Hotărârea nr. 39/2020

hotarirea 39 - 18 februarie 2020 - aprobare buget DAS pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


SREN ISO 9001:2015 410,'C SR EN ISO 14001:2015 223/M  SR OHSAS IHOOI JOOB I9O/HS SR IS0/CE1 270111:2013 UI9/SI

HOTĂRÂREA NR. 39

privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 211086 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020;

Văzând raportul nr. 211113 din 10.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției de Asistență Socială, cu o valoare totală de 34.937.200 lei, sumă repartizată prin bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare, după cum urmează:

- 10.508.200 lei - cheltuieli de personal;

799.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;

- 23.462.000 lei - cheltuieli cu asistență socială;

  • 168.000 lei - alte cheltuieli (fond handicap).

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Direcției de Asistență Socială, aprobat conform art.1, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre, anexă în care sunt prezentate sursele de venit și destinația creditelor conform clasificației.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția de Asistentă Socială.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico-Financiară;


PREȘEDINTE DE ȘEDIN Diana Maria


ERAL,


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEG


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

Județul : VALCEA


MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția de Asistenta Sociala Cod fiscal : 15412972


Bugetul local


PE ANUL 2020


- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Cod indic.

Prevederi anuale

Total an              Influente

Trim. 1

din care Trim. II

Trim. III

Trim. IV

TOTAL CHELTUIELI

195

50.02

34,937,200

0

9,463,300

8,851,900

8,030,300

8,591,700

TOTAL CHELTUIELI-CHELTUIELI CURENTE

196

50.02-01

34,937,200

0

9,463,300

8,851,900

8,030,300

8,591,700

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

197

50.02-10

10,508,200

0

2,815,300

2,541,900

2,601,300

2,549,700

Cheltuieli salariale in bani

198

50.02-10.01

9,930,300

0

2,469,600

2,485,700

2,481,500

2,493,500

Salarii de baza

199

50.02-10.01.01

8,902,000

0

2,215,100

2,224,000

2,216,900

2,246,000

Alte sporuri

204

50.02-10.01.06

29,600

0

3,000

9,000

9,900

7,700

Indemnizații de hrana

215

50.02-10.01.17

998,700

0

251,500

252,700

254,700

239,800

Cheltuieli salariale in natura

217

50.02-10.02

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Tichete de vacanta

221

50.02-10.02.06

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Contribuții

223

50.02-10.03

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

Contribuția asiguratorie pentru munca

230

50.02-10.03.07

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL II BUNURI SI SERVICII

232

50.02-20

799,000

0

198,000

200,000

201,000

200,000

Bunuri si servicii

233

50.02-20.01

306,000

0

81,000

77,000

70,000

78,000

Furnituri de birou

234

50.02-20.01.01

12,000

0

4,000

0

8,000

0

Materiale pentru curățenie

235

50.02-20.01.02

13,000

0

4,000

0

9,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

236

50.02-20.01.03

35,000

0

15,000

5,000

5,000

10,000

Apa, canal si salubritate

237

50.02-20.01.04

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Carburanți si lubrifianti

238

50.02-20.01.05

10,000

0

2,000

4,000

4,000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

241

50.02-20.01.08

24,000

0

6,000

6,000

6.000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

242

50.02-20.01.09

200,000

0

47,000

59,000

35,000

59,000

Hrana

245

50.02-20.03

457,000

0

113,000

112,000

115,000

117,000

Hrana pentru oameni

246

50.02-20.03.01

457,000

0

113,000

112,000

115,000

117,000

Medicamente si materiale sanitare

248

50.02-20.04

1,000

0

0

0

1,000

0

Medicamente

249

50.02-20.04 01

1,000

0

0

0

1,000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

253

50.02-20.05

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

Alte obiecte de inventar

256

50.02-20.05 30

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

Deplasări, detasari, transferări

257

50.02-20.06

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

258

50.02-20.06.01

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

262

50.02-20.11

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Pregătire profesionala

264

50.02-20.13

17,000

0

0

3,000

11,000

3,000

Alte cheltuieli

281

50.02-20.30

3,000

0

0

0

3,000

0

Prime de asigurare non-viata

284

50.02-20.30.03

3,000

0

0

0

3,000

0

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

367

50.02-57

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

Ajutoare sociale

368

50.02-57.02

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

Ajutoare sociale in numerar

369

50.02-57.02.01

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

TOTAL CHELTUIELI-TITLUL X ALTE CHELTUIELI

382

50.02-59

168,000

0

42,000

42,000

42,000

42,000

Asociatii si fundatii

386

50.02-59.11

6,000

0

3,000

0

0

3,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

394

50.02-59.40

162,000

0

39,000

42,000

42,000

39,000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE -{

65.02+66.02+67.02+68.02}

1029

63.02

34,937,200

0

9,463,300

8,851,900

8,030,300

8,591,700

Asigurări si asistenta sociala

1564

68.02

34,937,200

0

9.463,300

8,851,900

8,030,300

8,591,700

CHELTUIELI CURENTE

1565

68.02-01

34,937,200

0

9,463.300

8,851,900

8,030,300

8,591,700

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1566

68.02-10

10,508,200

0

2,815,300

2,541,900

2,601,300

2,549,700

Cheltuieli salariale in bani

1567

68.02-10.01

9,930,300

0

2,469,600

2,485,700

2,481,500

2,493,500

Salarii de baza

1568

68.02-10.01.01

8,902,000

0

2,215,100

2,224,000

2,216,900

2,246,000

Alte sporuri

1573

68.02-10.01.06

29,600

0

3,000

9,000

9,900

7,700

Indemnizații de hrana

1582

68.02-10.01.17

998,700

0

251,500

252,700

254,700

239,800

Cheltuieli salariale in natura

1584

68.02-10.02

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Tichete de vacanta

1586

68.02-10.02.06

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Contribuții

1587

68.02-10.03

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

Contribuția asiguratorie pentru munca

1594

68.02-10.03.07

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1596

68.02-20

799,000

0

198,000

200,000

201,000

200,000

Bunuri si servicii

1597

68.02-20.01

306,000

0

81,000

77,000

70,000

78,000

Furnituri de birou

1598

68.02-20.01 01

12,000

0

4,000

0

8,000

0

Materiale pentru curățenie

1599

68.02-20.01.02

13,000

0

4,000

0

9,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

1600

68.02-20.01.03

35,000

0

15,000

5,000

5,000

10,000

Apa, canal si salubritate

1601

68.02-20.01.04

12,000

0

3,000

3,000

3,000

3,000

Carburanți si lubrifiant!

1602

68.02-20.01.05

10,000

0

2,000

4,000

4,000

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1605

68.02-20.01.08

24,000

0

6,000

6,000

6,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1606

68.02-20.01.09

200,000

0

47,000

59,000

35,000

59,000

Hrana

1609

68.02-20.03

457,000

0

113,000

112,000

115,000

117,000

Hrana pentru oameni

1610

68.02-20.03.01

457,000

0

113,000

112,000

115,000

117,000

Medicamente si materiale sanitare

1612

68.02-20.04

1,000

0

0

0

1,000

0

Medicamente

1613

68.02-20.04.01

1,000

0

0

0

1,000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1616

68.02-20.05

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

Alte obiecte de inventar

1619

68.02-20.05.30

4,000

0

1,000

1,000

0

2,000

Deplasări, detasari, transferări

1620

68.02-20.06

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

1621

68.02-20.06.01

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Cârti, publicatii si materiale documentare

1624

68.02-20.11

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Pregătire profesionala

1626

68.02-20.13

17,000

0

0

3,000

11,000

3,000

Alte cheltuieli

1635

68.02-20.30

3,000

0

0

0

3,000

0

Prime de asigurare non-viata

1638

68.02-20.30.03

3,000

0

0

0

3,000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1693

68.02-57

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

Ajutoare sociale

1694

68.02-57.02

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

Ajutoare sociale in numerar

1695

68.02-57.02.01

23,462,000

0

6,408,000

6,068,000

5,186,000

5,800,000

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1698

68.02-59

168,000

0

42,000

42,000

42,000

42,000

Asociatii si fundatii

1701

68.02-59.11

6,000

0

3,000

0

0

3,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1707

68.02-59.40

162,000

0

39,000

42,000

42,000

39,000

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

1727

68.02.05

30,170,000

0

8,294,000

7,667,000

6,800,000

7,409,000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

1728

68.02.05.02

30,170,000

0

8,294,000

7,667,000

6,800,000

7,409,000

Prevenirea excluderii sociale

1733

68.02.15

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

Ajutor social

1734

68.02.15.01

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1736

68.02.50

3,767,200

0

913,300

931,900

982,300

939,700

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

1737

68.02.50.50

3,767,200

0

913,300

931,900

982,300

939,700

Denumirea indicatorilor


Nr. rd. Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


Trim. IV


Denumirea indicatorilor


Nr. rd. Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


Trim. IV


Prevederi anuale


din careInfluente


Trim. I


Trim. II Trim. III Trim. IV