Hotărârea nr. 42/2020

hotarirea 42 - 18 februarie 2020 - aprobare buget DADP pe anul 2020


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.42

privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.211061 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.211062 din 10.02.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției Administrării Domeniului Public, în valoare totală de 47.617.400 lei, sumă repartizată pe capitole, după cum urmează;

  • - 3.586.200 lei - CAP. 67 "Cultură, recreere și religie”;

  • - 12.130.000 lei - CAP. 70 "Locuințe, servicii si dezvoltare publică”;

  • - 2.185.200 lei - CAP. 74 "Protecția Mediului”;

  • - 29.716.000 lei - CAP. 84 "Transporturi”.

  • (2) Creditele bugetare aprobate conform alin.(1), în sumă de 47.617.400 lei, sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

  • - 9.079.400 lei - cheltuieli de personal;

  • - 38.445.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;

93.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Art.2. Bugetul pentru anul 2020 al Direcției Administrării Domeniului Public, aprobat conform art.1, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția Administrării Domeniului Public.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico-Financiară;

Direcției A ării Domeniului Public.

J


PREȘEDINTE

Diana Mari
SECRETAR GENERA jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul : VALCEA

MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția Administrării Domeniului Public

Cod fiscal : 9509173


AnexaBugetul local

PE ANUL 2020


- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

195

50.02

47,617,400

0

15,840,200

11,902,800

11,970,200

7,904.200

TOTAL CHELTUIELI-CHELTUIELI CURENTE

196

50.02-01

47,617,400

0

15,840,200

11,902,800

11,970,200

7,904,200

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

197

50.02-10

9,079,400

0

2,164,200

2,246,800

2,536,200

2,132,200

Cheltuieli salariate in bani

198

50.02-10.01

8,618,200

0

2,116,000

2,192,800

2,216,200

2,093,200

Salarii de baza

199

50.02-10.01.01

7,171,500

0

1,752,500

1,811,000

1,824,000

1,784,000

Sporuri pentru condiții de munca

203

50.02-10.01.05

682,000

0

173,000

174,000

180,000

155,000

Alte sporuri

204

50.02-10.01.06

20,700

0

3,500

7,000

6,000

4,200

Indemnizații de delegare

211

50.02-10.01.13

2,000

0

1,000

800

200

0

Indemnizații de hrana

215

50.02-10.01.17

628,000

0

158,000

165,000

170,000

135,000

Alte drepturi salariate in bani

216

50.02-10.01.30

114,000

0

28,000

35,000

36,000

15.000

Cheltuieli salariale in natura

217

50.02-10.02

266,000

0

0

0

266,000

0

Tichete de vacanta

221

50.02-10.02.06

266,000

0

0

0

266,000

0

Contribuții

223

50.02-10.03

195,200

0

48,200

54,000

54,000

39,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

230

50.02-10.03.07

195,200

0

48,200

54,000

54,000

39,000

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL II BUNURI SI SERVICII

232

50.02-20

38,445,000

0

13,653,000

9,633,000

9,410,000

5,749,000

Bunuri si servicii

233

50.02-20.01

21,183,000

0

3,672,500

6,493,500

6,337,500

4,679,500

Furnituri de birou

234

50 02-20.01.01

40,000

0

9,200

10,700

9,300

10,800

Materiale pentru curățenie

235

50.02-20.01.02

26,000

0

6,800

11,300

6,200

1,700

încălzit, iluminat si torta metrica

236

50 02-20 01.03

4,365,000

0

1.403,000

1,400,000

1.145.000

417,000

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Total an

Influente

Trim. 1

Apa, canal si salubritate

237

50.02-20.01.04

4,437,000

0

756,000

1,421,000

1,179,000

1,081,000

Carburanți si lubrifiant!

238

50.02-20.01.05

1,107,000

0

181,200

302,300

351,800

271,700

Piese de schimb

239

50.02-20.01.06

285,000

0

60,000

52,000

83,000

90,000

T ransport

240

50.02-20.01.07

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

241

50.02-20.01.08

25,000

0

5,300

6,200

7,200

6,300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

242

50.02-20.01.09

8,688,000

0

789,000

2,630,000

2,944,000

2,325,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

243

50.02-20.01.30

2,190,000

0

460,000

652,000

607,000

471,000

Reparatii curente

244

50.02-20.02

15,505,000

0

9,610,000

2,710,000

2,596,000

589,000

Hrana

245

50.02-20.03

210,000

0

60,000

50,000

40,000

60,000

Hrana pentru animale

247

50.02-20.03.02

210,000

0

60,000

50,000

40,000

60,000

Medicamente si materiale sanitare

248

50.02-20.04

4,000

0

500

1.500

1,500

500

Medicamente

249

50.02-20.04.01

2,000

0

250

750

750

250

Materiale sanitare

250

50.02-20.04.02

2,000

0

250

750

750

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

253

50.02-20.05

457,000

0

52,000

79,000

148,000

178,000

Uniforme si echipament

254

50.02-20.05.01

107,000

0

14,000

19,000

19,000

55,000

Alte obiecte de inventar

256

50.02-20.05.30

350,000

0

38,000

60,000

129,000

123,000

Deplasări, detasari, transferări

257

50.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

258

50.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

263

50.02-20.12

25,000

0

6,000

8,000

8,000

3,000

Protecția muncii

265

50.02-20.14

74,000

0

17,000

20,000

19,000

18,000

Alte cheltuieli

281

50.02-20.30

986,000

0

235,000

270,000

260,000

221,000

Prime de asigurare non-viata

284

50.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

289

50.02-20.30.30

959,000

0

230,000

267,000

259,000

203,000

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL X ALTE CHELTUIELI

382

50.02-59

93,000

0

23,000

23,000

24,000

23,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

394

50.02-59.40

93,000

0

23,000

23,000

24,000

23,000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -{

1029

63.02

3.586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

65.02+66.02+67.02+68.02}

Cultura, recreere si religie

1363

67.02

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

CHELTUIELI CURENTE

1364

67.02-01

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1365

67.02-10

1,575,200

0

377,200

393,000

444,000

361,000

Cheltuieli salariale in bani

1366

67.02-10.01

1.494,000

0

369,000

384,000

387,000

354,000

Salarii de baza

1367

67.02-10.01.01

1,197,000

0

295,000

303,000

305,000

294,000

Sporuri pentru condiții de munca

1371

67.02-10.01.05

126,000

0

33,000

33,000

34,000

26,000

Alte sporuri

1372

67.02-10.01.06

6,000

0

1,000

2,000

2,000

1,000

Indemnizații de hrana

1382

67.02-10 01 17

125,000

0

31,000

34,000

34,000

26,000

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. I

din care

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Alte drepturi salariale in bani

1383

67.02-10.01.30

40,000

0

9,000

12,000

12,000

7,000

Cheltuieli salariate in natura

1384

67.02-10.02

48,000

0

0

0

48,000

0

Tichete de vacanta

1386

67.02-10.02.06

48,000

0

0

0

48,000

0

Contribuții

1388

67.02-10.03

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

1395

67.02-10.03.07

33,200

0

8,200

9,000

9,000

7,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1396

67 02-20

2,011,000

0

531,000

676,000

539,000

265,000

Bunuri si servicii

1397

67.02-20.01

1,606,000

0

277,500

628,500

500,500

199,500

Furnituri de birou

1398

67.02-20.01 01

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Materiale pentru curățenie

1399

67.02-20.01.02

20,000

0

5,000

10,000

5,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

1400

67 02-20.01.03

300,000

0

70,000

75,000

80,000

75,000

Apa, canal si salubritate

1401

67.02-20.01 04

420,000

0

30,000

190,000

150,000

50,000

Carburanți si lubrifiant!

1402

67.02-20.01.05

1,000

0

200

300

300

200

Piese de schimb

1403

67 02-20.01.06

10,000

0

1,000

2,000

4,000

3,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1405

67.02-20.01.08

1,000

0

300

200

200

300

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1406

67.02-20.01.09

300,000

0

70,000

160,000

70,000

0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1407

67.02-20.01.30

550,000

0

100,000

190,000

190,000

70,000

Reparatii curente

1408

67.02-20.02

200,000

0

200,000

0

0

0

Hrana

1409

67.02-20.03

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Hrana pentru animale

1411

67.02-20.03.02

130,000

0

40,000

30,000

20,000

40,000

Medicamente si materiale sanitare

1412

67.02-20.04

2,000

0

500

500

500

500

Medicamente

1413

67.02-20.04 01

1,000

0

250

250

250

250

Materiale sanitare

1414

67.02-20.04.02

1,000

0

250

250

250

250

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1416

67.02-20.05

55,000

0

9,000

9,000

15,000

22,000

Uniforme si echipament

1417

67.02-20.05.01

30,000

0

5,000

5,000

5,000

15,000

Alte obiecte de inventar

1419

67 02-20.05.30

25,000

0

4,000

4,000

10,000

7,000

Protecția muncii

1428

67.02-20.14

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli

1438

67.02-20.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1445

67 02-20.30.30

6,000

0

1,000

5,000

0

0

Servicii recreative si sportive

1558

67.02.05

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

1561

67.02 05.03

3,586,200

0

908,200

1,069,000

983,000

626,000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

1739

70.02

12,130,000

0

4,233,000

3,148,000

2,947,000

1,802,000

CHELTUIELI CURENTE

1740

70.02-01

12,130,000

0

4,233,000

3,148,000

2,947,000

1,802,000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1741

70.02-10

3,835,000

0

921,000

946,000

1,057,000

911,000

Cheltuieli salariate in bani

1742

70.02-10.01

3,648,000

0

900,000

925,000

930.000

893,000

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Salarii de baza

1743

70.02-10.01.01

3,124,000

0

766.000

788,000

790,000

780,000

Sporuri pentru condiții de munca

1745

70.02-10.01 05

241,000

0

62,000

61,000

63,000

55,000

Alte sporuri

1746

70,02-10.01.06

8,000

0

1,000

3,000

2,000

2,000

Indemnizații de delegare

1753

70.02-10.01 13

1,000

0

1,000

0

0

0

Indemnizații de hrana

1754

70.02-10.01 17

238,000

0

61,000

61,000

63,000

53,000

Alte drepturi salariale in bani

1755

70.02-10.01.30

36,000

0

9,000

12,000

12,000

3,000

Cheltuieli salariate in natura

1756

70.02-10.02

105,000

0

0

0

105,000

0

Tichete de vacanta

1758

70.02-10 02.06

105,000

0

0

0

105,000

0

Contribuții

1760

70.02-10.03

82,000

0

21,000

21,000

22,000

18,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

1767

70.02-10.03.07

82,000

0

21.000

21,000

22,000

18,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1768

70.02-20

8,231,000

0

3,296,000

2,186,000

1,874,000

875,000

Bunuri si servicii

1769

70.02-20.01

6,295,000

0

1,825,000

1,923,000

1,729,000

818,000

Furnituri de birou

1770

70.02-20.01.01

32,000

0

7,000

9,000

7,000

9,000

Materiale pentru curățenie

1771

70.02-20.01.02

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

încălzit, iluminat si torta motrica

1772

70.02-20.01.03

3,885,000

0

1,280,000

1,275,000

1,015,000

315,000

Apa. canal si salubritate

1773

70.02-20.01.04

82,000

0

18,000

22,000

20,000

22,000

Carburanți si lubrifiant!

