Hotărârea nr. 27/2020

hotarirea 27 - 30 ianuarie 2020 - rectificare anexa 5 la HCL 371 din 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL

CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:20 ir. 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M


HOTĂRÂREA NR. 27

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.713 din 10.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.5, pct.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020, precum și raportul nr. 1038 din 13.01.2020 întocmit de Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr. 4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama că prin Hotărârea nr. 371 din 11.12.2019, Consiliul Local a stabilit și aprobat nivelul impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 și având în vedere că la punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii din anexa nr.5, la Nr. crt.28 - H.C.L nr. 318 din 8 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public și a taxelor de parcare, cu modificările și completările ulterioare a fost trecut în mod eronat "sancțiunea prevăzută de art.34 în loc de "sancțiunea prevăzută de art.33”;

în temeiul prevederilor art.71 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale și pe cale de consecință, se rectifică Nr. crt.28 de la punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii din anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019, în sensul că în loc de "sancțiunea prevăzută de art.34 se va citi "sancțiunea prevăzută de art.33”.

(2) Consecință a rectificării prevăzută la alin.(1), Nr. crt.28 de la punctul 3 - Sancțiuni contravenționale instituite de Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe diverse domenii din anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 11.12.2019 va avea următorul conținut; »

28.

H.C.L. nr.318 din 8 octombrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public și a taxelor de parcare, cu modificările și completările ulterioare

x

x

- Sancțiunea prevăzută de art.33, lit.a) din Anexa nr.1

200 - 400

400 - 600

- Sancțiunea prevăzută de art.33, lit.b) din Anexa nr.1

1.000-2.000

1.100-2.000

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliției Locale si Serviciul Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Poliției Locale;

  • - Serviciului Autorizări Activități Comerciale, Evenimente Publice.


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Diana Maria IONESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

ATE,


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020