Hotărârea nr. 37/2020

hotarirea 37 - 18 februarie 2020 - aprobare buget unitati de invatamant pe anul 2020

ROMÂN IA

Județul Vâlcea municipiul Râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


SREN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SROHSAS 18001 2008 190/HS SR 1SO/CE1 27001:2013 019/81

HOTĂRÂREA NR. 37

privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 211183 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuiniversitar de stat pentru anul 2020;

Văzând raportul nr. 211184 din 11.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2020, în valoare totală de 3.622.360 lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Veniturile proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat estimate pentru anul 2020, în valoare totală de 3.622.360 lei, se constituie din următoarele surse:

 • - contribuția elevilor pentru servicii cazare (internate) și masă (cantine) - 1.528.760 lei;

 • - contribuții preșcolari în grădinițele cu program prelungit - taxe si alte venituri în învățământ

 • - alte venituri

 • - sume din excedent pentru acoperirea golurilor de casă

  - 1.492.000 lei;

  - 508.600 lei;

  3.000 lei;

  90.000 lei.


 • (3) Din veniturile proprii aprobate conform alin.(1) vor fi finanțate următoarele categorii de cheltuieli, prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre:

463.600 lei - cheltuieli de personal;

 • - 3.158.760 lei - cheltuieli materiale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: - Instituției Prefectului - județul Vâlcea; - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; - DirecțieiJEconomico-Financiară.PREȘEDINTE DE ȘE Diana Maria IONE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRIÂLEGALI SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

MUNICIPIUL RM.VALCEA                                                                   Anexa nr.1

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ                                              la HCL nr. ..........

PRIMAR/

Mircia

BUGET           (( Z         A

VENITURI PROPRII UNITATI DE INVATAMANT / 7 J PE ANUL 2020


PROGRAMAT 2020

DENUMIREA UNIT~|II

TOTAL VENITURI

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

alte venituri

Sume din excedent pentru acoperire goluri de casa

sume utilizate din excedent pt secțiunea de funcționare

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.14

36.10.50

41.10.06

40.10.15.01

Colegiul Energetic

569760

566760

3000

Colegiul National Mircea cel Bătrân

369000

37000

332000

Liceul Antim Ivireanu

561600

471600

90000

Lic**‘ Tehnologic Cpt.Pleșoianu

8000

8000

LiCs. Tehnologic Gen. Magheru

95000

95000

Liceul Tehnologic Forestier

310000

310000

Seminarul Teologic St. Nicolae

217000

217000

Școala Gimnaziala nr. 4

142000

142000

Școala Gimnaziala nr. 5

67000

67000

Școala Gimnaziala nr. 13

120000

120000

Grădiniță cu PP Cozia

185000

185000

Grădiniță cu PP Nord 1

210000

210000

Grădiniță cu PP Nord 2

204000

204000

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192000

192000

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210000

210000

Grădiniță cu PP Traian

162000

162000

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT )

3622360

508600

0

1528760

1492000

3000

90000

0ADMINITRAWR,^pBMC Alexandru'ptdlBIRlSlC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA.

DIRECTOR EXECUTIV,               SEF SERVICIU FINANCIAR,

Narcisa COLȚOS                     Ana -Maria VLAȘNIȚĂ

SECRETAR GENERAL/     /

lonpiDOIU /
MUNICIPIUL RM.VÂLCEA

Anexa nr. 2 la HCL nr.J.L.........


* xxTRtmak/ ■


DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


BUGET CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PE ANUL 2020

lei

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2020

TOTAL

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

CHELTUIELI

2020

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

569,760.00

569,760.00

Colegiul National Mircea cel Batran

369,000.00

369,000.00

Liceul Antim Ivireanul

561,600.00

463,600.00

98,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

8,000.00

8,000.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

95,000.00

95,000.00

Liceul Tehnologic Forestier

310,000.00

310,000.00

Seminarul Teologic Sf. Nicolae

217,000.00

217,000.00

Școala Gimnaziala nr. 4

142,000.00

142,000.00

Școala Gimnaziala nr. 5

67,000.00

67,000.00

Școala Gimnaziala nr. 13

120,000.00

120,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

185,000.00

185,000.00

Grădiniță cu PP Nord 1

210,000.00

210,000.00

Grădiniță cu PP Nord 2

204,000.00

204,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

192,000.00

192,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

210,000.00

210,000.00

Grădiniță cu PP Traian

162,000.00

162,000.00

|TOTAL INVATAMANT

3,622,360.00

463,600.00

3,158,760.00

0.00