1774

70.02-20.01.05

1,100,000

0

180,000

300,000

350,000

270,000

Piese de schimb

1775

70.02-20.01.06

200,000

0

40,000

40,000

60,000

60,000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1777

70.02-20.01.08

24,000

0

5,000

6,000

7,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1778

70.02-20.01.09

318,000

0

104,000

105,000

104,000

5,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1779

70.02-20.01.30

650,000

0

190,000

165,000

165,000

130,000

Reparatii curente

1780

70.02-20.02

1,686,000

0

1,400,000

200,000

86,000

0

Hrana

1781

70.02-20.03

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Hrana pentru animate

1783

70.02-20.03.02

80,000

0

20,000

20,000

20,000

20,000

Medicamente si materiale sanitare

1784

70.02-20.04

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Medicamente

1785

70.02-20.04.01

1,000

0

0

500

500

0

Materiale sanitare

1786

70.02-20.04.02

1,000

0

0

500

500

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1788

70.02-20.05

50,000

0

7,000

15,000

18,000

10,000

Uniforme si echipament

1789

70.02-20.05.01

30,000

0

5,000

10,000

10,000

5,000

Alte obiecte de inventar

1791

70.02-20.05 30

20,000

0

2,000

5,000

8,000

5,000

Deplasări, detasari, transferări

1792

70.02-20.06

1,000

0

0

1,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

1793

70.02-20.06.01

1,000

0

0

1,000

0

0

Consultanta si expertiza

1798

70.02-20.12

15,000

0

4,000

5,000

5,000

1,000

Protecția muncii

1800

70.02-20.14

32,000

0

8,000

8,000

8,000

8,000

Alte cheltuieli

1810

70.02-20.30

70,000

0

32,000

13,000

7,000

18,000

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Prime de asigurare non-viata

1813

70.02-20.30.03

27,000

0

5,000

3,000

1,000

18,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1817

70 02-20.30.30

43,000

0

27,000

10,000

6,000

0

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1891

70.02-59

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1896

70.02-59.40

64,000

0

16,000

16,000

16,000

16,000

Iluminat public si electrificări rurale

1931

70.02.06

5,820,000

0

2,767,000

1,501,000

1,222,000

330,000

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

1933

70.02.50

6,310,000

0

1.466.000

1,647,000

1,725,000

1,472,000

Protecția mediului

1934

74.02

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

CHELTUIELI CURENTE

1935

74.02-01

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1936

74.02-10

564,200

0

136,000

142,000

162,000

124,200

Cheltuieli salariate in bani

1937

74.02-10.01

534,200

0

133,000

138,000

141,000

122,200

Salarii de baza

1938

74 02-10 01 01

432,500

0

106,500

110,000

112,000

104,000

Sporuri pentru condiții de munca

1941

74.02-10.01.05

46,000

0

12,000

12,000

13,000

9,000

Alte sporuri

1942

74.02-10.01.06

2,700

0

500

1,000

1,000

200

Indemnizații de hrana

1948

74.02-10.01.17

45,000

0

12,000

12,000

13,000

8,000

Alte drepturi salariale in bani

1949

74 02-10 01.30

8,000

0

2,000

3,000

2,000

1,000

Cheltuieli salariale in natura

1950

74.02-10.02

18,000

0

0

0

18,000

0

Tichete de vacanta

1952

74.02-10.02.06

18,000

0

0

0

18,000

0

Contribuții

1953

74.02-10.03

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

1960

74.02-10.03.07

12,000

0

3,000

4,000

3,000

2,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1961

74.02-20

1,621,000

0

386,000

431,300

436,700

367,000

Bunuri si servicii

1962

74.02-20.01

666,000

0

172,000

168,300

174,700

151,000

Furnituri de birou

1963

74.02-20.01.01

1,000

0

500

0

500

0

Materiale pentru curățenie

1964

74.02-20.01.02

1,000

0

500

300

200

0

încălzit, iluminat si forța motrica

1965

74.02-20.01.03

120,000

0

38,000

35,000

35,000

12,000

Apa, canal si salubritate

1966

74.02-20.01.04

35,000

0

8,000

9,000

9,000

9,000

Carburanți si lubrifiant!

