Hotărârea nr. 211/2020

hotarirea 211 - 31 august 2020 - acordare titlu cetatean de onoare Gheorghe Dican

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea


Consiliul Local


SR EN ISO 90111:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2010 190/IIS SR ISO/IEC 27001:2010 019/SI

HOTĂRÂREA NR.211

privind acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare” domnului Gheorghe DICAN

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31184 din data de 24.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Gheorghe DICAN "pentru rolul său cardinal în stimularea, dezvoltarea și promovarea artei vâlcene și naționale în țară și peste hotare’’;

Văzând Raportul comun nr.31186 din 24.08.2020, întocmit de Direcția Administrație, Juridic, Contencios și Biroul Comunicare, Sport, Cultură, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.2, alin.(1), lit.a) din "Regulamentul privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea”, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.148 din 27.05.2010;

în baza art.129, alin. (1), alin.(13), art.139, alin.(1) și a art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se acordă Titlul de “Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea” domnului Gheorghe DICAN "pentru rolul său cardinal în stimularea, dezvoltarea și promovarea artei vâlcene și naționale în țară și peste hotare’’.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Comunicare, Sport, Cultură.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Biroului Comunicare, Sport, Cultură;

  • - Domnului Gheorghe Dican.                                       \

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU__/f


Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020