Hotărârea nr. 45/2020

hotarirea 45 - 18 februarie 2020 - aprobare Proiect Amenajare Parc Ostroveni

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SREN ISO «toni :2<>15 410/C SR EN ISO I-1001.-201S 223/M   SR t'iHSAS 18001 -200» 100/HS SR ISO,-TEI 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.45

privind aprobarea proiectului “Amenajare Parc Ostroveni" si a cheltuielilor aferente acestuia

9

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.5569 din data de 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la :

aprobarea proiectului "Amenajare Parc Ostroveni", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industrial dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1;

aprobarea valorii totale a Proiectului "Amenajare Parc Ostroveni" în cuantum de 1.775.365,17 lei (inclusiv TVA);

aprobarea contribuției proprii în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.507,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Ostroveni";

asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Ostroveni", pentru implementarea proiectului în condiții optime;

asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

împuternicirea Primarului Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipul Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.5567 din data de 11.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.410/2018 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare Parc Ostroveni”;

Având în vedere faptul că, la data de 13.03.2019, în cadrul apelului de proiecte nr.POR/2017/4/4.2/1, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus, prin intermediul aplicației MYSMIS, cererea cod SMIS 127107 pentru acordarea finanțării Proiectului "Amenajare Parc Ostroveni”; ulterior, prin adresa nr. 13409/05.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.23045/06.06.2019, ADR Sud Vest Oltenia ne-a informat cu privire la faptul că, în urma finalizării etapei tehnice și financiare, proiectul a obținut 86 de puncte, însă acesta nu se încadrează în alocarea financiară pentru apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1, fiind astfel înscris în lista de rezervă;

Ținând seama de adresa nr.2055/29.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 3698/29.01.2020, prin care ADR Sud Vest Oltenia ne-a informat cu privire la faptul că, urmare emiterii Instrucțiunii AM POR nr.135 din data de 23.01.2020 privind supracontractarea proiectelor aflate în lista de rezervă pentru Axa prioritară 4, a fost demarată etapa de precontractare și a solicitat pentru continuarea procesului de contractare, hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, în hotărâre urmând a fi incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

în temeiul prevederilor Ordinului MDRAP nr.3730/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul "Amenajare Parc Ostroveni”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industrial dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Amenajare Parc Ostroveni"în cuantum de 1.775.365,17 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35.507,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Ostroveni".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Ostroveni", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Econorjijfict'JEiganciare;                                        A

  • - Direcției DezyâltaitenioGcHă.                              /         /

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚI


    Diana Maria


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOttt—