Hotărârea nr. 4/2020

hotarirea 4 - 30 ianuarie 2020 - aprobare PUZ si RLU construire mic spatiu comercial Sf Calinic nr 1C

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


CERTIFICARI MRC-OCS SR EN ISO 9001 2015 HO/C SR EN ISO 140(11:2015 223/M SROHSAS 180111.2008 190/HS Slt ISO/CEI 2~(>t>1:2013 010/S»

HOTĂRÂREA NR. 4

privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2483 din data de 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr. 1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, precum și raportul nr. 2486 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Urbanism;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere avizul favorabil nr. 334 din 21.02.2017 al Comisiei Tehnice Consultative de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, precum și avizul tehnic nr.78 din 16.01.2020 al Arhitectului Șef, și ținând seama de faptul că, în vederea aprobării, au fost obținute avizele și acordurile prevăzute de legislația în vigoare și în certificatul de urbanism nr. 145/1881 din 06.02.2019;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă documentația de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal și RLU -Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, cu respectarea următoarei condiții:

a) construcția propusă, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

 • (2) Termenul de valabilitate al documentației aferentă - PUZ și RLU "Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, aprobată conform alin.(1), este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

 • (3) Documentația aferentă PUZ și RLU ” Construire mic spațiu comercial/servicii, Sf. Calinic nr.1 C, Municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator Monibi Max, anexă la prezenta hotărâre, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

 • (4) Raportul informării și consultării publicului nr. 1684 din 16.01.2020, întocmit de arh. Doina Negoiță, specialist RUR - responsabil cu informarea publicului, prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (5) Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Urbanism.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂr Diana Maria lONESCIlCO

  7       // c/ 7- v      v ti

  /          ȘL >;ni

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020