1967

74.02-20.01.05

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Piese de schimb

1968

74.02-20.01.06

35,000

0

9,000

8,000

9,000

9,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1971

74.02-20.01.09

70,000

0

15,000

15,000

20,000

20,000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1972

74.02-20.01.30

400,000

0

100,000

100,000

100,000

100,000

Reparatii curente

1973

74.02-20.02

40,000

0

10,000

10,000

10,000

10,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1982

74.02-20.05

12,000

0

3,000

2,000

2,000

5,000

Uniforme si echipament

1983

74.02-20.05.01

7,000

0

1,000

1,000

1,000

4,000

Alte obiecte de inventar

1985

74.02-20.05.30

5,000

0

2,000

1,000

1,000

1.000

Protecția muncii

1992

74 02-20.14

3,000

0

1.000

1,000

0

1,000

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Alte cheltuieli

2001

74.02-20.30

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2005

74.02-20.30.30

900,000

0

200,000

250,000

250,000

200,000

Salubritate si gestiunea deșeurilor

2099

74.02.05

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

2101

74.02.05.02

2,185,200

0

522,000

573,300

598,700

491,200

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE -{

80.02+81 02+83.02+84.02+87.02}

2103

79.02

29,716,000

0

10,177,000

7,112,500

7.441,500

4,985,000

Transporturi

2422

84.02

29,716,000

0

10,177,000

7,112,500

7,441,500

4,985,000

CHELTUIELI CURENTE

2423

84.02-01

29,716,000

0

10,177.000

7,112,500

7,441,500

4,985,000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2424

84.02-10

3,105,000

0

730,000

765,800

873,200

736,000

Cheltuieli salariate in bani

2425

84.02-10.01

2.942,000

0

714,000

745.800

758,200

724,000

Salarii de baza

2426

84.02-10.01.01

2,418,000

0

585,000

610,000

617,000

606,000

Sporuri pentru condiții de munca

2429

84 02-10.01 05

269,000

0

66,000

68,000

70,000

65,000

Alte sporuri

2430

84.02-10.01.06

4,000

0

1,000

1,000

1,000

1,000

Indemnizații de delegare

2436

84.02-10.01.13

1,000

0

0

800

200

0

Indemnizații de hrana

2437

84.02-10.01.17

220,000

0

54,000

58,000

60,000

48,000

Alte drepturi salariate in bani

2438

84 02-10.01.30

30,000

0

8,000

8,000

10,000

4,000

Cheltuieli salariale in natura

2439

84.02-10.02

95,000

0

0

0

95,000

0

Tichete de vacanta

2441

84 02-10.02.06

95,000

0

0

0

95,000

0

Contribuții

2443

84 02-10.03

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

Contribuția asiguratorie pentru munca

2450

84.02-10.03.07

68,000

0

16,000

20,000

20,000

12,000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2451

84.02-20

26,582,000

0

9,440,000

6,339,700

6,560,300

4,242,000

Bunuri si servicii

2452

84.02-20.01

12,616,000

0

1,398,000

3,773,700

3,933,300

3,511,000

Furnituri de birou

2453

84.02-20.01.01

3,000

0

700

700

800

800

Materiale pentru curățenie

2454

84.02-20.01.02

1,000

0

300

0

0

700

încălzit, iluminat si forța motrica

2455

84.02-20.01.03

60,000

0

15,000

15,000

15,000

15,000

Apa, canal si salubritate

2456

84.02-20.01.04

3,900,000

0

700,000

1,200,000

1,000,000

1,000.000

Carburanți si lubrifianti

2457

84.02-20.01.05

2,000

0

0

1,000

500

500

Piese de schimb

2458

84 02-20.01.06

40,000

0

10,000

2,000

10,000

18,000

T ransport

2459

84 02-20.01.07

20,000

0

2,000

8,000

5,000

5,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2461

84.02-20.01 09

8,000,000

0

600,000

2,350,000

2,750,000

2,300,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

2462

84.02-20.01.30

590,000

0

70,000

197,000

152,000

171,000

Reparatii curente

2463

84.02-20.02

13,579,000

0

8,000,000

2,500,000

2,500,000

579,000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2471

84.02-20.05

340,000

0

33,000

53,000

113,000

141,000

Uniforme si echipament

2472

84.02-20.05.01

40,000

0

3,000

3,000

3,000

31,000

Alte obiecte de inventar

2474

84.02-20.05.30

300,000

0

30,000

50.000

110,000

110,000

Denumirea indicatorilor


Nr. rd. Cod indic.


Prevederi anuale

Total an              Influente


din care


Trim. I


Trim. II


Trim. III


Trim. IV


Consultanta si expertiza

2480

84.02-20.12

10,000

0

2,000

3,000

3,000

2,000

Protecția muncii

2482

84.02-20 14

27,000

0

5,000

8,000

8,000

6,000

Alte cheltuieli

2491

84.02-20.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2496

84.02-20.30.30

10,000

0

2,000

2,000

3,000

3,000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2549

84.02-59

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

2554

84.02-59.40

29,000

0

7,000

7,000

8,000

7,000

Transport rutier

2581

84.02.03

29,716,000

0

10,177,000

7,112,500

7,441,500

4,985,000

Străzi

2584

84.02.03.03

29,716,000

0

10,177,000

7,112,500

7,441.500

4,985,000Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget