Hotărârea nr. 30/2020

hotarirea 30 -7 februarie 2020 - modificare si completare HCL 269 din 2019

ROMÂNIA

județul vâlcea municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS __SR EN ISO 9001.2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001.2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2()13 019/SI ]

HOTĂRÂREA NR. 30

privind modificarea si completarea alineatelor 2 si 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei >

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr.209019 din data de 04.02.2020 al cărui semnatar este Primarul municipiului prin care se propune modificarea si completarea alineatelor 2 si 3 ale articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei, precum și raportul nr.209020 din 04.02.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget - finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.269 din 13 septembrie 2019 prin care s-a aprobat contractarea de la Banca Comercială Română SA a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei cu o maturitate de 10 ani si o perioadă de tragere de 2 ani, pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes public local, incluse in portofoliul de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

în temeiul prevederilor art.61, alin.(1) și alin.(3) și art.63 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr.64/2010 privind datoria publica și ale Hotărârii de Guvern nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificarea și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Codului Civil referitoare la contracte, precum și de cele ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.b) art.139, alin.(3), lit.b) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 3 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează alineatele (2) și (3) ale art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.269/2019 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.000.000 lei pentru cofinanțări, după cum urmează:

I. alin.(2) al art.2 se completează cu 6 (șase) obiective de investiții de interes local incluse în portofoliul de proiecte din cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 si va avea următorul conținut:

”Art.2. (2) Din împrumutul prevăzut la alin.(1) vor fi finanțate următoarele investiții de interes local incluse în Programul Operațional Regional pentru perioada 2014-2020, respectiv:

 • • Reabilitare iluminat public în Municipiul Rm. Valcea, inclusiv realizarea unei canalizații subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicații;

 • • Construirea unei artere de legătură între bdul Nicolae Balcescu și bdul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihăescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: A53, C16, A10, B2, C24;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: P9, C12, P2, P6, P8;

 • • Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online si reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. M. V. Popescu, bl.C11, bl. 10, bl.21, bl. P7, bl.C3, bl.A36/2, bl.A14;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 14, bl.119, bl.120, bl.D1-8, bl. B1-2, bl.125, bl.S4;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: bl. 3, bl. 64, bl.Filipin; bl.D3, bl.D4.

 • • „Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab”- SMIS 118454- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • • “Reabilitare termică internat si cantina la Colegiul National "Mircea cel Batran”-SMIS 118459 - completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • • “Reabilitare termică Școala Gimnaziala I.G. Duca”- SMIS 117901- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • • Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Valcea: S15, S16, 95, H, 13”- SMIS 117319- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • • "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Valcea: Bloc B2, Bloc A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9"- SMIS 117070- completare finanțare pentru finalizare lucrări;

 • • Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis”- SMIS 117311 - completare finanțare pentru finalizare lucrări”.

 • II.     alin.(3) al art.2 se modifică și se completează prin includerea în anexă și a celor

 • 6 obiective de investiții și prin modificarea redistribuirii finanțării sumelor pe obiective de investitii si va avea următorul conținut:

"Art.2. (3) Repartizarea sumelor din împrumut pe obiective este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, iar orice modificare, prin redistribuirea finanțării, va fi supusă aprobării consiliului local și avizării comisiei de autorizare a împrumuturilor locale”.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • ■ Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • ■ Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • ■ Direcției Economico-Financiară;

 • ■ Direcției Dezvoltare Locală.                              ---x


  PREȘEDINTE DE Diana^Maria


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETARS3ENERÎAL, jurist lonXMtSOUJ

Râmnicu Vâlcea, 7 februarie 2020


Râmnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu VAIcea.General Praporgescu 14. 240182. |ud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax +40-250-731843 primunuâ^piinwriavl.ro


CERTIFICĂRI MKl <K S ' \ f I I                           : .           u ■.>      .. ; ■■ ■.    .■ ; : i- i-,              I__________I. .i

Anexa la HCL nr.Primar, Mi reia Gutau i

Repartizarea suinei de 25.000.000.teȚpe obiectivele de investitii publice aprobate a fi cofînanțate/prefihantate din imprumutul bancar

Nr.crt

Denumire obiectiv

Valoare obiectiv de investitii

Valoare propusa a fi finanțata din imprumut

1

Reabilitare iluminat public in Municipiul Rm.Valcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente rețelelor electrice si de telecomunicatii-SMIS 121606

24.905.743,67

3.000.000

2

Construirea unei artere de legătură intre bdul Nicolae Balcescu si bdul Tineretului spre nord de la intersecția acestuia cu strada Gib Mihaescu, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran de pe bdul Tudor Vladimirescu și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi

70.212.360,51

7.100.000

3

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: A53, C16, A10, B2, C24-SMIS 121015

9.553.059,41

1.340.000

4

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: P9, C12,P2,P6,P8- SMIS 121021

6.312.564,16

500.000

5

Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online si reducerea birocrației la nivelul municipiului Rm.Valcea-SMIS 126289

2.949.556,02

500.000

6

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: bl. MV Popescu, bl.Cl 1, bl. 10, bl.21, bl. P7, bl.C3, bl.A36/2, bl.A14- SMIS 120047

21.207.031,98

300.000

7

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: bl. 14, bl.119, bl. 120, bl.Dl-8, bl. Bl-2, bl. 125, bl.S4- SMIS 120156

9.179.334,22

500.000

8

Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din municipiul Ramnicu Valcea: bl. 3, bL64, bl.Filipin; bl.D3, bl.D4-SM!S 121599

11.189.009,76

588.000

9

“Reabilitare termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Ramnicu Valcea: SI5, SI6, 95, H, 13”- SMIS 117319

7.031.417,90 lei

3.300.000 lei

10

"Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Municipiul Ramnicu Valcea: Bloc B2. Bloc

6.726.143,86 lei

3.420.000 lei

A6, Bloc N4, Bloc N5, Bloc 9"- SMIS 117070

11

“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 2, Bloc 2A, Bloc 3, bloc A, Bloc 130, Bloc R8 bis”-SMIS 117311

3.470.692,51 lei

1.190.000 lei

12

„Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab”- SMIS 118454

5.309.024,54 lei

2.852.000 lei

13

“Reabilitare termica internat si cantina la Colegiul National "Mircea cel Batran”- SMIS 118459

3.676.232,90 lei

50.000 lei

“Reabilitare termica Școala Gimnaziala I.G. Duca”-SMIS 117901

1.688.220,19 lei

360.000 lei

Administrat


AlexandrujQhibirdic


blic,


Director Executiv, Narcisa Colțos


Director E

Mi


ecutiv Adjunct, ila Turcu