Hotărârea nr. 24/2020

hotarirea 24 - 30 ianuarie 2020 - folosire statii ETA de catre autocarul VL 74 CSI

ROMÂN IA

județul vâlcea municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local


Sk EN ISO 90,11 2015 110/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CEI 27001:2013 0I9/SI

HOTĂRÂREA NR.24

privind aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu numărul de înmatriculare VL 74 CSI, pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.2448 din data de 21.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la aprobarea folosirii stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu numărul de înmatriculare VL 74 CSI, pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice;

Văzând Raportul nr.3040 din data de 27.01.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresele nr.28/10.01.2020 și nr. 178/20.01.2020, înregistrate la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr.863/13.01.2020, respectiv 2200/20.01.2020, prin care Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni a solicitat în perioada cursurilor, folosirea stațiilor ETA de către autocarul cu nr.de înmatriculare VL 74 CSI, primit prin donație, care urmează să efectueze transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora și cadrelor didactice din municipiul Râmnicu Vâlcea către spațiul dat în administrare de Consiliul Local din str.Copăcelu, nr.182 și de la școală către casă;

în temeiul prevederilor art.22, lit.c) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.d), coroborat cu alin.(7), lit.b), art.139, alin.(3) și a art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă folosirea stațiilor ETA, în perioada cursurilor, de către autocarul cu numărul de înmatriculare VL 74 CSI, pentru transportul gratuit al elevilor cu handicap, însoțitorilor acestora si cadrelor didactice.

(2) Stațiile ETA pentru care se solicită acordul Consiliului Local pentru folosirea acestora în scopul prevăzut la alin.(1) sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Di recției Poliției Locale;

  • - Societății ETA S.A.;

  • - Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


    Diana Maria IONESCU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL/ jurist Ion DIDOIU ,

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020

Anexa f^cL-
Stațiile ETA de pe bulevardul Dem Rădulescu

Stațiile ETA de pe str.Remus Bellu

Stațiile ETA de pe bulevardul Nicolae Bălcescu

Stațiile ETA de pe str.Nicolae Titulescu

Stațiile ETA de pe str.Republicii

Stațiile ETA de pe Calea lui Traian

Stațiile ETA de pe str.Carol 1

Stațiile ETA de pe DN67 până la Copăcelu.