Hotărârea nr. 25/2020

hotarirea 25 - 30 ianuarie 2020 - acceptare donatie teren de la DIANA SRL (Schitul Troianu)

ROMÂNIA

județul Vâlcea

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


SR EN ISO 000» 2015 ■! 10.,'C 5RENIS0 14 O 01:201S 2 23/M SR OHSAS 1801)1:200» 190/ HS SR ISO/CEI 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.25

privind acceptarea donației unui imobil teren cu destinația de drum public

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2537 din data de 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la acceptarea donației terenului în suprafață de 954 m.p., proprietatea societății DIANA SRL, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Troianu, cu destinația de drum public, suportarea din bugetul local a cheltuielilor ocazionate de întocmirea actului de acceptare a donației în formă autentică, precum și împuternicirea primarului municipiului ca personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de acceptare a donației în formă autentică;

Văzând Raportul nr.3114 din data de 27.01.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2013 a fost aprobată documentația de urbanism «Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea» și regulamentul local de urbanism, conform căreia, în Cartierul Sud, este prevăzută realizarea mai multor căi de circulație, prin care să se asigure atât accesul la locuințele din zonă realizate în baza autorizațiilor de construire, cât și la parcelele de teren din zona respectivă, situate în intravilanul municipiului, o astfel de cale de comunicație reprezentând-o și strada Schitul Troianu; astfel, cu ocazia efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea actualizării caracteristicilor tehnice (lungime, lățime, suprafață) ale străzii respective, în scopul completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008 și înscrierii în Cartea Funciară a acestei străzi, s-a constatat că o suprafață de 954 mp din suprafața totală a străzii este proprietatea societății DIANA S.R.L.;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 13826/06.04.2017, prin care societatea DIANA SRL, prin reprezentantul său legal, a depus oferta de donație autentificată pentru terenul în suprafață de 954 mp, situat în intravilanul municipiului, având numărul cadastral 46956 și înscris în Cartea Funciară nr. 46956, în care se precizează că oferă ca donație Municipiului Râmnicu Vâlcea, sub sancțiunea revocării, terenul identificat si descris mai sus cu condiția ca acesta, în termen de maxim 5 ani de la data autentificării ofertei de donație, să includă această suprafață de teren în suprafața totală a străzii Schitul Troianu, ce urmează a fi inventariată în domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul dispozițiilor art.863, lit.c) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.291, alin.(3), lit.a) și alin.(5), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art.139, alin.(2)și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 22 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă”, 0 abțineri și o neparticipare la vot,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acceptă donația terenului în suprafață de 954 m.p., proprietatea societății DIANA SRL, având numărul cadastral 46956 si înscris în Cartea Funciară nr.46956, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, cartier Troianu, identificat în Planul de amplasament și delimitare anexă la prezenta hotărâre, cu destinația de drum public.

Art.2. Cheltuielile ocazionate de întocmirea actului autentic de acceptare a donației vor fi suportate din bugetul local.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze actul de acceptare a donației în formă autentică.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public;

  Societății DIANA S.R.L.

  J


  PREȘEDINTE DE ȘED Diana Maria IONEȘCJJ
Carte Funciară Nr. 46956 Comuna/Oraș/Municipiu: Râmnicu Vâlcea

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

46956

954

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

faneata

DA

954

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

19.416

4

5

3.342

7

8

2.992

10

11

4.623

13

14

7.105

16

17

5.607

19

20

4.988

22

23

7.988

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

3.294

5

6

24.132

8

9

4.472

11

12

5.933

14

15

6.311

17

18

4.3

20

21

7.8

23

24

8.054

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

0.792

6

7

27.905

9

10

4.704

12

13

9.388

15

16

6.008

18

19

3.557

21

22

5.754

24

25

7.272


Președinte de ședință,


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1