCOLARĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 DE PE RAZA MUN. RAMNICU VÂLCEA

învățământ de masă

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National Alexandru Lahovari

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Grai. Praporgescu, nr. 19

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National Mircea cel Batran

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Carol I, nr. 41

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National de Informatica Matei Basarab

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Henri Coanda, nr. 21

4

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Economic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL. PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

Str. Calea lui Traian nr. 91

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu

Numele

Liceul Sanitar Antim Ivireanul

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR. GIMNAZIAL, LICEAL, POSTLICEAL

Adresa                                                                   |str. Republicii, nr. 19

6

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

Numele

Liceul de Arte "Victor Giuleanu"

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Henri Coanda, nr. 23

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

Numele

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, LICEAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Antim Ivireanul, nr. 17

7.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

8

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Toți Sfinții

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 139

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Take lonescu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 128

9

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

I.Gh. Duca

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Marasesti, nr. 14

10

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 4

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str Calea lui Traian, nr. 97

10.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Dumbrava minunata

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Calea lui Traian, nr. 85

10.2

Unitatea de invatamant tara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 11 Copacelu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Copacelu nr. 182

11

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Colonie

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

11.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Colonie

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

11.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Stolniceni

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Stolniceni, nr. 168

12

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 10

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Luceafărului, nr 7

13

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Aleea Teilor, nr. 5

14

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Anton Pann

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Lucian Blaga, nr. 3

15

Unitatea de invatamantcu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 5

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 27

15.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Școala gimnaziala Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Str. Straubing, nr. 39

15.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Goranu, nr. 20

15.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nicolae Balcescu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul. Nicolae Balcescu, nr. 30

15.4

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29

16

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 13

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Nichita Stanescu, nr. 1

16.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nr. 14

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. N. lorga, nr. 1

16.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR                                               (Grădiniță cu program prelungit Nr. 6

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Marin Sorescu, nr. 3A

16.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 3

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Ostroveni, nr. 2

17

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica - (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Nord 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Constantin Brancusi, nr. 7

18

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Nord 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei, nr. 9

18.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr. 7

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei, nr. 9

19

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Aleea Zorelelor, nr. 2

19.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Lizuca

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 96

20

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Traian

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grigore Procopiu, nr. 8

20.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal nr.16

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, bl. 85 bis

21

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță cu program prelungit Cozia

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Regina Maria, nr. 14

22

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Energetic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

GIMNAZIAL, LICEAL. PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

Aleea Prof. Sergiu Purece, nr. 10

23

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Gabriel Stoianovici, nr. 5

23.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Spiru Haret

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Știrbei Vodă, nr. 111

23.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 5

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Știrbei Vodă, nr. 113

24

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Forestier

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL. POSTLICEAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 195-197

24.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Școala gimnaziala Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 170

24.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 170

25

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Ferdinand I

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 1

26

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic General Magheru

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 43

27

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Numele

Clubul Sportiv Școlar

Localitatea

Ramnicu Valcea

Adresa

str. Carol 1, nr. 45 bis

28

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Numele

Palatul Copiilor

Localitatea

Ramnicu Valcea

Adresa

Scuarul Mircea cel Bătrân, nr.3

ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Happy Kids

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Știrbei-Vodă nr.107

1.1

Unitatea de invatamant tara personalitate juridica

Denumirea AR

Școala primara

Numele

ȘCOALA PRIMARA "DISCOVERY KIDS"

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

invatamant primar

Adresa

Str. Grigore Procopiu nr. 25

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program normal Sfanta Ioana Antida

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Matei Basarab nr. 4A

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Piticot

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Fețeni nr. 8

3.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica

Denumirea AR

Școala primara

Numele

ȘCOALA PRIMARA "PITICOT ACADEMY"

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR

Adresa

Str. Fețeni nr. 8

4

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Numele

Școala Postliceala F.E.G. VALCEA

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

POSTLICEAL

Adresa

str. lancu Pop nr. 3

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Școala postliceala

Numele

Școala sanitara postliceala Caro) Davila

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

POSTLICEAL

Adresa

str Nichita Stanescu nr. 1

6

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu Program Prelungit Busy Bee

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. G-ral Praporgescu nr. 7

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță SANO VITA ACTIVE KIDS

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Avram lancu nr. 3

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit PRINCIPESA MARIA

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Lespezi, nr. 10