Hotărârea nr. 33/2020

hotarirea 33 - 7 februarie 2020 - transmitere teren strada Stirbei Voda catre ANL

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea


CERTI f IC AR I M RC-OCS   SREN1SQ9001 2015 110/C SREN ISO 14001:2015 223/M SR0HSAS1800I 2008 100/HS SI* IS0/CE1 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.33

privind transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.422 mp, situat în str. Știrbei Vodă nr.111 A, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.4576 din 04.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3.422 mp, situat în str. Știrbei Vodă nr.111 A, pentru realizarea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, precum și Raportul comun nr.4578 din 04.02.2020, întocmit de Direcția de Investiții si Achiziții Publice si Direcția Dezvoltare Locală;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5 pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 148/29.05.2018, Consiliul Local a aprobat transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri în regim de închiriere a două suprafețe de teren, respectiv : terenul în suprafață de 3.422 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A, pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare locuințe ANL pentru tineri - zona Știrbei Vodă" și terenul în suprafață 4.350 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Morilor nr.28, pentru realizarea obiectivului de investiții "Amenajare locuințe ANL pentru tineri - zona Morilor";

Ținând seama de adresa nr.797/16.01.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1812/17.01.2020, prin care Agenția Națională pentru Locuințe a comunicat că, la această dată, amplasamentul din strada Știrbei Vodă nr.111 A este inclus în proiectul finanțat din împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, solicitând totodată completarea documentației transmise cu mai multe documente, unul dintre acestea fiind hotărârea de transmitere a terenului pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, completată cu obligativitatea UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea de a asigura, de la bugetul local, sumele necesare pentru proiectarea și executarea lucrărilor tehnico-edilitare și a sistematizării verticale, coroborat cu prevederile legale în vigoare; de asemenea, în urma corespondenței purtată de către Serviciul Investiții cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Locuințe, s-a solicitat modificarea denumirii obiectivului de investiții din "Amenajare locuințe ANL pentru tineri - zona Știrbei Vodă", în "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A" și s-a propus emiterea unei hotărâri doar pentru amplasamentul din strada Știrbei Vodă;

în temeiul prevederilor art.3, alin. (1) din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, a terenului în suprafață de 3.422 mp situat în Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A, proprietate publică a municipiului, înscris în cartea funciară a municipiului nr.54722 (nr. CF vechi 23382) -identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre, pentru realizarea obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A".

Art.2. UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea va asigura din bugetul local sumele necesare pentru proiectarea și executarea lucrărilor tehnico-edilitare și a sistematizării verticale la obiectivul de investiții prevăzut la art. 1, coroborat cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. (1) Transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat la art. 1 se face numai pe perioada construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii, pe bază de contract încheiat între UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea și Agenția Națională pentru Locuințe, conform contractului cadru - anexă la Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Predarea-primirea terenului se va realiza pe bază de proces - verbal între unitatea administrativ-teritorială Municipiul Râmnicu Valcea și Agenția Națională pentru Locuințe, după transmiterea deschiderii de finanțare pentru începerea lucrărilor de construcție.

Art.4. Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de transmitere a terenului prevăzut la art.3 și toate documentele necesare în vederea promovării și realizării obiectivului de investiții "Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A".

Art.5. Consecință a prevederilor de la art.1 - art.4, cu data adoptării acestora, încetează aplicabilitatea prevederilor art.1, alin.(1), lit.a) din Hotărârea Consiliului Local nr.148/29.05.2018.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Serviciul Investiții Publice.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Serviciului Investiții Publice;