Hotărârea nr. 214/2020

hotarirea 214 - 31 august 2020 - rectificare buget DAS 2020

ROMÂNIA județul vâlcea municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:201 S 223/M SR ISO 45001:201» 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI

HOTĂRÂREA NR.214

privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în considerare Referatul nr.253932 din 27.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020;

Văzând Raportul nr.253934 din 27.08.2020, întocmit de Direcția Economico-Financiară, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Luând în considerare faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2020 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială la valoarea totală de 34.937.200 lei, ce a fost ulterior majorat cu suma de 7.500 lei, ajungând la valoarea totală de 34.944.700 lei;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare;

în baza art.129, alin.(2), lit.b) coroborate cu alin.(4), lit.a, art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se rectifică bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, după cum urmează:

+ 2.610.000 lei - sumă defalcată din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020;

  • - 1.610.000 lei - reprezentând retragere credit de angajament din surse de la bugetul local.

  • (2) Consecință a prevederilor alin.(1), se majorează bugetul Direcției de Asistență Socială cu suma de 1.000.000 lei la Titlul IX "Asistență Socială”, ajungând la valoarea totală de 35.944.700 lei.

Art.2. Bugetul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2020, rectificat conform art. 1, având valoarea totală de 35.944.700 lei, este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară si Direcția de Asistentă Socială. >                                  J                                                                ’

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției de Asistență Socială.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU L^GALITAT/, SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

Județul : VALCEA

Anexa


MUNICIPIUL RM VALCEA

Unitatea : Direcția de Asistenta Sociala Cod fiscal : 15412972


Bugetul local

PE ANUL 2020la HCL.....................


PRIMARDenumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale


Total an


Influente


Trim. I


din care

Trim. II


Trim. Iii


- lei-

Trim. IV


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CAPITOL 68.02

50.02

35,944,700

1,000,000

9,463,300

8,859,400

9,030,300

8,591,700

Asigurări si asistenta sociala

68.02

35,944,700

1,000,000

9,463,300

8,859,400

9,030,300

8,591,70D

CHELTUIELI CURENTE

68.02-01

36,034,200

1,000,000

9,463,300

8,889,700

9,089,500

8,591,700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68.02-10

10,508,200

0

2,815,300

2,541,900

2,601,300

2,549,700

Cheltuieli salariale in bani

68.02-10.01

9,930,300

0

2,469,600

2,485,700

2,481,500

2,493,50D

Salarii de baza

68.02-10.01.01

8,902,000

0

2,215,100

2,224,000

2,216,900

2.246.00D

Alte sporuri

68.02-10.01.06

29,600

0

3,000

9,000

9,900

7,700

Indemnizații de hrana

68.02-10.01.17

998,700

0

251,500

252,700

254,700

239,800

Cheltuieli salariate in natura

68.02-10.02

353,800

0

290,000

0

63,800

D

Tichete de vacanta

68.02-10.02.06

353,800

0

290,000

0

63,800

0

Contribuții

68.02-10.03

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

Contribuția asiguratorie pentru munca

68.02-10.03.07

224,100

0

55,700

56,200

56,000

56,200

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

68.02-20

896,000

0

198,000

237,800

260,200

200,000

Bunuri si servicii

68.02-20.01

357,500

0

81,000

79,300

119,200

78,000

Furnituri de birou

68.02-20.01.01

12,000

0

4,000

0

8,000

D

Materiale pentru curățenie

68.02-20.01.02

13,000

0

4,000

0

9,000

0

încălzit, iluminat si forța motrica

68.02-20.01.03

51,300

0

15,000

16,300

10,000

10,000

Apa, canal si salubritate

68.02-20.01.04

15,000

0

3,000

3,000

6,000

3,000

Carburanți si lubrifianti

68.02-20.01.05

10,000

0

2,000

4,000

4,000

0

Denumirea indicatorilor

Cod indic.

Prevederi anuale

din care

Trim. II

Trim. III

- lei-Trim. IV

Total an

Influente

Trim. 1

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68.02-20.01.08

24,000

0

6,000

6,000

6,000

6,000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

68.02-20.01.09

232,200

0

47,000

50,000

76,200

59,000

Hrana

68.02-20.03

492,500

0

113,000

147,500

115,000

117,000

Hrana pentru oameni

68.02-20.03.01

492,500

0

113,000

147,500

115,000

117,000

Medicamente si materiale sanitare

68.02-20.04

1,000

0

0

0

1,000

0

Medicamente

68.02-20.04.01

1,000

0

0

0

1,000

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

68.02-20.05

14,000

0

1,000

1,000

10,000

2,000

Alte obiecte de inventar

68.02-20.05.30

14,000

0

1,000

1,000

10,000

2,000

Deplasări, detasari, transferări

68.02-20.06

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Deplasări interne, detasari, transferări

68.02-20.06.01

9,000

0

3,000

6,000

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

68.02-20.11

2,000

0

0

1,000

1,000

0

Pregătire profesionala

68.02-20.13

17,000

0

0

3,000

11,000

3,000

Alte cheltuieli

68.02-20.30

3,000

0

0

0

3,000

0

Prime de asigurare non-viata

68.02-20.30.03

3,000

0

0

0

3,000

0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68.02-57

24,462,000

1,000,000

6,408,000

6,068,000

6,186,000

5,800,000

Ajutoare sociale

68.02-57.02

24,462,000

1,000,000

6,408,000

6,068,000

6,186,000

5,800,00D

Ajutoare sociale in numerar

68.02-57.02.01

24,462,000

1,000,000

6,408,000

6,068,000

6,186,000

5,800,00D

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

68.02-59

168,000

0

42,000

42,000

42,000

42,00D

Asociatii si fundatii

68.02-59.11

6,000

0

3,000

0

0

3,000

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

68.02-59.40

162,000

0

39,000

42,000

42,000

39.00D

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-84

-89,500

0

0

-30,300

-59,200

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

68.02-85

-89,500

0

0

-30,300

-59,200

0

RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-85.01

-89,500

0

0

-30,300

-59,200

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

68.02-85.01.01

-89,500

0

0

-30,300

-59,200

D

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

31,170,000

1,000,000

8,294,000

7,667,000

7,800,000

7,409,000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

31,170,000

1,000,000

8,294,000

7,667,000

7,800,000

7,409,00D

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

Ajutor social

68.02.15.01

1,000,000

0

256,000

253,000

248,000

243,000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3,774,700

0

913,300

939,400

982,300

939,70D

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50.50

3,774,700

0

913,300

939,400

982,300

939,700

Denumirea indicatorilor


Cod indic.


Prevederi anuale

Total an              Influente


Trim. I


din care Trim. II


Trim. III


- lei-

Trim. IV


DIRECTOR EXECUTIV.Narcisa CQJ-TOS