Hotărârea nr. 40/2020

hotarirea 40 - 18 februarie 2020 - aprobare buget Camin pentru Persoane Varstnice pe anul 2020

ROMAN1A

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO Wtll:2015 410/C SR EN ISO 14001:201S 223/M SR OHSAS 180111 2C10S 190/IIS SR ISO/CEI 27001.2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR. 40

privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.210717 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Cămin pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2020;

Văzând raportul nr. 210720 din 10.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art. 129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, cu o valoare totală de 4.407.000 lei, din care: 2.218.000 lei - subvenție de la bugetul local, 169.000 lei - subvenție de la bugetul de stat și 2.020.000 lei - contribuție întreținere persoane asistate.

  • (2) Veniturile proprii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice provin din contribuția de întreținere a persoanelor asistate.

  • (3) La partea de Cheltuieli, creditele bugetare în sumă de 4.407.000 lei sunt repartizate pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

  • - 2.783.900 lei - cheltuieli de personal;

  • - 1.623.100 lei - cheltuieli cu bunuri si servicii.

Art.2. Bugetul de venituri proprii și subvenții pentru anul 2020 al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice, aprobat conform art.1, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificatiei. >                                                                                                                                                        5

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Căminul pentru Persoane Vârstnice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Căminului pentru Persoane Vârstnice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDI Diana Maria IONESC


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU ■■

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul: VALCEA

Anexa


MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Căminul pentru Persoane Vârstnice Cod fiscal : 37043353

Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate din venituri proprii si subvențiiDenumirea indicatorilor


PE ANUL 2020

Cod indic.         Prevederi anuale

Total an              Influente


din care


- lei-


Trim. I


Trim. II


Trim. III


Trim. IV


VENITURI

TOTAL VENITURI -{00.02+00.15+00.17+45.10}

000110

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

I. VENITURI CURENTE-{ 00.03+00.12}

00.02

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,000

C. VENITURI NEFISCALE -{ 00.13+00.14}

00.12

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,00D

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII -{

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10}

00.14

2,020,000

0

480.000

500,000

520,000

520,00D

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,00D

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,020,000

0

480,000

500,000

520,000

520,00D

IV. SUBVENȚII-{00.16}

00.17

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-{42.10+43.10}

00.18

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,387,000

0

555,900

624,400

671,200

535,50D

TOTAL CHELTUIELI

50.10

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CAPITOL 68.10

Asigurări si asistenta sociala

68.10

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1,055,500

CHELTUIELI CURENTE

68.10-01

4,407,000

0

1,035,900

1,124,400

1,191,200

1.055.50D

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.10-10

2,783,900

0

659,900

704,400

781,200

638,40D

Cheltuieli salariale in bani

68.10-10.01

2,667,300

0

645,400

688,900

708,800

624,200

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Salarii de baza

68.10-10.01.01

Sporuri pentru condiții de munca

68.10-10.01.05

Alte sporuri

68.10-10.01.06

Indemnizații de delegare

68.10-10.01.13

Indemnizații de hrana

68.10-10.01.17

Alte drepturi salariale in bani

68.10-10.01.30

Cheltuieli salariale in natura

68.10-10.02

Tichete de vacanta

68.10-10.02.06

Contribuții

68 10-1003

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.10-10.03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.10-20

Bunuri'si servicii

68.10-20.01

Furnituri de birou

68.10-20.01.01

Materiale pentru curățenie

68.10-20.01.02

încălzit, iluminat si forța motrica

68.10-20.01.03

Apa, canal si salubritate

68.10-20.01.04

Carburanți si lubrîfianti

68.10-20.01.05

Posta,itelecomunicatii, radio, tv, internet

68.10-20.01.08

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

68.10-20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

68.10-20.01.30

Reparatii curente

68.10-20.02

Hrana

68.10-20.03

Hrana pentru oameni

68.10-20.03.01

Medicamente si materiale sanitare

68.10-20.04

Medicamente

68.10-20.04.01

Materiale sanitare

68.10-20.04.02

Dezinfectant!

68.10-20.04 04

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.10-20.05

Uniforme si echipament

68.10-20.05.01

Alte obiecte de inventar

68.10-20.05.30

Deplasări, detasari, transferări

68.10-20.06

Deplasări interne, detasari, transferări

68.10-20.06.01

Cârti, publicatii si materiale documentare

68.10-20.11

Protecția muncii

68.10-20.14

Alte cheltuieli

68.10-20.30

Prevederi anuale

Total an             Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1,866,800

0

441,400

469,800

485,300

470,30D

340,500

0

86,000

93,600

95,000

65,900

296,200

0

77,000

80,700

83,000

55.50D

200

0

0

200

0

0

143,600

0

36,000

39,600

40,500

27.50D

20,000

0

5,000

5,000

5,000

5,000

56,600

0

0

0

56,600

D

56,600

0

0

0

56,600

0

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14,200

60,000

0

14,500

15,500

15,800

14.20D

1,623,100

0

376,000

420,000

410,000

417.10D

819,100

0

186,000

192,000

214,000

227,100

2,000

0

0

2,000

0

D

20,000

0

0

7,000

7,000

6,000

238,000

0

80,000

67,000

33,000

58,000

65,000

0

14,000

19,000

16,000

16.00D

1,000

0

0

1,000

0

0

2,000

0

1,000

0

1,000

D

16,000

0

0

5,000

6,000

5,000

475,100

0

91,000

91,000

151,000

142,100

21,000

0

11,000

10,000

0

0

628,000

0

166,000

154,000

154,000

154,000

628,000

0

166,000

154,000

154,000

154,000

80,000

0

12,000

26,000

21,000

21,000

50,000

0

8,000

17,000

12,000

13,000

14,000

0

2,000

4,000

4,000

4.000

16,000

0

2,000

5,000

5,000

4.00D

61,000

0

0

31.000

15,000

15,000

1,000

0

0

1,000

0

0

60,000

0

0

30,000

15,000

15,000

2,000

0

0

1,000

1,000

0

2,000

0

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

0

0

10,000

0

0

5,000

5,000

0

1,000

0

0

1.000

0

0

Denumirea indicatorilor             Cod indic.         Prevederi anuale

Total an             Influente

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                      68.10-20.30.30                       1,000               0

Asistenta acordata persoanelor in varsta                           68.10.04                      4,407,000             0

ADMINISTRATOR PUElLiq,                  DIRECTOR EXECUTIV,

Alexandru GHJBlRDlC                        Narcisa COLȚOS

(y

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

din care                               - lei-

Trim. 1          Trim. II         Trim. III          Trim. IV

0                1,000                     0                     3

1,035,900          1,124,400          1.191,200           1,055,50#

Sef Serv.Financiar-Contabilitate, Buget

Ana-Maria \/L^5NITA

SECRETAR GENERAL Ion DIDOIU,          /