Hotărârea nr. 43/2020

hotarirea 43 - 18 februarie 2020 - aprobare buget Filarmonica Ion Dumitrescu pe anul 2020

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 41tyc SREN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001 2008 190/HS SR ISO/CEI 37001:3013 019/51

HOTĂRÂREA NR.43

privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.210830 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu” pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.210856 din data de 10.02.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu”, cu o valoare totală de 6.024.000 lei, din care 5.904.000 lei - subvenție de la bugetul local și 120.000 lei - venituri proprii.

 • (2) Veniturile proprii ale Filarmonicii ”lon Dumitrescu” provin:

 • a) venituri din manifestări artistice;

 • b) alte venituri din prestări servicii și alte activități;

 • c) alte venituri (vânzări bilete).

 • (3) La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 6.024.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 4.994.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 990.000 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii;

 • 40.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Art.2. Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Filarmonica ”lon Dumitrescu”, aprobat conform art. 1, este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificatiei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Filarmonica ”lon Dumitrescu”. J                                                                                               1

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Filarmonicii Ion Dumitrescu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Diana Maria lONESCU#^


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul : VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Filarmonica "Ion Dumitrescu"

Cod fiscal: 7538326

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții

PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500

I. VENITURI CURENTE-{00.03+00.12}

00.02

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40.50D

C. VENITURI NEFISCALE -{00.13+00.14}

00.12

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40,500

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

120,000

0

39,500

10,000

30,000

40.50D

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

6,000

0

0

2,000

2,000

2,000

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

3,000

0

0

1,000

1,000

1,000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

3,000

0

0

1,000

1,000

1,000

Diverse venituri

36.10

109,500

0

35,000

8,000

28,000

38.50D

Alte venituri

36.10.50

109,500

0

35,000

8,000

28,000

38,500

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

4,500

0

4,500

0

0

0

Donatii si sponsorizări

37.10.01

4,500

0

4,500

0

0

0

IV. SUBVENȚII-{ 00.18}

00.17

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,00D

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1.555,500

1.448,000

Subvenții de la alte administratii

43.10

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1.555,500

1,448,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

5,904,000

0

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

TOTAL CHELTUIELI

50.10

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

- lei-

CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Total an            Influente

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Cultura, recreere si religie

67.10

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1.585,500

1,488,500

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

6,043,000

0

1,477,500

1,491,500

1.585,500

1,488,500

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

4,994,000

0

1,199,200

1,242,900

1.334,700

1,217,200

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10.01

4,721,200

0

1,154,200

1,197,400

1.197,300

1,172,300

Salarii de baza

67.10-10.01.01

4,480,400

0

1,101,400

1,126,600

1.126,600

1,125,800

Alte sporuri

67.10-10.01.06

18,700

0

5,300

5,200

5,100

3,100

Indemnizații de delegare

67.10-10.01.13

1,000

0

500

500

0

0

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

154,600

0

40,000

45,600

45,600

23,400

Alte drepturi salariate in bani

67.10-10.01.30

66,500

0

7,000

19,500

20,000

20,000

Cheltuieli salariate in natura

67.10-10.02

92,000

0

0

0

92,000

0

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

92,000

0

0

0

92,000

0

Contribuții

67.10-10.03

180,800

0

45,000

45,500

45,400

44,900

Contribuții de asigurau sociale de stat

67.10-10.03.01

74,500

0

19,000

18,500

18,500

18,500

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

106,300

0

26,000

27,000

26,900

26,400

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

1,009,000

0

268,300

238,600

240,800

261,300

Bunuri si servicii

67.10-20.01

145,800

0

35,000

36.000

39,800

35,000

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

4,000

0

500

1,000

1,500

1,000

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

3,000

0

500

1,000

1,500

0

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

40,000

0

10,000

8,000

6,000

16,000

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

8,000

0

2,000

2,000

2,000

2,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

11,000

0

3,000

3,000

3,000

2,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

14,800

0

2,000

1,000

11,800

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

67.10-20.01.30

65,000

0

17,000

20,000

14,000

14,000

Reparatii curente

67.10-20.02

500

0

500

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

19,500

0

19,500

0

0

0

Uniforme si echipament

67.10-20.05.01

500

0

500

0

0

0

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

19,000

0

19,000

0

0

0

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

5,000

0

1,500

1,000

1,000

1,500

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20 06.01

5,000

0

1,500

1,000

1,000

1,500

Cârti, publicatii si materiale documentare

67.10-20.11

1,000

0

1,000

0

0

0

Alte cheltuieli

67.10-20.30

837,200

0

210,800

201,600

200,000

224,800

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

837,200

0

210,800

201,600

200,000

224,800

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

67.10-59

40,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

67.10-59.40

40,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-19,000

0

-19,000

0

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-19,000

0

-19,000

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-19,000

0

-19,000

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curenti(SF)

67.10-85.01.01

-19,000

0

-19,000

0

0

0

Servicii culturale

67.10.03

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1.488,500

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03 04

6,024,000

0

1,458,500

1,491,500

1,585,500

1,488,500Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget Ana-Maria VLASNITASECRETAR GENE