Hotărârea nr. 32/2020

hotarirea 32 - 7 februarie 2020 - aprobare Proiect Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic General Magheru

ROMÂN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001.2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 22.3/14 SR OHSAS 18001 2008 100/HS SR1S0/CF.I 27001:2013 0I9/S1

HOTĂRÂREA NR.32

privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru" și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.4704 din data de 05.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la :

  • - aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1;

  • - aprobarea valorii totale a proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru" în cuantum de 7.399.908,12 lei (inclusiv TVA);

  • - aprobarea contribuției proprii în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.570,16 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru",

  • - sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local;

  • - asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

  • - împuternicirea Primarului Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipul Râmnicu Vâlcea;

Văzând Raportul nr.4775 din data de 05.02.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Ținând seama de faptul că în cadrul apelului de proiecte nr.POR/2017/4/4.4/4.5/1, Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus în data de 25.01.2019 prin intermediul aplicaței MYSMIS, cererea cod SMIS 127969, pentru acordarea finanțării Proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru";

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.143/2019 a fost aprobat Proiectul "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru" și cheltuielile aferente acestuia în valoarea totală de 6.621.397,07 lei fără TVA, din care contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 130.999,94 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului;

Luând în considerare adresa nr.2551/04.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.4572/04.02.2020, prin care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia a solicitat actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate/care urmează a fi efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și actualizarea tuturor secțiunilor și anexelor din cererea de finanțare, inclusiv Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2019;

în temeiul prevederilor Ordinului MDRAP nr.3733/21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 20 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, apelul de proiecte POR/2017/4/4.4/4.5/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru" în cuantum de 7.399.908,12 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.570,16 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru".

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului, domnul Mircia GUTĂU, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipul Râmnicu Vâlcea.

Art.7. Consecință a prevederilor art.1-6, începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 143/15.05.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Direcția Economico-Financiară.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;