Hotărârea nr. 36/2020

hotarirea 36 - 18 februarie 2020 - aprobare buget local si liste investitii pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICARI MRC-OCS SR EN ISO 0001:2015 -IIO/C SR EN ISO 1-1001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/IIS SK ISO/CF.l z 7001:201 3 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 36

privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 211965 din 12.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listelor de investiții pe surse de finanțare pentru anul 2020;

Văzând raportul nr. 211968 din 12.02.2020 întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că proiectul bugetului local pentru anul 2020 a fost publicat pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, precum și de dezbaterea publică organizată în data de 06.02.2020;

în temeiul prevederilor art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 4 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020, cu o valoare totală de 233.116.500 lei - la partea de venituri și 233.116.500 lei - la partea de cheltuieli.

Art.2. Bugetul pentru anul 2020, aprobat conform art. 1, este prezentat în structură pe surse de venit, titluri și capitole de cheltuieli, cu repartizare pe trimestre, conform anexelor, parte integrantă a acestuia, după cum urmează:

 • A. ANEXA NR. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2020 cu o valoare totală de 233.116.500 lei;

 • B. ANEXA NR. 2 - Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020 cu o valoare totală de 233.116.500 lei;

 • C. ANEXA NR. 3 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități d învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2020 cu o valoare totală d 9.920.000 lei, din care:

9.603.000 lei - finanțare din sursa buget de stat;

317.000 lei - finanțare din sursa buget local.

 • D. ANEXA NR. 4 - Lista de investiții pe anul 2020 - fonduri extern nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local cu o valoare totală d 17.625.400 lei.

 • E. ANEXA NR. 5 - Lista de investiții pe anul 2020 - reabilitare termică blocuri d locuințe, cu o valoare totală de 510.000 lei.

 • F. ANEXA NR. 6 - Lista de investiții pe anul 2020 - total surse de finanțare, cu valoare totală de 10.063.700 lei.

 • Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcț Economico-Financiară.

 • Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară.

  e e

  e e

  e

  o

  a

SITUAȚIA VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020

J

ei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL

233,116,500.00

76,182,800.00

54,817,000.00

53,003,700.00

49,113,000.00

A

VENITURI CURENTE

231,518,500.00

74,584,800.00

54,817,000.00

53,003,700.00

49,113,000.00

I. VENITURI PROPRII

194,341,800.00

65,111,800.00

42,716,000.00

44,225,000.00

42,289,000.00

___1

Impozit profit

010201

250,000.00

0.00

100,000.00

0.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

400,000.00

80,000.00

150,000.00

60,000.00

110,000.00

Cote defalcate impozit venit

040201

116,725,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,181,000.00

29,182,000.00

__4

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

11,000,000.00

6,700,000.00

1,100,000.00

1,700,000.00

1,500,000.00

5

Impozit clădiri pers.juridice

07020102

21,000,000.00

12,500,000.00

3,400,000.00

2,800,000.00

2,300,000.00

6

Impozit teren pers.fizice

07020201

2,600,000.00

1,600,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

___7

Impozit teren pers.juridice

07020202

2,900,000.00

1,600,000.00

300,000.00

700,000.00

300,000.00

8

Impozit teren extravilan

07020203

75,000.00

50,000.00

6,000.00

10,000.00

9,000.00

9

Taxe judiciare de timbru

070203

1,800,000.00

500,000.00

500,000.00

400,000.00

400,000.00

10

Sume TVA pentru echilibrare

110206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Impozit pe spectacol

150201

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

12

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

6,500,000.00

3,800,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

13

Impozit mijloace de transport p.juridice

16020202

3,700,000.00

1,800,000.00

600,000.00

600,000.00

700,000.00

14

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

500,000.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

15

Alte taxe utilizare bunuri

160250

400,000.00

140,000.00

110,000.00

80,000.00

70,000.00

16

Alte impozite si taxe

180250

600,000.00

260,000.00

140,000.00

100,000.00

100,000.00

17

Venituri concesiuni - închirieri

300205

4,400,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

18

Venituri din prest. servicii

330208

7,000,000.00

1,750,000.00

1,850,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

19

Contribuție părinți - crese

330210

340,000.00

60,000.00

90,000.00

90,000.00

100,000.00

20

Contribuții cantina sociala

330212

17,000.00

4,000.00

3,000.00

8,000.00

2,000.00

21

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

80,000.00

20,000.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

22

Taxe extrajudiciare

340202

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

23

Alte venituri din taxe administrative

340250

100,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

24

Venituri din amenzi aplicate

350201

5,000,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

1,200,000.00

1,600,000.00

25

Taxe speciale

360206

100,000.00

20,000.00

30,000.00

20,000.00

30,000.00

26

Taxă de reabilitare termică

360223

200,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

50,000.00

27

Alte venituri

360250

5,000,000.00

600,000.00

1,100,000.00

2.400,000.00

900,000.00

28

Donatii si sponsorizări

370201

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

29

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

100,000.00

10,000.00

40,000.00

40,000.00

10,000.00

30

Venituri din vânzarea unor bunuri

390207

1,645,800.00

1,645,800.00

0.00

0.00

0.00

II. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

VENITURI DIN TVA

1102

27,951,000.00

7,870,000.00

7,251,000.00

6,706,000.00

6,124,000.00

1

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

26,573,000.00

7,490,000.00

6,871,000.00

6,458,000.00

5,754,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

9,603,000.00

2,600,000.00

2,473,000.00

2,785,000.00

1,745,000.00

- ajutoare pentru încălzirea locuinței

110202

23,000.00

0.00

0.00

0.00

23,000.00

- drepturile copiilor cu CES

110202

534,000.00

267,000.00

267,000.00

0.00

0.00

- tichete sociale pentru grădiniță

110202

10,000.00

4,000.00

3,000.00

0.00

3,000.00

- salarii personal crese

110202

649,000.00

175,000.00

168,000.00

149,000.00

157,000.00

- indemizații pers, handicap

110202

15,585,000.00

4,275,000.00

3,960,000.00

3,524,000.00

3,826,000.00

- finanțare cămin pers, vârstice

110202

169,000.00

169,000.00

0.00

0.00

0.00

2

învățământ particular șl confesional

1102

1,378,000.00

380,000.00

380,000.00

248,000.00

370,000.00

- cheltuieli salariale învățământ particular

110209

1,282,000.00

350,000.00

350,000.00

232.000.00

350.000.00

- cheltuieli materiale învățământ particular

110209

96,000.00

30,000.00

30,000.00

16,000.00

20,000.00

III. VENITURI DIN FINANȚĂRI Șl COFINANȚĂRI

9,225,700.00

1,603,000.00

4,850,000.00

2,072,700.00

700,000.00

1

Venituri finanțări si cofinantari

7,075,700.00

1,103,000.00

4,000,000.00

1,572,700.00

400,000.00

- sume din cote de 6% -Cons. Județean

040205

500,000.00

0.00

250.000.00

250,000.00

0.00

- subvenții reabilitare blocuri

420212

500,000.00

0.00

250,000.00

250,000.00

0.00

- ajutoare Incalzire-AJPIS

420234

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

- subvenții locuințe sociale

420255

2,000,000.00

500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

- finanțare PNDL

420265

2,772,700.00

500,000.00

1,500,000.00

772,700.00

0.00

=■ subvenții de la BS

420269

300,000.00

100,000.00

200,000.00

0.00

0.00

- finanțare SCM - handbal

430239

1,000,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

2

Sume primite de la UE

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

- sume primite de la FEDR

480201

2,150,000.00

500,000.00

850,000.00

500,000.00

300,000.00

B

SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

1,598,000.00

1,598,000.00

0.00

0.00

0.00

PRIMA

Mircia GU


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2020


Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICĂ

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2020

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. III

TRIM. I\|

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

233,116,500

76,182,800

54,817,000

53,003,700

49,113,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

200,389,800

67,309,800

44,566,000

45,525,000

42,989,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIAL

A

32,726,700

8,873,000

10,251,000

7,478,700

6,124,000

1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

178,946,800

61,671,900

38,587,100

39,656,900

39,030,900

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

58,251,700

14,275,900

14,311,200

15,492,500

14,172,100

din care:

1

Autorități executive

CAP.51

20,412,400

4,874,000

5,046,100

5,481,100

5,011,200

2

Evidența persoanei

CAP.54

136,900

33,700

34,400

34,500

34,300

3

Poliția Locală

CAP.61

7,404,800

1,759,100

1,789,900

2,049,000

1,806,800

4

Aparare Civilă

CAP.61

141,000

23,600

30,100

46,400

40,900

5

învățământ - navetă

CAP.65

253,000

80,000

80,000

23,000

70,000

6

Cabinete medicale școli

CAP.66

5,705,000

1,386,000

1,425,000

1,485,000

1,409,000

7

DADP

CAP.67

1,575,200

377,200

393,000

444,000

361,000

8

Direcția de Asistență Socială

CAP.68

2,978,200

715,300

731,900

791,300

739,700

9

Salarii însoțitori pers, handicap

CAP.68

7,530,000

2,100,000

1,810,000

1,810,000

1,810,000

10

Serviciul public creșe

CAP.68

4,611,000

1,140,000

1,117,000

1,236,000

1,118,000

11

DADP

CAP.70

3,835,000

921,000

946,000

1,057,000

911,000

12

DADP

CAP.74

564,200

136,000

142,000

162,000

124,200

13

DADP

CAP.84

3,105,000

730,000

765,800

873,200

736,000

B. CHELTUIELI FUNCȚIONALE

110,846,100

40,898,100

23,188,300

22,979,600

23,780,100

din care:

