Hotărârea nr. 212/2020

hotarirea 212 - 31 august 2020 - asociere Municipiu cu CJ si model acord pentru sport

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea


Consiliul local


SR EțȚ ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/HS SRJSO/IEC 27001:201» 019/SI ,

HOTĂRÂREA NR.212

privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de ”Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31527 din 26.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, a modelului cadru al contractului de asociere, precum și împuternicirea Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de asociere;

Văzând Raportul nr.31699 din data de 27.08.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr. 5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere adresa nr.23417 din 29.06.2020 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.9610 din 30.06.2020 prin care am solicitat Consiliului Județean Vâlcea analizarea oportunității asocierii Județului Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru promovarea sportului la nivel local și național, prin asigurarea mijloacelor necesare pentru pregătirea sportivilor și pentru promovarea imaginii Județului Vâlcea și a Consiliului Județean Vâlcea, fapt materializat prin includerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 august 2020 a proiectului de hotărâre privind aprobarea acestei asocieri;

în temeiul prevederilor art.35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art.2 alin.(1), alin.(4), art. 12, alin.(1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului,cu modificările și completările ulterioare și ale alin.(8) al art.89 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin.(9), lit.a) și c), a art.139, alin.(1) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.

Art.2. (1) Se aprobă modelul cadru al Contractului de asociere ce se va încheia între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de asociere.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Administrație, Juridic, Contencios.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Economico-Financiară;

 • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

 • - Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea;

 • - Consiliului Județean Vâlcea.

5


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr.din....................2020


N r. din „„2020


MODEL CADRU - CONTRACT DE ASOCIERE privind susținerea sportului de performanță

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin.(1), lit.e) și al in. 7 lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1270 din Codul Civil, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. din  și a/e Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.din              , s-a convenit

încheierea prezentului contract de asociere.

între

 • 1) JUDEȚUL VÂLCEA prin Consiliul Județean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu nr.1, județul Vâlcea, titular al codului de înregistrare fiscală nr.2540929 și CONT IBAN R034TREZ24A675000510170X deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Președinte, domnul Constantin RĂDULESCU;

 • 2) MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.General Praporgescu nr.14, județul Vâlcea, titular al codului de înregistrare fiscală nr.2540813 și CONT IBAN RO59TREZ67121A433901XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, reprezentat prin Primar, domnul Mircia GUTĂU;

au convenit următoarele:

Capitolul I: OBIECTUL CONTRACTULUI DE ASOCIERE

Art.1 Obiectul prezentului contract de asociere îl constituie asocierea Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea cu Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru susținerea sportului de performanță în cadrul competițiilor organizate de către "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea,, sau la care participă sportivi din instituția publică respectivă, pentru sprijinirea sportivilor în realizarea de performanțe.

Art.2 Pentru realizarea obiectului contractului de asociere Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, va aloca suma de lei.

Art.3 Prezentul contract de asociere stabilește drepturile și obligațiile părților semnatare, inclusiv a celor financiare.

Art.4 în scopul realizării contractului de asociere, părțile stabilesc principiile care stau la baza încheierii acestuia și se obligă să acționeze consecvent pentru respectarea lor, după cum urmează:

 • a) menținerea autonomiei juridice, decizionale și financiare a fiecărei unități administrativ-teritoriale semnatare;

 • b) îmbinarea în mod echitabil a nevoilor acestora cu resursele financiare alocate pentru realizarea obiectului acordului de asociere.

Capitolul II: DURATA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art.5 Prezentul contract de asociere se încheie pe perioada exercițiului financiar al anului 2020, începând cu data semnării acestuia de către părți și până la data de 31 decembrie 2020.

Capitolul III: DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.6 Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea au următoarele drepturi:

 • (1) Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea are următoarele drepturi:

 • a) să solicite documente justificative și să verifice modul de utilizare a sumei alocate, prevăzută la art.2;

 • b) să solicite Municipiul Râmnicu Vâlcea-Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, restituirea sumei pentru care nu există documente justificative comunicate;

 • c) să verifice modalitatea de promovare a imaginii Județului Vâlcea și a Consiliului Județean Vâlcea în cadrul competițiilor organizate de către "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea", sau la care participă sportivii din instituția publică respectivă;

 • d) să notifice, ori de câte ori este necesar, Municipiul Râmnicu Vâlcea-Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, pe perioada contractului de asociere, cu privire la încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • e) să desemneze reprezentant/reprezentanți care să asigure legătura cu reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea-Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • (2) Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea are următoarele drepturi:

 • a) să primească suma alocată de județul Vâlcea în realizarea obiectului contractului de asociere;

 • b) să folosescă stema Județului Vâlcea și denumirea Consiliului Județean Vâlcea, în cadrul acțiunilor de promovare.

Art.7 Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea are următoarele obligații:

 • a) să aprobe în cadrul bugetului Județului Vâlcea suma necesară susținerii sportului de performanță, indiferent de vârsta sportivilor, și să o vireze Municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • b) să colaboreze cu reprezentanții Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru realizarea obiectului prezentului contract de asociere în vederea stabilirii modului în care se va folosi stema Județului Vâlcea și înscrierea denumirii Consiliului Județean Vâlcea, precum și referitor la publicarea informațiilor în mass-media.

 • c) să solicite restituirea sumelor alocate în cazul neprezentării de documente justificative.

Art.8 Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea au următoarele obligații:

 • a) să utilizeze suma alocată numai pentru activitățile necesare promovării sportului potrivit art. 1 din prezentul contract de asociere;

 • b) să transmită documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate din suma alocată, potrivit art.2 din prezentul contract de asociere;

 • c) să restituie Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea suma pentru care nu există documente justificative comunicate;

 • d) să prezinte la sfârșitul anului cont de execuție a sumei alocate de Județul Vâlcea;

 • e) să promoveze imaginea Județului Vâlcea - Consiliul Județean Vâlcea, în cadrul informațiilor publicate în mass-media, privind competițiile sportive organizate de "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea" sau la care participă sportivi din instituția publică respectivă și se vor formula referiri la Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea privind implicarea acestora în susținerea sportului de performanță;

 • f) să promoveze imaginea Județului Vâlcea prin Consiliului Județean Vâlcea în cadrul competițiilor organizate de către "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea" sau la care participă sportivi din instituția publică respectivă, prin aplicarea denumirii Consiliul Județean Vâlcea, pe echipamentele sportivilor, autocolante, bannere, mesh-uri, roll-up-ri, pop-up-ri etc, iar stema Județului Vâlcea să fie aplicată pe autocolante, bannere, mesh-uri, roll-up-ri, pop-up-ri etc.

 • g) să acorde invitații reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea la competițiile sportive organizate de "Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea” sau la care participă sportivi din cadrul instituției publice respective;

 • h) să desemneze reprezentant/reprezentanți care să asigure legătura cu reprezentanții Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea.

Capitolul IV: AMENDAMENTE

Art.9 Asociații au dreptul ca pe perioada contractului de asociere să convină modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, aprobat prin hotărâri ale autorităților publice locale.

Art.10 Prezentul contract de asociere poate înceta prin :

 • a) expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

 • b) prin reziliere, ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate de către ambii asociați.

Capitolul V: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art.11 Asociații vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului de asociere, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi supuse spre soluționare instanțelor române de la sediul autorităților.

Art.12 (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.14 Comunicările între părți se pot face prin fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract de asociere s-a încheiat în 2 (două) exemplare, toate

fiind identic egale din punct parte semnatară.