Hotărârea nr. 23/2020

hotarirea 23 - 30 ianuarie 2020 - prelungire durata contract Agexim


ROMÂN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2599 din 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune nr.1169/2002 încheiat cu societatea Agexim SRL, pe o perioadă egală cu jumătate din durata sa inițială, respectiv până la data de 24.12.2028, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract, precum și împuternicirea administratorului public să semneze actul adițional;

Văzând raportul nr. 2794 din 23.01.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 9/27.01.1994, în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Consiliul Local a aprobat concesionarea prin licitație publică, a terenului în suprafață de 500 mp situat în Râmnicu Vâlcea, strada Someș nr. 51, pentru construirea spații de producție materiale de construcții, fiind încheiat între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea COMPACT SRL, contractul de concesiune nr. 2413/31.01.1995 și ținând seama de faptul că în anul 2002, ca urmare a intrării societății COMPACT SRL în faliment, construcțiile, proprietatea acesteia, realizate pe terenul concesionat de la municipiu, au fost vândute de către lichidator, societății AGEXIM SRL; de asemenea, consecință a achiziționării construcțiilor, în temeiul Legii nr. 50/1991, republicată și cererii de preluare nr. 6575/2002, concesiunea a fost transmisă de la societatea COMPACT SRL la societatea AGEXIM SRL, fiind încheiat în acest sens contractul concesiune nr. 1169/2002 - preluare;

în aplicarea prevederilor art. 2 din contractul de concesiune nr. 1169/2002, potrivit cărora "...........Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă

egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială" și ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 52513/30.12.2019, prin care societatea AGEXIM SRL a solicitat prelungirea contractului de concesiune;

în temeiul prevederilor art.608 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), (2), lit.c), alin.(6), lit.a), art.139, alin.(3), lit.g) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se prelungește durata contractului de concesiune nr.1169/2002, încheiat cu societatea AGEXIM SRL, având ca obiect concesionarea terenului aparținând domeniului public al municipiului în suprafață de 500 mp, situat în strada Someș nr. 51, pentru o perioadă egală cu jumătate din durata sa inițială, respectiv până la data de 24.12.2028, încheindu-se în acest sens un act adițional la contract.

  • (2) Se împuternicește administratorul public al municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze actul adițional la contractul de concesiune menționat la alin. (1).

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Societății Agexim SRL.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Diana Maria IONESC|rWL^4^

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL/ jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020