Hotărârea nr. 34/2020

hotarirea 34 - 7 februarie 2020 - aprobare Proiect Amenajare Parc Zona Nord

ROMÂN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001 .IO1541O/C SRENISO U001:201S223/M SR OHSAS 18001:20tm 190/HS SR ISO/CEI 27001:20l 3 019/SI

HOTĂRÂREA NR.34

privind aprobarea proiectului ‘‘Amenajare Parc Zona Nord” si a cheltuielilor aferente acestuia

J

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.4943 din data de 06.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la :

 • - aprobarea proiectului "Amenajare Parc Zona Nord", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1;

 • - aprobarea valorii totale a proiectului "Amenajare Parc Zona Nord" în cuantum de 7.603.511,88 lei (inclusiv TVA);

 • - aprobarea contribuției proprii în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 139.653,93 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Zona Nord";

 • - sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Zona Nord", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

 • - asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

 • -împuternicirea Primarului Municipiului, Domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipul Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.4945 din data de 06.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2019 prin care a fost aprobat proiectul "Amenajare Parc Zona Nord" și cheltuielile aferente acestuia în valoare totală de 7.603.511,88 lei (inclusiv TVA), din care contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 709.968,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;

Luând în considerare adresa nr.2632/05.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.4842/06.02.2020, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia a solicitat revizuirea valorii eligibile pentru cheltuielile Diverse și neprevăzute (categoria 16, subactivitatea 60) din Bugetul proiectului, precum și actualizarea tuturor secțiunilor și anexelor din cererea de finanțare, până la data de 10.02.2020;

în temeiul prevederilor Ordinului MDRAP nr.3730/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv Specific Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 20 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul "Amenajare Parc Zona Nord", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ, apelul de proiecte POR/2017/4/4.2/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Amenajare Parc Zona Nord" In cuantum de 7.603.511,88 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 139.653,93 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Amenajare Parc Zona Nord".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Amenajare Parc Zona Nord', pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art.7. Consecință a prevederilor art.1-6, începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 181/2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Dezvoltare Locală. >

  PREȘEDINTE DE Diana Maria IQ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR pENERAj/ jurist Ion Dl DOI Iz

Râmnicu Vâlcea, 7 februarie 2020