Hotărârea nr. 41/2020

hotarirea 41 - 18 februarie 2020 - aprobare buget SCM pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISO 9001.2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001 2008 190/HS SR 1S0/CF.1 27001:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.41

privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.210858 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.210869 din data 10.02.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul devenituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Sport Club Municipal, cu o valoare totală de 11.011.400 lei, din care; 8.600.000 lei - subvenție de la bugetul local, 1.000.000 lei - subvenție de la Consiliul Județean Vâlcea, 1.250.000 lei - venituri proprii și 161.400 lei - sumă încasată din sponsorizări până la data prezentei hotărâri.

 • (2) Veniturile proprii ale Sport Club Municipal provin:

 • a) venituri din prestări servicii;

 • b) venituri din activități sportive;

 • c) alte venituri;

 • d) donații și sponsorizări.

 • (3) La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 11.011.400 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

 • - 1.474.000 lei - cheltuieli de personal;

 • - 9.537.400 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii.

1

Art.2. Bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, aprobat conform art. 1, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificatiei.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Sport Club Municipal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

niono      inklECflfL ,,A 4 A/               CECOPTAD nPklPDAI /

SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOlU


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul: VALCEA

AnexaMUNICIPIUL RM VALCEA Unitatea : Sport Club Municipal Cod fiscal: 36834570

Bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate din venituri proprii si subvenții


PE ANUL 2020

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei-

Trim. IV

Total an

Influente

VENITURI

TOTAL VENITURI -{ 00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

11,011,400

0

3,381,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

I. VENITURI CURENTE-{00.03+00.12}

00.02

1,411,400

0

461,400

300,000

350,000

300,00D

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

1,411,400

0

461,400

300,000

350,000

300, OOD

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -[

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

1,411,400

0

461,400

300,000

350,000

300,000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,OOD

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

450,000

0

100,000

100,000

200,000

50,OOD

Diverse venituri

36.10

800,000

0

200,000

200,000

150,000

250,OOD

Alte venituri

36.10.50

800,000

0

200,000

200,000

150,000

250,OOD

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

161,400

0

161,400

0

0

0

Donatii si sponsorizări

37.10.01

161,400

0

161,400

0

0

D

IV. SUBVENȚII-{00.18}

00.17

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1.040.00D

Subvenții de la alte administrații

43.10

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9,600,000

0

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

TOTAL CHELTUIELI

50.10

11,011,400

0

3,381,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


CHELTUIELI CAPITOL 67.10

Cultura, recreere si religie

67 10

CHELTUIELI CURENTE

67.10-01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67.10-10

Cheltuieli salariale in bani

67.10-10 01

Salarii de baza

67.10-10.01.01

Indemnizații de hrana

67.10-10.01.17

Cheltuieli salariate in natura

67.10-10.02

Tichete de vacanta

67.10-10.02.06

Contribuții

67.10-10.03

Contribuția asiguratorie pentru munca

67.10-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.10-20

Bunuri si servicii

67.10-20.01

Furnituri de birou

67.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

67.10-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

67.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

67.10-20.01.04

Carburanți si lubrifiant!

67.10-20.01.05

Transport

67.10-20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

67.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

67.10-20.01.30

Reparatii curente

67.10-20.02

Hrana

67.10-20.03

Hrana pentru oameni

67.10-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

67.10-20.04

Medicamente

67.10-20.04.01

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.10-20.05

Alte obiecte de inventar

67.10-20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

67.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

67.10-20.06.01

Deplasări in străinătate

67.10-20.06.02

Pregătire profesionala

67.10-20.13

Protecția muncii

67.10-20 14

Prevederi anuale

Trim. 1

din care

Trim. II

Trim. III

- lei -

Trim. IV

Total an

Influente

11,011,400

0

3,381,400

3,270,000

3.020,000

1,340,000

11,012,400

0

3,382,400

3,270,000

3.020,000

1,340,00D

1,474,000

0

408,500

432,500

409,500

223,50D

1,420,000

0

401,000

401,000

402,000

216,00D

1,353,000

0

384,000

384,000

385,000

200,00D

67,000

0

17,000

17,000

17,000

16.00D

24,000

0

0

24,000

0

D

24,000

0

0

24,000

0

0

30,000

0

7,500

7,500

7,500

7.50D

30,000

0

7,500

7,500

7,500

7,50D

9,538,400

0

2,973,900

2,837,500

2.610,500

1,116,50D

8,211,400

0

2,119,900

2,602,500

2,470,500

1,018,50D

21,000

0

6,000

5,000

5,000

5,00D

36,000

0

10,000

10,000

10,000

6,00D

164,000

0

72,000

72,000

10,000

10.00D

93,000

0

32,000

32,000

15,000

14.00D

2,000

0

1,000

500

500

0

153,000

0

55,000

50,000

21,000

27,000

25,000

0

9,000

9,000

4,000

3,00D

7,286,400

0

1,809,900

2,299,000

2,305,000

872,50D

431,000

0

125,000

125,000

100,000

81.00D

230,000

0

200,000

10,000

10,000

10,000

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33.00D

188,000

0

80,000

50,000

25,000

33,000

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5,00D

92,000

0

44,000

38,000

5,000

5.00D

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2.00D

32,000

0

20,000

5,000

5,000

2.00D

545,000

0

400,000

70,000

45,000

30.00D

300,000

0

200,000

50,000

30,000

20.00D

245,000

0

200,000

20,000

15,000

10.00D

10,000

0

0

5,000

5,000

D

7,000

0

2,000

2,000

2,000

1.00D

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

Trim. I

din care Trim. II

Trim. III

- lei -Trim. IV

Total an

Influente

Alte cheltuieli

67.10-20.30

223,000

0

108,000

55,000

43,000

17,000

Reclama si publicitate

67.10-20.30.01

88,000

0

38,000

20,000

20,000

10,000

Prime de asigurare non-v ata

67.10-20.30.03

14,000

0

8,000

3,000

2,000

1,000

Chirii

67.10-20.30.04

36,000

0

12,000

12,000

11,000

1,000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

67.10-20.30.30

85,000

0

50,000

20,000

10,000

5,00D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

67.10-84

-1,000

0

-1,000

0

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

67.10-85

-1,000

0

-1,000

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti Si recuperate in anul curent

67.10-85.01

-1,000

0

-1,000

0

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.'(SF)

67.10-85.01.01

-1,000

0

-1,000

0

0

0

Servicii recreative si sportive

67.10.05

11,011,400

0

3,381,400

3,270,000

3.020,000

1,340,000

Sport

67.10.05.01

11,011,400

0

3,381,400

3,270,000

3,020,000

1,340,000Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget