Hotărârea nr. 38/2020

hotarirea 38 - 18 februarie 2020 - aprobare buget fond IID pe anul 2020

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISO 9001:201 S 410/C SR EN ISO 1I001201S 223/M SR OHSAS 1B001 20I1B 190/HS SRISO/CEI 270111:201 .< 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 38

privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2020 - Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 210975 din 10.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2020 - Măsura ISPA cod nr.2004/RO/16/P/PE/002;

Văzând raportul nr.210983 din 10.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-fmanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2020 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, la valoarea totală de 2.903.006,89 lei - la partea de venituri, 2.900.000 lei - la partea de cheltuieli, și 3.006,89 lei fond de rezervă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Sursele de finanțare ale bugetului pentru Fondul IID, în valoare de 2.903.006,89 lei sunt asigurate din:

  • • disponibil în cont din excedentul la 31.12.2019 -      266.156,89 lei

  • • contribuție din bugetul local         -                2.635.000,00 lei

  • • dobândă de încasat pe disponibil   -                    1.850,00 lei

  • (3) Resursele Fondului IID estimate în valoare de 2.903.006,89 lei se repartizează după cum urmează:

  • • 2.900.000,00 lei - cheltuieli privind dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente împrumutului BEI;

  • • 3.006,89 lei - fond rezervă.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^/O - Ă4X Diana Maria IONESCU Z? (V

------\

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / ‘ \              jurist Ion DIDOIU /

II                                                                  /

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

la


ANEXA Nr.__

HOTÂRÂk^rV ;

CONSILIULj/kpCAt^

Nr. 38    din///


Bugetul de venituri si cheltuieli al fondului IID gestionat in afara bugetului local conform OUG 198/2005 prin contul R046TREZ6715076XXX003889 pentru anul 2020Nr. crt.

Denumire indicator

Cod buget

TOTAL BUGET 2020

Trimestrul 1

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

1

2

3

4

5

TOTAL BUGET

2,903,006.89

399,869.89

1,184,713.00

133,713.00

1,184,711.00

1

Disponibil in sold la 31.12.2019

266,156.89

266,156.89

0.00

0.00

0.00

2

TOTAL VENITURI

2,636,850.00

133,713.00

1,184,713.00

133,713.00

1,184,711.00

Dobanda

31.11

1,850.00

463.00

463.00

463.00

461.00

Total diverse venituri

36.11

2,635,000.00

133,250.00

1,184,250.00

133,250.00

1,184,250.00

Impozit profit

36.11.50

250,000.00

0.00

125,000.00

125,000.00

Redeventa din contracte de concesiune a serviciului public

36.11.50

533,000.00

133,250.00

133,250.00

133,250.00

133,250.00

Transfer buget local

36.11.50

1.852,000.00

926,000.00

926,000.00

Contribuție operator Fond IID

36.11.50

1

TOTAL CHELTUIELI

2,903,006.89

0.00

1,450,000.00

1,450,000.00

CHELTUIELI CURENTE

0.00

515,000.00

515,000.00

2

TITLUL III DOBÂNZI

30

1,030,000.00

0.00

515,000.00

515,000.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02

1,030,000.00

0.00

515,000.00

515,000.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

30.02.02

1,030,000.00

0.00

515,000.00

515,000.00

3

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

000

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00

4

TITLUL XVI

81

1,870,000.00

0.00

935,000.00

935,000.00

Rambursare credit extern

81.01

1,870,000.00

0.00

935,000.00

935,000.00

Rambursare credit extern BEI

81.01.05

1,870,000.00

0.00

935,000.00

935,000.00

5

Fond Rezerva

91.11

3,006.89DIRECTOR EXECUTIV Ec. Narcisa Coltes


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SEFSERV. CONTABILITATE SI BUGET _Ec. Ana Maria Vlasniță


SECRETAR GENEf (Jr. Ion Didoii