Hotărârea nr. 35/2020

hotarirea 35 - 18 februarie 2020 - aprobare Plan anual actiune servicii sociale pt anul 2020

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 91101:2015 410/C SR EN ISO 1 •»001 ;2015 223/M SROHSAS 18001.2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:201.1 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 35

pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 18 februarie 2020, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 773 din 11.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020;

Văzând raportul nr. 774 din 11.02.2020 întocmit de Direcția de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere prevederile art.112 alin.(3), lit.b) și art. 118 alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulerioare, ale art.5 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în conformitate cu prevederile art.1 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit. b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 21 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;  IN


  PREȘEDINTE DE Ș Diana Maria IONESC


CONTRASEMNEAZĂ PENÎRU LEGALjTATE, SECRETAR GE RAL, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 18 februarie 2020

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PLAN ANUAL DE ACȚIUNE privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea pentru anul 2020                            '

Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale, numit în continuare Plan, se elaborează de către autoritățile publice locale, prin DAS Rm. Vâlcea, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022, aprobată prin HCJ nr. 149/2015 și domeniile prioritare de acțiune din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Rm. Vâlcea 2014-2020, aprobată prin HCL nr.382/2017, cât și în acord cu prevederile unor acte normative care stipulează liniile directoare majore de acțiune în domenii ce vizează protecția socială a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, familiei și copilului, a altor categorii expuse riscului marginalizării și excluderii sociale ( HG nr.655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020; HG nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; HG nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020; HG nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020; Legea asistenței sociale nr.292/2011).

în același scop, DAS a avut în vedere și opiniile furnizorilor publici și privați de servicii sociale existenți la nivelul municipiului Rm. Vâlcea, precum și punctul de vedere al unor organizații ale societății civile cu activitate în domeniul social transmise electronic si care au fost consemnate în Procesul-verbal nr.6061/31.01.2020):

 • • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

 • • Asociația “Centrul pentru Familie”

 • • Asociația “Mămici din Vâlcea”

 • • Fundația “Inimă pentru Inimă”

 • • World Vision - Filiala Vâlcea

 • • Arhiepiscopia Râmnicului

 • • Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din România - Filiala Vâlcea (ASCHFR)

 • • Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Vâlcea

 • • Fundația Comunitară Vâlcea

Planul urmărește dezvoltarea serviciilor sociale deja promovate, cât și crearea altora noi, în scopul satisfacerii optime, cu respectarea standardelor minime obligatorii de calitate, a cerințelor tot mai crescânde în rândul populației vulnerabile din municipiu

Acordarea serviciilor sociale se realizează ca un sistem de acțiuni specifice, care uabuie să asigure îndeplinirea misiunii DAS Rm. Vâlcea și realizarea scopului propus, respectiv menținerea funcționalității sociale a persoanelor în comunitate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora.

Categoriile de persoane vulnerabile social care fac obiectul măsurilor propuse a fi cuprinse în Planul local de acțiuni al DAS Rm.Vâlcea, sunt următoarele:

 • a) copiii și familiile acestora (probleme sociale identificate: insuficiența veniturilor, abuz, condiții improprii de locuit, conflicte intergeneraționale mai ales între bunici și copiii pe care îi îngrijesc ca urmare a plecării părinților în străinătate)

 • b) persoanele cu dizabilități, copii, adulți (probleme sociale identificate: insuficiența profesioniștilor în servicii specializate, venituri limitate, dificultăți în ocuparea unui loc de muncă, absența la nivel de municipiu a unor servicii sociale specializate-centre de zi, centre respira)

 • c) persoanele vârstnice (probleme sociale identificate: sănătate precară, venituri insuficiente raportat la nevoi, absența suportului aparținătorilor, izolare, lipsa sprijinului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic pentru a preveni abandonul sau instituționalizarea, insuficiența serviciilor medico-sociale din județ)

 • d) alte persoane aflate în situații de risc social, inclusiv persoane defavorizate de etnie romă (probleme identificate: lipsa educației pentru sănătate, insuficiența sau absența veniturilor, dificultăți în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării/studiilor, condiții improprii de locuit, adicții, nerecunoașterea/neacceptarea situației de risc, lipsa de informare, delincvența, lipsa actelor de identitate, mentalitatea romilor cu privire la educație și muncă)

Implementarea Planului se va realiza de către DAS Rm.Vâlcea în colaborare cu celelalte instituții publice cu responsabilități în domeniul social și cu organizațiile din sectorul neguvernamental.