1

Autorități executive

CAP. 51

17,195,000

4,500,500

4,534,900

4,057,600

4,102,000

- aparat propriu

6,887,000

2,016,500

1,927,900

1,709,600

1,233,000

- fond handicap

213,000

51,000

54,000

54,000

54,000

- despăgubiri civile

920,000

400,000

520,000

0

0

- rambursare împrumut

9,175,000

2,033,000

2,033,000

2,294,000

2,815,000

2

Alte servicii publice generale

CAP. 54

80,000

0

80,000

0

0

- cheltuieli alegeri

80,000

0

80,000

0

0

3

Dobândă

CAP. 55

3,399,000

967,000

831,500

868,400

732,100

- comision

20,000

0

0

0

20,000

- dobânzi

3,379,000

967,000

831,500

868,400

712,100

4

Ordine publică și siguranță națională

CAP. 61

542,000

134,400

135,900

119,600

152,100

- Politia Locala

472,000

120,000

120,000

100,000

132,000

- Apărare Civilă

70,000

14,400

15,900

19,600

20,100

5

Invatamant

CAP. 65

5,562,000

2,905,000

740,000

520,000

1,397,000

- aparat propriu

948,000

248,000

200,000

100,000

400,000

- reparatii curente scoli

3,447,000

2,000,000

300,000

400,000

747,000

- internate

260,000

110,000

50.000

0

100,000

- burse

200,000

200,000

0

0

0

- invatamant DUAL

400,000

200,000

100,000

0

100,000

• cheltuieli materiale scoli

57,000

57,000

0

0

0

- transport competiții școlare

210,000

70,000

70,000

20,000

50,000

- transport olimpiade școlare

40,000

20,000

20,000

0

0

6

Sanatate

CAP. 66

525,000

174,000

175,000

80,000

96,000

- dispensare medicale scoli

185,000

84,000

95,000

0

6,000

- chelt. materiale Centru Permanentă

240.000

60.000

60.000

60.000

60.000

- dispensar TBC

100,000

30,000

20,000

20,000

30,000

7

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

12,435,700

4,780,700

1,826,000

2,839,000

2,990,000

ADMINISTRATOR RUB^IC^ Alexandru GHIBB^DTC

PREȘEDINTE DE SEDI^O ‘ n nu i           \\

DIRECTOR EXECUTIV,      ȘEF SERV. FINANCIAR,

Narcisa jȘpLȚOȘ             Ana-Mari^v&AȘNlȚĂ

SECRETAR GEriERAL^

Tff'T'x »\            Ion DIDOIU     /

pi )î j           /

- aparat propriu

900,000

800,000

0

100,000

0

- TVA concesiune

274,700

274,700

0

0

0

- DADP

2,011,000

531,000

676,000

539,000

265,000

- cheltuieli din sponsorizări

0

0

0

0

0

- întreținere spatii verzi-Piete Prest SA

8,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

- culte religioase

50,000

25,000

0

0

25,000

- alte acțiuni culturale

1,200,000

150,000

150,000

200,000

700,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

9,258,000

2,455,000

2,465,000

2,020,000

2,318,000

- aparat propriu

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

- crese - grădinițe

340,000

60,000

90,000

90,000

100,000

- Direcția de Asistență Socială

789,000

198,000

200,000

191,000

200,000

- indemnizații persoane cu handicap

7,055,000

1,919,000

1,897,000

1,466,000

1,773,000

- ajutoare si indemnizații

974,000

253.000

253,000

248,000

220,000

9

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

11,857,400

5,128,500

2,332,000

2,050,000

2,346,900

- DADP

8,231,000

3,296,000

2,186,000

1,874,000

875,000

- DADP-fond handicap

64,000

16,000

16,000

16,000

16,000

• aparat propriu

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

- asociatii de dezvoltare intracomunitara

208,400

80,000

30,000

60,000

38,400

- fond IID+CLI 2 GORANU

2,954,000

1,636,500

0

0

1,317,500

10

Protecția mediului

CAP. 74

9,521,000

3,686,000

1,531,300

1,636,700

2,667,000

-DADP

1,621,000

386,000

431,300

436,700

367,000

- aparat propriu

900,000

300,000

100.000

200.000

300.000

- salubrizare-Piete Prest SA

7,000,000

3,000,000

1,000,000

1.000,000

2,000,000

11

Combustibili si energie

CAP. 81

5,660,000

3,040,000

1,040,000

540,000

1,040,000

- compensare preț energie

5,500,000

3,000,000

1,000,000

500.000

1,000,000

- TVA concesiune

160,000

40,000

40,000

40,000

40.000

12

Transporturi

CAP. 84

34,811,000

13,127,000

7,496,700

8,248,300

5,939,000

-DADP

26,582,000

9,440,000

6,339,700

6,560,300

4,242,000

- DADP- fond handicap

29,000

7,000

7,000

8,000

7,000

- aparat propriu

100,000

30,000

0

30,000

40,000

- întreținere pasaj+parcare-Piete Prest SA

600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

- subvenție ETA

7,500,000

3,500,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

C. SUBVENȚII INSTITUȚII PUBLICE

21,443,000

5,637,900

5,978,900

5,868,100

3,958,100

- Teatrul Municipal ARIEL

CAP. 67

3,721,000

912,000

903,000

971,400

934,600

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

CAP. 67

5,904,000

1,419,000

1,481,500

1,555,500

1,448,000

- Sport Club Municipal

CAP. 67

9,600,000

2,920,000

2,970,000

2,670,000

1,040,000

- Căminul pt. Persoane Vârstnice

CAP. 68

2,218,000

386900

624400

671200

535500

D. CHELTUIELI INVESTI|II

9,849,000

6,497,900

1,087,600

1,184,800

1,078,700

din care

1

Autoritati executive

CAP. 51

1,045,000

1045000

0

0

0

2

Ordine publica si siguranța naționala

CAP. 61

10,000

10,000

0

0

0

3

Invatamant

CAP. 65

3,402,000

1,235,700

1,087,600

0

1,078,700

4

Invatamant (FEN)

CAP. 65

1,997,650

1,997,650

0

0

0

5

Cultura, recreere si religie

CAP. 67

299,500

299,500

0

0

0

6

Cultura, recreere si religie (FEN)

CAP. 67

111,500

111,500

0

0

0

7

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

88,000

88,000

0

0

0

8

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

CAP. 70

267,000

267.000

0

0

0

9

Reabilitare blocuri

CAP. 70

510,000

0

0

510,000

0

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica(FEN)

CAP. 70

1,924,150

1.249,350

0

674,800

0

11

Protecția mediului

CAP. 74

138,000

138,000

0

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

41,500

41,500

0

0

0

13

Transporturi (FEN)

CAP. 84

14,700

14,700

0

0

0

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIALA

32,726,700

8,873,000

10,251,000

7,478,700

6,124,000

A. SUME DIN TVA

27,951,000

7,870,000

7,251,000

6,706,000

6,124,000

din care

1

Alte cheltuieli descentralizate

26,573,000

7,490,000

6,871,000

6,458,000

5,754,000

cheltuieli materiale invatamant de stat

CAP.65

9.603.000

2.600.000

2.473,000

2.785.000

1.745.000

- drepturile copiilor cu CES

CAP.65

534,000

267,000

267,000

0

0

- tichete sociale pentru grădiniță

CAP.65

10,000

4,000

3,000

0

_________3.000

- indemnizații persoane cu handicap

CAP.68

15,585,000

4,275,000

3,960,000

3,524,000

3,826,000

- ajutoare pt incalzirea locuinței

CAP.68

23,000

0

0

0

23,000

- salarii personal crese

CAP.68

649,000

175,000

168,000

149,000

157,000

- finanțare cămin persoane vârstnice

CAP.68

169,000

169,000

0

0

0

0

2

Finanțare invatamant particular

1,378,000

380,000

380,000

248,000

370,000

- salarii invatamant particular

CAP.65

1,282,000

350,000

350,000

232,000

350,000

- cheltuieli materiale invatamant particular

CAP.65

96,000

30,000

30,000

16,000

20,000

B. SUBVENȚII

4,775,700

1,003,000

3,000,000

772,700

0

1

Finanțare PNDL

CAP.65

2,772,700

500,000

1,500,000

772,700

0

2

Finanțare PNDL

CAP.68

2,000,000

500,000

1,500,000

0

0

3

Ajutoare incalzire de la AJPIS

CAP.68

3,000

3,000

0

0

0


SITUAȚIE privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ

pentru cheltuieli funcționale anul 2020

Nr. crt

REPARTIZAT

2020

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

9,920,000

2,767,000

2,523,000

2,785,000

1,845,000

din care:

TOTAL CAP. 65

9,920,000

2,767,000

2,523,000

2,785,000

1,845,000

-sursa buget de stat

9,603,000

2,600,000

2,473,000

2,785,000

1,745,000

-sursa buget local

57,000

57,000

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

0

0

0

0

-sursa buget local - internate

260,000

110,000

50,000

0

100,000

1

LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER

555,000

176,000

139,000

146,000

94,000

-sursa buget de stat

505,000

137,000

130,000

146,000

92,000

-sursa buget local

8,000

8,000

0

0

0

-sursa buget stat - internate

0

-sursa buget local - internate

42,000

31,000

9,000

0

2,000

2

COLEGIUL ECONOMIC

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget de stat

514,000

139,000

131,000

153,000

91,000

-sursa buget local

0

3

COLEGIUL ENERGETIC

549,000

153,000

135,000

141,000

120,000

-sursa buget de stat

487,000

132,000

125,000

141,000

89,000

-sursa buget local

0

-sursa buget stat - internate

0

-sursa buget local - internate

62,000

21,000

10,000

0

31,000

4

COLEGIUL "AL. LAHOVARI”

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget de stat

548,000

148,000

141,000

159,000

100,000

-sursa buget local

0

5

COLEGIUL "MIRCEA CEL BATRAN"

840,000

243,000

203,000

218,000

176,000

-sursa buget de stat

751,000

203,000

193,000

218,000

137,000

-sursa buget local

15,000

15,000

0

0

0

-sursa buget de stat-intemate

0

-sursa buget local - internate

74,000

25,000

10,000

0

39,000

6

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget de stat

1,040,000

282,000

268,000

302,000

188,000

-sursa buget local

0

7

LICEUL "ANTIM IVIREANUL"

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget de stat

372,000

100,000

96,000

108,000

68,000

-sursa buget local

0

8

LICEUL DE ARTĂ "V. GIULEANU"

237,000

64,000

61,000

69,000

43,000

-sursa buget de stat

237,000

64,000

61,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

9

LICEUL "FERDINAND I"

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget de stat

239,000

65,000

62,000

69,000

43,000

-sursa buget local

0

10

LICEUL CPT. "N. PLEȘOIANU"

384,000

119,000

97,000

103,000

65,000

-sursa buget de stat

356,000

96,000

92,000

103,000

65,000

-sursa buget local

17,000

17,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

0

-sursa buget local - internate

11,000

6,000

5,000

0

0

11

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

440,000

124,000

105,000

118,000

93,000

-sursa buget de stat

407,000

110,000

105,000

118,000

74,000

-sursa buget local

5,000

5,000

0

0

0

-sursa buget stat- internate

0

-sursa buget local - internate

28,000

9,000

0

0

19,000

12

SEMINARUL TEOLOGIC

260,000

77,000

72,000

63,000

48,000

-sursa buget de stat

217,000

59,000

56,000

63,000

39,000

-sursa buget local

0

-sursa buget stat- internate

0

-sursa buget local - internate

43,000

18,000

16,000

0

9,000

13

ȘCOALA" TAKE IONESCU"

517,000

140,000

133,000

150,000

94,000

-sursa buget de stat

517,000

140,000

133,000

150,000

94,000

-sursa buget local

0

14

ȘCOALA "I.GH. DUCA"

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget de stat

192,000

52,000

49,000

56,000

35,000

-sursa buget local

0

15

ȘCOALA Nr. 4

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget de stat

378,000

102,000

97,000

110,000

69,000

-sursa buget local

0

16

ȘCOALA Nr. 5

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget de stat

448,000

121,000

115,000

130,000

82,000

-sursa buget local

0

17

ȘCOALA COLONIE

193,000

52,000

50,000

56,000

35,000

-sursa buget de stat

193,000

52,000

50,000

56,000

35,000

18

ȘCOALA "ANTON PANN"

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

-sursa buget de stat

612,000

166,000

158,000

177,000

111,000

-sursa buget local

0

19

ȘCOALA Nr. 10

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget de stat

476,000

129,000

123,000

138,000

86,000

-sursa buget local

0

20

ȘCOALA Nr. 13

399,000

108,000

103,000

116,000

72,000

-sursa buget de stat

399,000

108,000

103,000

116,000

72,000

-sursa buget local

0

0

0

0

0

21

Grădiniță cu PP Cozia

93,000

27,000

23,000

26,000

17,000

-sursa buget de stat

91,000

25,000

23,000

26,000

17,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

22

Grădiniță cu PP Nord 1

110,000

31,000

28,000

31,000

20,000

-sursa buget de stat

108,000

29,000

28,000

31,000

20,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

23

Grădiniță cu PP Nord 2

124,000

35,000

31,000

35,000

23,000

-sursa buget de stat

122,000

33,000

31,000

35,000

23,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

24

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

152,000

42,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget de stat

150,000

40,000

39,000

44,000

27,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

25

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

159,000

45,000

40,000

45,000

29,000

-sursa buget de stat

157,000

43,000

40,000

45,000

29,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

26

Grădiniță cu PP Traian

89,000

27,000

24,000

22,000

16,000

-sursa buget de stat

87,000

25,000

24,000

22,000

16,000

-sursa buget local

2,000

2,000

0

0

0

ADMINISTRATOR iRUpttC Alexandru GHIBIRDIC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA* /.

w

DIRECTOR EXECUTIV,     ȘEF SERV. FINANCIAR,

Narcisa COJ/fOȘ          Ana-Maria VLAȘNIȚĂ

•'J-' • ’

'    ’ vA           SECRETAR GENERAL,

UdIDOIU/ Vy

țUL
ROMANIA                                                                                                              /

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAM NICI; VALCEA                                                               /W<=sX'7          -L fT r/Q'ț--

/j?-za u ~S                >’ »

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 -                                   /$?,'■ W )

FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE, ÎMPRUMUT DE TREZORERIE ȘI COFINANȚARE BUGET LOCAL     \' ’'    ' / - * /'

______________________________________________________________________________________________________________________/!

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVULUI/

Cheltuieli

SURSE DE FINANȚARE:

crt

Capitol Bugetar

totale

împrumut

Credit

Alte surse

Buget local

Valoare contract

2020

de trezorerie

BCR

de finanțare

Buget Stat

finanțare

2020

FEN

TOTAL

247,180,467.87

17,625,400

577,400

13,000,000

2,450,000

1,598,000

0

A

LUCRĂRI

117,057372.85

3,607,500

0

3,600,000

0

7300

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

130,123,095.02

14,017,900

577,400

9,400,000

2,450,000

1,590,500

0

Cap.51.02.Autoritati publice

2,949,556.02

500,000

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

2,949356.02

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

B2 Dotări independente

2,949356.02

500,000

0

500,000

0

0

0

1

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor on line si reducerea birocrației la nivelul Municipiului Rm Valcea SMIS 126289

2,949,556.02

500,000

0

500,000

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

16,202,636.85

2,000,050

2,400

0

1,220,000

777,650

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

16,202,636.85

2,000,050

2,400

0

1,220,000

777,650

0

B3. Consolidări

16,202,636.85

1,959,550

2,400

0

1,220,000

737,150

0

2

Reabilitare termica Colegiul National de Informatica Matei Basarab SMIS 118454

5,309,024.54

1,539,510

2,360

0

850,000

687,150

0

3

Reabilitare termica Internat si cantina - Colegiul National Mircea cel Batran SMIS 11845

3,676332.90

50,000

0

0

50,000

0

4

Reabilitare termica Școala gimnaziala I.G. Duca SMIS 117901

2,137,061 45

370,040

40

0

370,000

0

0

5

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

0

0

0

0

0

0

B4. Cheltuieli de proiectare

5,080317.96

40,500

0

0

0

40,500

0

6

Lucrări de reabilitare , modernizare si dotare Școala Gimnaziala nr 13 , SMIS 122651

5,080,317.96

40,500

0

0

0

40,500

0

Cap.67.02. -Cultura,recreere si religie

7,296396.70

111,500

0

0

0

111,500

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7.296,296.70

34,000

0

0

0

34,000

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

34,000

34,000

B4. Cheltuieli de proiectare

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

7

Amenajare parc Știrbei Vodă - SMIS 127117

7,296,296.70

77,500

0

0

0

77,500

0

Cap.70.02. Ix>cuinte,serv.si dezv.publica

102318335.40

11399,150

575,000

8,900,000

1,230,000

694,150

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

102,218335.40

11,399,150

575,000

8,900,000

1330,000

694,150

0

B2 Dotări independente

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

8

Promovarea conectivității la internet in comunitatiile locale

72,000.00

5,000

0

0

0

5,000

0

B3. Consolidări

102,146335.40

11394,150

575,000

8,900,000

1,230,000

689,150

0

9

Reabilitare termica blocuri de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: SI 5 , SI6,95. H, 13-SMIS 117319

7,546,480.27

928,470

11,170

0

557.000

360,300

0

10

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc B2, Bloc

A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9- SMIS 117070

7,299,117.02

1,114,030

113,430

0

673,000

327,600

0

11

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, Bloc a Bloc 130, Bloc R8 bis- SMIS 117311

4,445,451.83

450,400

450,400

0

0

0

0

12

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea Bloc 14B, Bloc 119, Bloc 120, Bloc Dl-8, Bloc Bl-2, Bloc 125, Bloc S4-SMIS 120156

9,179,334.22

1300,000

0

1,200,000

0

0

0

13

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc MV Popescu, Bloc Cil, Bloc 10, Bloc 21, Bloc P7, Bloc C3, Bloc A36/2, Bloc A14- SM1S

21,207,031 98

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

14

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm Valcea: Bloc A53, Bloc C16, Bloc A10, Bloc B2, Bloc C24 -SMIS 121015

9,815,169.87

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

15

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm. Valcea: Bloc P9, Bloc C12,Bloc P2, Bloc P6, Bloc P8-SMIS 121021

6,564,996.78

600,650

0

600,000

0

650

0

16

Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Rm Valcea: Bloc 3, Bloc 64,Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4-SMIS 121599

11,183,009.76

600,600

0

600,000

0

600

0

17

Reabilitare iluminat public în Municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electirce și de telecomunicații- SMIS 121606

24,905,743.67

3,000,000

0

3,000,000

0

0

0

Cap. 84.02. Transporturi

118,513,642.90

3,614,700

0

3,600,000

0

14,700

0

A

LUCRĂRI

117,057,372.85

3,607,500

0

3,600,000

0

7,500

0

21

Construirea unei artere de legătură între b-dul N Bălcescu și b-dul Tineretului spre nord dc la intersecția acestuia cu str Gib Mihăescu inclusiv rampe aferente pasajului suprateran de pe b-dul T Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibil altemativV - COD SMIS 126678

70,212,360.51

3,600,000

0

3,600,000

0

0

0

22

Modernizarea stațiilor de imbarcare / debarcare .echiparea mijloacelor de transport in comun si dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in municipiul Ramnicu Valcea - COD SMJS 129361

46,845,012.34

7,500

0

0

0

7,500

0

B4. Cheltuieli de proiectare

1,456,270.05

7,200

7,200

23

Statii de reincarnare pentru vehicule electrice COD SMIS

1,456,270.05

7200

7200

 • B. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIM cuprinde:

  • B.l Achiziții imobile

  • B.2 Dotări independente

  • B.3 Consolidări


 • B.4 . Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF
Director Excc.

Narcisa Colto


Director Exec. Adj. Mirela Tupeu

ROMAN1A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


LISTA - ANUL 2020 -REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINȚE
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Cheltuieli totale

2019

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

de finanțare asociatii proprietari

Buget Local

Buget Stat

LOIAL

510,000

(1

u

(1

10,000

500,000

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

510,000

0

0

0

10,000

500,000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

510,000

0

0

0

10,000

500,000

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

510,000

0

0

0

10,000

500,000

BL Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

510,000

0

0

0

10,000

500,000

1

Reabilitare termica bloc Anton Pann, Calea lui Traian

166,000

0

0

0

1,000

165,000

2

Reabilitare termica bloc 2, Calea lui Traian

39,000

0

0

0

3,000

36,000

3

Reabilitare termica bloc L, Regina Maria

86,000

0

0

0

1,000

85,000

4

Reabilitare termica bloc L, Calea lui Traian

205,000

0

0

0

1,000

204,000

5

Reabilitare termica bloc K, Scuar Mircea cel Batran

11,000

0

0

0

1,000

10,000

6

Reabilitare termica bloc 1, Calea lui Traian

3,000

0

0

0

3,000

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Primar

Administrator

Director Economic

Director Investiții Achiziții PubliceMircia Gutau


Narcisa Coltoi


Președinte ședința
Jr.Zon Didoiu


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - ANUL 2020 - TOTAL SURSE DE FINANȚA- Ici -

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI/ Capitol Bugetar

Cheltuieli totale 2020

SURSE DE FlNA^TîAJUEr

Credite bancare interne

Alte fonduri externe neramb.

Alte surse de finanțare Cons. Jud.

Buget Local

Buget Stat

TOTAL

10,063,700

0

0

500,000

4,791,000

4,772,700

A

LUCRĂRI

8,669,300

0

0

500,000

3,396,600

4,772,700

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

1,394,400

0

0

0

1,394,400

0

Cap. 51.02. Autoritati publice

1,045,000

0

0

0

1,045,000

0

A

LUCRĂRI

224,000

0

0

0

224,000

0

I

Amenajare instalatii de comunicare - voce date etaj 3 la imobil strada G.

Magheru nr. 25

24,000

0

0

0

24,000

0

2

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

100,000

0

0

0

100,000

0

3

Relocare dispecerat de supraveghere video

100,000

100,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIT!!

821,000

0

0

0

821,000

0

BL Achiziția de imobile

744,000

0

0

0

744,000

0

4

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

352,000

352,000

5

Achiziție imobil str. Morilor - conf HCL 221/2019

392,000

392,000

B2. Dotări independente

22,000

0

0

0

22,000

0

6

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001.27001) si consultanta

10,000

0

0

0

10,000

0

7

Licența antivirus

12,000

0

0

0

12000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

55,000

0

0

0

55,000

0

8

Reabilitare imobil str. G Magheru nr. 25

55,000

0

0

0

55,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publicași siguranța n

10,000

0

0

0

10,000

0

A

LUCRĂRI

10,000

0

0

0

10,000

0

9

Extindere si imbunatatiri ale sistemului de supraveghere a Municipiului

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0


B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.65.02. - Invatamant

6,174,700

0

0

418,000

2,984,000

2,772,700

A

LUCRĂRI

6,037,700

0

0

418,000

2,847,000

2,772,700

10

Grădiniță cu 4 grupe - Școala Waldorf - lucrări de construire corp

1,116,800

0

0

206,000

0

910,800

11

Grădiniță cu program normal nr. 16

891,600

0

0

55,000

0

836,600

12

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni

1,262,300

0

0

157,000

80,000

1,025,300

13

Construcție sala de sport Liceul Antim Ivireanu - utilitati si sistematizare

90,000

0

0

0

90,000

0

14

Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran

5,000

0

0

0

5,000

0

15

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

16

Sala de sport Școala Gimnaziala nr 4

5,000

0

0

0

5,000

0

17

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

2,462,000

0

0

0

2,462,000

0

18

Sistem supraveghere video la Săli sport din municipiu

155,000

0

0

0

155,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

137,000

0

0

0

137,000

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2 Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4, Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

137,000

0

0

0

137,000

0

19

Reabilitare imobil Colegiul National Mircea cel Batran, str Popa Șapca

87,000

87,000

0

20

Reabilitare si modernizare Sala Festivități C.N. Mircea cel Batran

50,000

0

0

0

50,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.66.02. - Sanatate

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

299,500

0

0

0

299,500

0

A

LUCRĂRI

235,100

0

0

0

235,100

0

21

Reabilitare Complex Sportiv 1 Mai

1,000

0

0

0

1,000

0

22

Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Troian"

183,100

0

0

0

183,100

0

23

Amenajare si modernizare locuri de joaca

50,000

0

0

0

50,000

0

24

Construire baza sportiva TIP 1, sat Goranu, punctul Izlaz Goranu

1,000

0

0

0

1,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

64,400

0

0

0

64,400

0

Bl. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

54,400

0

0

0

54,400

0

25

Tunel acces teren handbal

12,000

0

0

0

12,000

0

26

Plase protecție Sala Sporturilor Troian

8,400

0

0

0

8,400

0

27

Tigru Siberian - 2buc

34.000

0

0

0

34.000

0

B3. Consolidări

10,000

0

0

0

10,000

0

28

Consolidare pavaj pentru acces carosabil de intervenție parc Zăvoi

10,000

0

0

0

10,000

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.68.02- Asigurări,asistsociala

2,088,000

0

0

82,000

6,000

2,000,000

A

LUCRĂRI

2,088,000

0

0

82,000

6,000

2,000,000

29

Dezvoltare locala in comunități marginalizate, componenta 1 - Colonie Nuci

1,000

0

0

0

1.000

0

30

Transformare clădire internat liceul tehnologic Ferdinand I in locuințe sociale

82,000

0

0

82,000

0

0

31

Amenajare locuințe sociale - zona Ostroveni

2.005,000

0

0

0

5,000

2,000,000

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

0

0

0

0

0

0

BL Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

267,000

0

0

0

267,000

0

A

LUCRĂRI

43,000

0

0

0

43,000

0

32

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

1,000

0

0

0

1,000

0

33

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

1,000

0

0

0

1,000

0

34

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

5,000

0

0

0

5.000

35

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

25,000

0

0

0

25,000

36

Sediu administrativ

6,000

0

0

0

6,000

0

37

Rețea canalizare menajera - str. A. Muresianu, str. Intr. T.Stefanescu, str. Posada

5,000

0

0

0

5,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

224,000

0

0

0

224,000

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

224,000

0

0

0

224,000

0

38

Reabilitare termica blocuri de locuințe, inclusiv avize

5,000

0

0

0

5,000

0

39

Sediu administrativ

94,000

0

0

0

94,000

0

40

Amenajare cimitir zona Târg Raureni

5,000

0

0

0

5,000

0

41

Construcții spatii pentru inchiriat, Calea lui Traian nr.201

20,000

0

0

0

20,000

0

42

Extindere rețele de distribuție gaze naturale in mun. Rm. Valcea

15,000

0

0

0

15,000

0

43

Amenajare parcare publica zona Ostroveni

75,000

0

0

0

75,000

0

44

Amenajare locuințe ANL pentru tineri - Știrbei Vodă

10,000

0

0

0

10,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

138,000

0

0

0

138,000

0

A

LUCRĂRI

0

0

0

0

0

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

138,000

0

0

0

138,000

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

10,000

0

0

0

10,000

0

45

Puncte de colectare deșeuri menajere

10,000

0

0

0

10,000

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

128,000

0

0

0

128,000

0

46

Statie de tratare mecano biologica deșeuri municipale

128,000

0

0

0

128,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

A

________________________Cap. 84.02. Transporturi_______________________

LUCRĂRI

41,500

31,500

0

0

0

0

0

0

41,500

31,500

0

0

47

Lărgire str. Ștrandului cu b-dul Dein Radulescu

10,000

0

0

0

10,000

0

48

Alinierea parcului SC ETA SA la cerințele dezvoltării durabile

1,500

0

0

0

1,500

0

49

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la bd. Nicolae Balcescu

10,000

0

0

0

10,000

0

50

Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Mihai Eminescu

10,000

0

0

0

10,000

0

B

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

10,000

0

0

0

10,000

0

Bl.Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

B2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

B3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

B4. Cheit. de proiectare pt. elab. SPF si SF

10,000

0

0

0

10,000

0

51

Amenajare piste biciclisti, parcari si puncte pentru Închirierea bicicletelor

10,000

10,000

0

B5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0