Hotărârea nr. 44/2020

hotarirea 44 - 18 februarie 2020 - aprobare buget Teatrul Ariel pe anul 2020

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul local


SRIiN ISO 91X11.Z015 410/C SR EN ISO 14001.2015 223/M SR OHSAS 1 «1)111.2008 190/HS SR ISO/CEt 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.44

privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal Ariei pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.210775 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal Ariei pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.210777 din data de 10.02.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Teatrului municipal "Ariei”, cu o valoare totală de 4.021.000 lei, din care 3.721.000 lei - subvenție de la bugetul local și 300.000 lei - venituri proprii.

 • (2) Veniturile proprii ale Teatrului municipal "Ariei” provin:

 • a) venituri din serbări și spectacole;

 • b) alte venituri din prestări servicii și alte activități;

 • c) alte venituri (vânzări bilete).

 • (3) La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 4.021.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 2.730.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 1.291.000 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art.2. Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Teatrului municipal "Ariei”, aprobat conform art.1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificatiei. >

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Teatrul "Ariei”.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Teatrului municipal Ariei.

  PREȘEDINTE DE Diana MariaCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul: VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Teatrul Municipal Ariei Cod fiscal: 11067090

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

4,021,000

0

987,000

978,000

1,046,400

1,009,600

I. VENITURI CURENTE-{00.03+00.12}

00.02

300,000

0

75,000

75,000

75,000

75,000

C. VENITURI NEFISCALE -{00.13+00.14}

00.12

300,000

0

75,000

75,000

75,000

75,000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

300,000

0

75,000

75,000

75,000

75,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

55,000

0

10,000

25,000

10,000

10,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

47,000

0

8,000

23,000

8,000

8,000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000

Diverse venituri

36.10

245,000

0

65,000

50,000

65,000

65,000

Alte venituri

36.10.50

245,000

0

65,000

50,000

65,000

65,000

IV. SUBVENȚII -{00.18}

00.17

3,721,000

0

912,000

903,000

971,400

934,600

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

3,721,000

0

912,000

903,000

971,400

934,600

Subvenții de la alte administratii

43.10

3,721,000

0

912,000

903,000

971,400

934,600

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,721,000

0

912,000

903,000

971,400

934,600

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CAPITOL 67.10

50.10

4,021,000

0

987,000

978,000

1,046,400

1,009,600

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Cultura, recreere si religie

67 10

4,021,000

0

987,000

978,000

1.046,400

1,009,60D

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

4,021,000

0

987,000

978,000

1.046,400

1,009,609

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

2,730,300

0

656,400

677,700

735,600

660,60D

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10.01

2,613,500

0

641,900

662,800

662,700

646,10D

Salarii de baza

67.10-10.01.01

2,451,700

0

597,700

618,600

618,600

616,800

Alte sporuri

67.10-10.01.06

11,700

0

3,200

3,200

3,100

2,200

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

150,100

0

41,000

41,000

41,000

27.10D

Cheltuieli salariale in natura

67.10-10.02

58,000

0

0

0

58,000

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

58,000

0

0

0

58,000

0

Contribuții

67.10-10.03

58,800

0

14,500

14,900

14,900

14.50D

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

58,800

0

14,500

14,900

14,900

14,500

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

1,290,700

0

330,600

300,300

310,800

349.00D

Bunurisi servicii

67.10-20.01

408,100

0

98,000

98,300

95,800

116,000

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

7,000

0

1,000

2,000

2,000

2,000

încălzit, iluminat si forta motrica

67.10-20.01.03

85,000

0

25,000

20,000

15,000

25,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

6,000

0

2,000

1,000

1,500

1,500

Transport

67.10-20.01.07

12,300

0

3,000

3,000

4,300

2.00D

Posta,Telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

20,000

0

5,000

5,000

5,000

5,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

138,800

0

31,000

31,300

32,000

44,500

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.10-20.01.30

135,000

0

30,000

35,000

35,000

35,000

Bunuride natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

109,000

0

36.000

30,000

23,000

20,000

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

109,000

0

36,000

30,000

23,000

20,000

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

8,000

0

1,000

2,000

2,000

3,000

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

8,000

0

1,000

2,000

2,000

3,000

Cârti, publicatii si materiale documentare

67.10-20.11

600

0

600

0

0

0

Alte cheltuieli

67.10-20.30

765,000

0

195,000

170,000

190,000

210,000

Chirii

67.10-20.30.04

195,000

0

45,000

50,000

50,000

50,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

570,000

0

150,000

120,000

140,000

160,000

Servicii culturale

67.10.03

4,021,000

0

987,000

978,000

1,046,400

1.009,600

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03 04

4,021,000

0

987,000

978,000

1,046,400

1.009,600

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an             Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei-

Trim. IV