Hotărârea nr. 216/2020

hotarirea 216 - 7 septembrie 2020 - aprobare elaborare documentatie Parc Mircea cel Batran

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OGȘ SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001   1H 190/HS SR ISO/IEC 27001:201)1 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 216

privind aprobarea elaborării documentației tehnico economice pentru Proiectul "Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea", în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 ’

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară convocată, de îndată, în data de 7 septembrie 2020, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 33051 din 07.09.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

  • > aprobarea elaborării documentației tehnico economice pentru Proiectul "Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinat pregătirii de proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

  • > aprobarea valorii totale a finanțării nerambursabile de 178.500 euro calculat la cursul infoeuro de la data depunerii fișei de proiect de investiții;

  • > aprobarea contribuției proprii în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

  • > asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale;

Văzând Raportul nr. 33052 din 07.09.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în cadul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a fost lansat apelul de proiecte destinat pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic;

Luând în considerare faptul că în cadrul acestui apel de proiecte, unitățile administrativ teritoriale pot primi sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în domeniile de interes mai sus menționate, în baza selecției de fișe de proiecte organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare de către agențiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puțin dezvoltate), pentru proiecte noi sau, după caz, pentru proiectele din listele de rezervă ale Programului Operațional Regional 2014-2020, exclusiv pentru actualizarea documentațiilor tehnico-economice existente sau pentru continuarea acestora în vederea pregătirii pentru implementarea proiectelor;

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 13/05.08.2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia au fost aprobate Criteriile suplimentare de selecție a Fiselor de proiecte de investiții, precum si “Metodologia de selecție a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, aplicabilă la nivelul Regiunii Sud Vest Oltenia și ținând seama că în data de 31 august 2020, ADR SUD VEST OLTENIA a comunicat adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 490/26.08.2020, prin care au fost clarificate aspectele referitoare la propunerile de proiecte transmise de către autoritățile publice locale care vizează investiții în zonele verzi, în sensul precizăriiproiectele de regenerare urbană pot viza inclusiv zonele verzi deja existente',

Luând în considerare faptul că, potrivit calendarului de desfășurare al activităților prevăzut în Metodologia de selecție, solicitanții de finanțare - unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii/municipii reședință de județ/județe (UAT) pot depune Fișele de proiecte de investiții, însoțite de următoarele anexe: Declarație de eligibilitate si angajament, Declarație TVA, Hotărârea Consiliului Județean/Local de aprobare a elaborării documentației proiectului, Extras din strategia care conține proiectul propus, Hotărârea CJ/CL de aprobare a strategiei care conține proiectul propus, Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor, Documente de proprietate, până la termenul limită de 7 septembrie 2020, ora 16.00;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) și ale Ordinului nr. 855/17.07.2020 prin care a fost aprobat Ghidul solicitantului “Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructura rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic";

în baza art.129, alin.(2), lit.b), a alin.(4), lit.d), art.139, alin.(3), lit.a) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă elaborarea documentației tehnico economice pentru Proiectul "Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinat pregătirii de proiecte în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, centre de agrement/baze turistice/tabere școlare și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a finanțării nerambursabile de 178.500 euro calculat la cursul infoeuro de la data depunerii fișei de proiect de investitii.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.4. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.