Hotărârea nr. 31/2020

hotarirea 31 - 7 februarie 2020 - reactualizare deviz Reabilitare si modernizare Liceu General Magheru

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO‘>801 2015 410/C SR HN ISO 11001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS Sli ISO/CFI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR.31

privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.4689 din data de 05.02.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”;

Văzând Raportul nr.4690 din data 05.02.2020, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.408/11.12.2018 a fost aprobată Documentația Tehnică de Avizare a Lucrărilor de Intervenție si indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investitii "Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru”, la valoarea totală de 5.570.898,25 lei fără TVA, respectiv 6.621.397,07 lei cu TVA;

Ținând seama de clarificarea nr.2551 din data de 04.02.2020, înregistrată la Primăria municipiului sub nr.4572 din data de 04.02.2020, primită de la ADR Sud Vest Oltenia prin care s-a solicitat actualizarea devizului la obiectivul de investiții susmenționat;

în conformitate cu prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.10, alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3) și art.196, alin.(1 Ț lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

întrunind 20 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Devizul General, actualizat, aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic General Magheru” la valoarea totală de 6.226.247,68 lei fără TVA, respectiv 7.399.908,12 lei cu TVA, din care C+M la valoarea de 4.462.501,18 lei fără TVA, respectiv 5.310.376,41 lei cu TVA, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Investiții si Achiziții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției de Investiții și Achiziții Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


    Diana Maria IONESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL^/ jurist Ion DlDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 7 februarie 2020

Proiectant,

SC BIA CONSPRO1ECT SRL


DEVIZ GENERAL


RO 29523300al obiectivului de investiții

REABILITARE Șl MODERNIZARE LICEU TEHNOLOGIC

"GENERAL MAGHERU


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (exclusiv TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

80592,45

15312,57

95905,01

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

80592,45

15312,57

95905,01

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

4500,00

855,00

5355.00

TOTAL CAPITOLUL 2

4500,00

855,00

5355,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5500,00

1045,00

6545,00

3.1.1

Studii de teren

5500,00

1045,00

6545,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1490.00

283,10

1773,10

3.3

Expertiză tehnică

25000,00

4750,00

29750,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

15000,00

2850,00

17850,00

3.5

Proiectare

143000,00

27170,00

170170,00

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

43000,00

8170,00

51170,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20000,00

3800,00

23800,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

20000,00

3800,00

23800,00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

60000,00

11400,00

71400,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

20000,00

3800,00

23800,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Audit financiar

20000,00

3800,00

23800,00

3.8

Asistență tehnică

56000,00

10640,00

66640,00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

18000,00

3420,00

21420,00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11000,00

2090,00

13090,00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const

7000,00

1330,00

8330.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

38000,00

7220,00

45220.00

TOTAL CAPITOLUL 3

265990,00

50538,10

316528,10

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4341192,10

824826,50

5166018,60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

3338,87

634,39

3973,26

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

90333,00

17163,27

107496,27

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1326436,00

252022,84

1578458,84

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

5761299,98

1094647,00

6855946,97

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

32877,76

6246,77

39124,53

5.1.1

Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului

32877,76

6246,77

39124,53

5 1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49087,50

0,00

49087,50

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

22312,50

0,00

22312,50

5 2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4462.50

0.00

4462,50

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

-CSC

22312,50

0,00

22312,50

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

23500,00

4465,00

27965,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8400,00

1596,00

9996,00

TOTAL CAPITOLUL 5

113865,26

12307,77

126173,03

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

6226247,68

1173660,44

7399908,12

din care: C+M (1.2,1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)

4462501,18

847875,23

5310376,41

Data: 04.02.2020


întocmit, Sef Proiect Ing. Agrigoroae Dorin