Hotărârea nr. 28/2020

hotarirea 28 - 30 ianuarie 2020 - acordare sprijin situatii de urgenta

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local


<R PN Ksnonni 7ni'î4in/r SR EN ISO 14001:20’5 223/M SR OHSAS 18001.200B 190/HS SR ISO,'CEI 27001:2013 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 28

privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.- 23.01.2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr. 3554 din 29.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.- 23.01.2020, precum și raportul nr. 3555 din 29.01.2020 întocmit de Compartimentul pentru Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă;

Văzând avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 155, alin.(5), lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(7),lit.h), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă inițierea demersurilor în vederea acordării unor ajutoare materiale de urgență sub formă oneroasă sau în natură constând în executarea reparațiilor la imobilele afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în noaptea de 22.01.- 23.01.2020.

(2) Cuantumul ajutorului material de urgență ce va fi acordat din bugetul local al municipiului va fi stabilit în urma unei evaluări efectuată în cadrul procedurii de acordare a ajutoarelor de urgență.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul pentru Situații de Urgență.Sănătate și Securitate în Muncă și Direcția Economico-Financiară.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Compartimentului pentru Situații de Urgență.                         )


SEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020