Principalii indicatori vizați pe parcursul procesului de monitorizare a Planului sunt:

prevenirea, combaterea riscului marginalizării și excluderii sociale și promovarea incluziunii sociale

măsurile asistențiale stabilite în scopul creșterii calității vieții beneficiarilor serviciilor

existența unor baze de date cu beneficiarii serviciilor sociale

Prezentul Plan de acțiune poate fi revizuit în funcție de necesități și de actele normative apărute pe parcurs.

CAPITOLUL I

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Servicii sociale existente la nivel local1

Nr. crt

Furnizor

Cod serviciu social

Denumire serviciu social

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru servicii e sociale existente

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții beneficiari

Alte surse

1

DAS Rm.Vâlcea

8790 CR-PFA-II

Centrul social de urgență Ioana Rm. Vâlcea

21

75%

420000

2

Primăria

Rm.Vâlcea -DAS

8730 CR-V-I

Căminul pentru persoane vârstnice Rm.Vâlcea

80

96,25%

2218000

169000

2020000

3

Asociația “Centrul pentru Familie”

8899 CZ-C-II

Centrul de zi pentru copii

12

100%

6000

265600

4

Asociația “Centrul pentru Familie”

8790 CZ-PN-III

Serviciul      de      asistență

comunitară pentru adulți2

-

100%

5

Asociația Națională a Surzilor din România - Filiala Vâlcea

8810 CZ-V-I

Centrul de zi pentru persoanele cu deficiență de auz din județul Vâlcea

8

6

ASCHFR -Filiala

Vâlcea

8891 CZ-C-III

Centrul de zi Cozia pentru copii cu handicap neuromotor

25

100%

42000

209000

7

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-I

Centrul de plasament Ana

60

30%

1.758.035

571.171

8

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-I

Centrul pt copilul cu dizabilități Rm.Vâlcea

28

75%

1.147.840

738 574

9

DGASPC Vâlcea

8790 CZ-C-III

Centrul de Zi de îngrijire și recuperare pentru copilul cu dizabilități Rm.Vâlcea

35

75%

1.481.872

334.924

10

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-I

Complex familial pentru recuperarea copilului cu

dizabilități - Rm Vâlcea

24

80%

958.291

611.190

11

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-I

Centrul de plasament Andreea

30

60%

1.637.272

597 893

1 Datele cu privire la serviciile licențiate (denumire, cod, capacitate) au fost preluate de pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, sumele reprezentând bugetul aferent serviciilor fiind cele comunicate de către reprezentanții furnizorilor acestora.

2 Furnizorul a comunicat că serviciul va fi desființat în cursul anului 2020.

12

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-II

Cei m ul de primire în regim de urgență a copiSului abuzat, neglijat, exploatat

13

DGASPC Vâlcea

8790 CRMC-I

Serviciul Casa Materna Troianu

14

DGASPC Vâlcea

8790-SF-C

Servicii pt copilul aflat în plasament la rude / fam / pers / asist, maternal

15

DGASPC Vâlcea

8790 CR-C-I

Serviciul pt deprinderi de viață și integrare socioprofesională a tinerilor din sistemul de protecție - apartamente sociale

16

DGASPC Vâlcea

8790-CR-VD-l

Centrul pt victimele violenței în familie Troianu

17

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Centrul de socializare și reintegrare socioprofesională

Copăcelu

18

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Serviciul de integrare socioprofesională Rm Vâlcea - apart. sociale, locația I (Bvd.

Tineretului, bl.B1, sc.A, ap 43)

19

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Serviciul de integrare socioprofesională Rm.Vâlcea - apart sociale, locația II (Str.

Luceafărului, bl A1, sc A, ap 11)

20

Fundația “Inimă pentru Inimă”

8790 CR-C-I

Centrul de socializare și reintegrare socioprofesională

Râmnicu Vâlcea

21

Asociația ONG

Casanova

8730 CR-V-I

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice

22

Asociația pentru

Dezvoltare

Comunitară Vâlcea

8899 CZ-PN-V

Servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte

23

Asociația nevazatorilor din Romania Filiala Valcea

8899 CZ-D-I

Centrul de zi al asociației nevazatorilor din Romania -Filiala Județeană Valcea

^24

Arhiepiscopia

Râmnicului

8899

Servicii de asistență comunitară

24

1%

107.626

36.156

16

33%

524.272

206 689

900

95%

1.189.391

10.704.517

42

60%

1.492.528

583.988

24

60%

600.766

10

X

X

9

X

X

9

X

X

12

X

X

47

4

47

100%

50.443

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Denumire serviciu propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesara

Capacitate clădire / spațiu necesar (mp)

RU necesare (pers, specialitate, ingrijire, asistenta, gospodărie, intretinere, deservire)

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale propuse pentru a fi înființate

Nr. benef/zi

Nr. locuri (în paturi)

Buget local

Buget jud.

Buget de stat

Contribuții beneficiari

Alte surse

DAS Rm.Vâlcea-

Unitate de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici3

8810ID-I

DAS Rm.Vâlcea -

Centru de zi pentru vârstnici3

8810CZ-V-II

DAS Rm.Vâlcea -

Spălătorie socială

8899CZ-PN-V

40.000

50.000

DGASPC Vâlcea

Locuință protejată pt victimele violenței domestice

8790 CR-C-I

6

461.695

DGASPC Vâlcea -

Serviciul de asistență și suport pt persoane aflate în situații de risc

8899-SC-D-l

10/lună

384.204

DGASPC Vâlcea -

Centrul de tranzit pt tineri în dificultate

8790 CR-II

8

215.516

215.516

DGASPC Vâlcea -

Asistenți personali profesioniști

8810-ID-ll

10

225.155

Arhiepiscopia Râmnicului -

Centru de consiliere și sprijin

8899

40

90mp

2 asistenți sociali 10-12 voluntari

30.000

Arhiepiscopia Râmnicului -“Masa pe roți”

8899

76

90mp

2 asistenți sociali 10-12 voluntari

93.536

3 Serviciile sunt propuse spre a fi dezvoltate complementar Proiectului “înființare centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice" (reabilitare clădire PT 5 Ostroveni), deja depus spre finanțare în cadrul Apelului de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/A/2 Grup vulnerabil: persoane vârstnice, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice

în conformitate cu art.6 lit.f din Legea 292/2011, a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare, contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de achiziționare/concesionare a serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condițiile legii, de către autoritățile administrației publice locale.

Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de furnizori privați are în vedere realizarea următoarelor obiective aprobate prin strategiile naționale și locale în domeniu:

 • a) promovarea parteneriatului public-privat;

 • b) dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de interes local;

 • c) asigurarea stabilității și continuității funcționării serviciilor sociale;

 • d) asigurarea calității serviciilor sociale;

 • e) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a furnizorilor privați și publici de servicii sociale la fonduri publice

 • f) optimizarea rezultatelor obținuteîn urma furnizării serviciilor sociale

Având în vedere cele menționate anterior, propunem ca în anul 2020 să contractăm următoarele servicii sociale pe care DAS Rm Vâlcea nu le poate furniza în mod direct beneficiarilor aflați în nevoie:

 • - servicii de consiliere psihologică cod CPV: 85121270-6 (servicii de psihiatrie sau psihologie) - 5000 lei

servicii after-school pentru copii din ciclul primar cod CPV: 85312110-3 (servicii prestate de centre de zi pentru copii) - 25000 lei (trim.IV)

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege

DAS Rm. Vâlcea va sprijini sub aspect metodologic și legislativ asociațiile, fundațiile, cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială,. în acest sens se va proceda la constituirea unei Comisii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local în baza Legii 34/1998, precum și a unui Regulament de organizare și funcționare a acestei Comisii, astfel încât din anul 2021 să demareze și un astfel de program de subvenționare

DAS are în vedere și realizarea unor parteneriate cu alte autorități sau instituții publice, ONG-uri,etc., adaptate nevoilor sociale și resurselor disponibile la nivelul municipiului, inițiate și realizate după efectuarea unei Diagnoze sociale la nivelul municipiului pentru a identifica nevoile sociale și zonele prioritare de intervenție pentru perioada 2020-2025 în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului pentru 2020-2025

De asemenea, pentru a răspunde unei nevoi sociale identificată în comunitate, respectiv necesitatea înhumării persoanelor decedate pe raza municipiului Rm.Vâlcea, marginalizate sau excluse social (provenite din familii cu venituri mici sau fără venituri, fără adăpost, beneficiari de venit minim garantat - fie ca persoană singură, fie ca membru al unei familii), a celor rămase neidentificate de către instituțiile abilitate sau abandonate de familie la morga spitalului, se va încheia un protocol de colaborare cu un prestator de servicii funerare, costurile urmând a fi suportate din bugetul local

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local (art. 6 din HG 797/2017)

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina de internet a Primăriei mun. Rm. Vâlcea-secțiunea DAS, pe pagina proprie de internet sau se afișează la sediul instituției:

 • a) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local;

 • b) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informații privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. (se actualizează ori de câte ori este nevoie), Raportul anual de activitate a DAS;

 • c) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul municipiului, acordate de furnizori publici ori privați:

 • - lista furnizorilor de servicii sociale din municipiu și a serviciilor sociale acordate de aceștia (se actualizează periodic);

 • - serviciile sociale care funcționează în cadrul DAS Rm.Vâlcea - nr.cod serviciu, date privind beneficiarii, costuri, personal (se actualizează periodic);

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor subordonate (noutăți legislative și hotărâri ale autorităților locale cu impact social);

 • 3. TelVerde (gratuit) - 0800.809.809, nr. de telefon la care cetățenii municipiului pot sesiza administrației locale problemele cu care se confruntă sau pot propune măsuri de îmbunătățire a activității administrative;

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de DAS Rm. Vâlcea sau în colaborare cu alți furnizori de servicii sociale, cu tematici și impact social, de marcare în comunitate a zilelor cu semnificație națională și internațională recunoscute (inclusiv elaborarea unui calendar cu aceste zile);

 • 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale și activităților oferite prin DAS Rm. Vâlcea;

 • 6. Organizarea de întâlniri periodice cu furnizori de servicii sociale, publici și privați, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială etc.;

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă (informații privind programele sociale derulate la nivelul Primăriei mun. Rm.Vâlcea, noutăți sau modificări legislative cu incidență în rândul cetățenilor municipiului, măsuri/acțiuni derulate de autoritățile locale cu implicarea cetățenilor, etc. );

CAPITOLUL III

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

în vederea creșterii performanței personalului din structura DAS Rm. Vâlcea (inclusiv din centrul subordonat) se au în vedere:


DIRECTOR EXECUTIV DAS

Virginia Fulgescu ________

\A W 5/47

.p ii
Cursuri de perfecționare

Nr. persoane

Buget estimat

personalul de specialitate al DAS - curs "Gestionarea crizelor și a conflictelor”

10

6000

personalul cu atribuții în protecția copilului - curs “Protecția copilului în risc social - elemente legislative și exemple de bună practică”

3

4500

personalul de conducere - curs “Oportunități de finanțare extrabugetara/externalizarea serviciilor sociale”

5

4000

“Acces la justiție și la metodele alternative de soluționare a litigiilor”

1

-

“Practica interpersonală cu familiile în situație de risc”

10

-

“Etică, eficiență, transparență și interes pentru conduita în administrație”

1

-

Sesiuni de instruire pentru:

Nr. persoane

Buget estimat

asistenți personali1

100 persoane

40000

voluntari (inițiere)

15

' Instruirea asistenților personali este avută în vedere a se realiza și prin Proiectul “Dezvoltarea sistemului de asistență socială pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” POCU/460/4/6/126924 derulat de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială