Hotărârea nr. 22/2020

hotarirea 22 - 30 ianuarie 2020 - prelungire durata contracte inchiriere locuinte sociale bl B,C si D

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001. »015 410/11 SRENISO 141KH:2OI5 2Z3/M SROHSAS IHOOl.LT'OB 190/HS SR ISO/CEI 27001 ;3(>1.3 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 22

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc B, bloc C și bloc D strada Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2578 din 22.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni blocurile B, C și D pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 31.03.2025, utilizându-se modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396/31.10.2017, în baza unor documente;

Văzând raportul nr. 2757 din 23.01.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că în Municipiul Râmnicu Vâlcea, prin Programul construcții de locuințe sociale", s-a derulat proiectul de investiții "Cămin de bătrâni corpuri B, C, D -transformare în locuințe sociale", fiind realizate un număr 93 unităti locative si ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr. 82/15.03.2010, Consiliul Local a aprobat lista de repartizare a locuințelor, precum și tariful lunar al chiriei; de asemenea, contractele de închiriere cu beneficiarii acestora au fost încheiate pe o perioadă de 5 ani de la data repartizării locuinței, respectiv până la data de 31.03.2015, iar ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/29.01.2015, contractele de închiriere pentru locuințele sociale respective au fost prelungite până la data de 31.03.2020;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

în baza art. 129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.q), art.139, alin.(3) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni blocurile B, C și D pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 31.03.2025, utilizându-se modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 396/31.10.2017.

 • (2) Prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele menționate la alin.(1) se face pe baza următoarelor documente:

 • • Cerere privind prelungirea duratei contractului de închiriere;

 • • Copii după actele de identitate și de stare civilă ale tuturor membrilor familiei (soț, soție, copii): cărți identitate, certificate naștere, certificat căsătorie, hotărâre divorț (după caz) - dacă au intervenit modificări față de documentele existente la dosar,

 • • Declarație/declarații pe propria răspundere, autentificată/autentificate din care rezultă că titularul contractului de închiriere și după caz, soțul/soția acestuia, copiii majori și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa, inclusiv copiii minori:

 • - nu dețin și nu au deținut în proprietate/coproprietate o locuință;

 • - nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe;

 • - nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat sau din fondul locativ al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - nu au fost evacuați dintr-o locuință sau spațiu de locuit, proprietate de stat sau proprietate a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru nerespectarea clauzelor contractuale.

Fac excepție coproprietarii locuințelor obținute prin moștenire, în indiviziune, în situația în care cota obținută nu satisface exigențele minimale de suprafață prevăzute de anexa nr. 1 din Legea 114/1996, republicată.

 • • Acte doveditoare ale venitului net realizat în perioada februarie 2019 - ianuarie 2020 (detaliat pe fiecare lună în parte) de către titular și ceilalți membrii ai familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, după caz) : adeverință salariat, cupon pensie, ajutor șomaj, indemnizații, alocații copii, declarație de venit, declarație autentificată din care să rezulte că titularul/membrii familiei nu realizează venituri si perioada pentru care nu au realizat venituri - însoțită de adeverință de venit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, alte acte doveditoare după caz.

 • • Adeverință de la Asociația de Locatari, din care să rezulte că nu înregistrează debite restante pentru o perioadă mai mare de trei luni.

 • A rt.2. Contractele de închiriere pentru care a fost demarată procedura de reziliere nu se prelungesc, urmând ca, funcție de soluția instanței, să se procedeze în consecință.

 • A rt.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;