Hotărârea nr. 3/2020

hotarirea 3 - 30 ianuarie 2020 - indreptare eroare materiala in PUG

ROMÂN IA

Județul vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


CERTIFICĂRI M RC-OCS SR BN ISO ‘>001:2015 410/6 SREN ISO 1 1001:2015 223,'M SR OHSAS 18001:2008 I9O/HS SR ISO/CEI 27901:2013 019/51

HOTĂRÂREA NR.3

privind îndreptare eroare materială în Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Râmnicu Vâlcea privind intravilanul în Cartierul Fețeni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere Referatul nr.2481 din data de 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind intravilanul Cartierului Fețeni, în zona proprietăților celor 3 (trei) solicitanți, respectiv Trascan Dumitru-Laurențiu, Gheran-Popescu Victor și Meraru Niculina, în sensul introducerii în intravilan a zonei celor 3 parcele cu funcțiunea zonei învecinate, respectiv ”L1 ”, suprafața ce face obiectul îndreptării materiale, trecută de la extravilan la intravilan fiind de 8003 m.p.;

Văzând Raportul nr.2484 din data de 22.01.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare cererea nr.44052 din data de 31.10.2019, prin care domnii Trascan Dumitru-Laurențiu, Gheran-Popescu Victor și Meraru Niculina, constatând că în actualul PUG proprietățile acestora nu se mai află în intravilanul municipiului, așa cum rezultă din actele de proprietate anexate, au solicitat inițierea procedurii de îndreptare materială a intravilanului materializat în PUG-ul municipiului Râmnicu Vâlcea, aflat în vigoare la această dată;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.c), art.139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Planul Urbanistic General actual al municipiului privind intravilanul Cartierului Fețeni, în zona proprietăților celor 3 (trei) solicitanți, respectiv Trascan Dumitru-Laurențiu, Gheran-Popescu Victor și Meraru Niculina, în sensul introducerii în intravilan a zonei celor 3 parcele cu funcțiunea zonei învecinate, respectiv ”L1”.

(2) Materializarea liniei noului intravilan este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, suprafața ce face obiectul îndreptării materiale, trecută de la extravilan la intravilan, fiind de 8003 m.p.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Diana Maria IONESCU./ ;


CONTRASEMNEAZĂ FfENTRU LEGALITATE, SECRETA^ GENERAL/ jurist lorLDIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

HCL NrJZzOZMW

ANEXA NR 2

Primării! mun. Rm. Vâlcea Biroul Dezvoltare Urbană GIS Pliniși! ar.--------- IMa total!Hui conf. PUG 0M3

---Suprafața promisa a se introduce in tot® i pertnt toptare? emili matewfels S= 03


r»«<D»O*rtiUtarr.C<;_______________ ja**}»