Hotărârea nr. 29/2020

hotarirea 29 - 7 februarie 2020 - utilizare excedent bugetar in anul 2020

ROMÂN IA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


CERTIFICĂRI M RC-OCS   S'R liN ISO 9001:201S 410/C SR EN ISO 1 ■1001:20 ;S 223/M SR OHSAS 181)1)1:201)8 190/HS SR ISO/CEI 270111:201 3 1H9/SI

HOTĂRÂREA NR.29

privind aprobarea utilizării excedentului anului 2019 în anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată la data de 7 februarie 2020, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.204678 din data de 31.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2020, în secțiunea dezvoltare a excedentului anului 2019, în sumă de 1.597.930,56 lei, pentru finanțarea obiectivelor de investiții, precum și acoperirea deficitului secțiunii dezvoltare în sumă de î 1.106.124,54 lei, înregistrat la data de 31.12.2019;

Văzând Raportul nr.205856 din data de 31.01.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor art.58, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 20 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă utilizarea în secțiunea dezvoltare a sumei de 1.597.930,56 lei, încasată din rambursări în 30.12.2019, înregistrată ca excedent, pentru finanțarea în anul 2020 a obiectivelor de investiții prevăzute în Lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de Trezorerie și cofinanțare buget local.

Art.2. Se aprobă acoperirea deficitului din activitatea curentă - secțiunea dezvoltare, în sumă de 11.106.124,54 lei, înregistrat la data de 31.12.2019, din veniturile proprii ale bugetului local.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;


CONTRASEMNEAZĂ țPENTRU/EGALITATE, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 7 februarie 2020