Hotărârea nr. 210/2020

hotarirea 210 - 31 august 2020 - actualizare Nomenclator stradal

ROMAN IA

Județul vâlcea municipiul râmnicu vâlcea


consiliul local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 4500U20 1H 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201H 019/SI

HOTĂRÂREA NR.210

privind actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.331 din 31.08.2017

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul nr.31366 din data de 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.331 din 31.08.2017, în sensul modificării și completării anexei nr.1 - Lista cu denumirile și delimitările căilor de comunicație la Hotărârea Consiliului Local nr.331/2017 ;

Văzând Raportul nr.31370 din data de 25.08.2020, întocmit de Direcția Urbanism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.331/2017 a fost aprobat Nomenclatorul stradal al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru căile de comunicație situate în intravilanul municipiului, respectiv lista cu denumirile și delimitările căilor de comunicație din anexa nr.1, respectiv numerotarea imobilelor pentru fiecare arteră de circulație din anexa nr.2;

în considerarea prevederilor art.34, lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021;

în baza art.129, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.d), art. 139, alin.(3), lit.e) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.331 din 31.08.2017, în sensul modificării și completării anexei nr.1 - Lista cu denumirile și delimitările căilor de comunicație la Hotărârea Consiliului Local nr.331/2017, conform anexei la prezenta hotărâre și care înlocuiește anexa nr.1 la hotărârea susmenționată.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1), numerotarea imobilelor pentru fiecare arteră de circulație - anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.331/2017 - se va actualiza prin grija compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Anexa nr.2 actualizată se va păstra la Direcția Urbanism.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Urbanism.

J

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ77: Nicolae STELIAN/ "


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAU SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /


Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020

Lista cu denumirile și delimitările

ANEXA Nr.              |a

hotărârea .

CONSILIULUI LOCÂbV/

Nr.din


texa nf


căilor de comunicație din municipiul Râmnicu Vâlcea

Nr. crt.

Denumire

Tipul

Delimitare                                                          0^*177^

'Ăprdbat prin

1.

1 Mai

strada

de la Calea lui Traian, intersectată cu strada Antim Ivireanul, pana la strada Inătești

HCL 96/1999

2.

Ada Orleanu

intrarea

Din Calea București nr.32-36,spre est, pana la livada

HCL 105 din 26.04.2013

3.

Albinei

intrarea

de la strada Știrbei Vodă, traversează râul Olănești, intersecție cu strada Arinilor

HCL 96/1999

4.

Alexandru Budișteanu

strada

de la strada Liviu Rebreanu (nr.99 si nr.139) spre vest, parcurge padurea cu ieșire in strada Dealul Malului

H.C.L. 193/80 din

27.09.2004

5.

Alexandru Cerna Rădulescu

strada

din intersecția străzii Eugen Ciorascu cu bulevardul Tineretului, urmărește limita de est a lacurilor pana la canalul de evacuare ape pluviale

H.C.L. 43 din 27.04.2001

6.

Alexandru Dumitrescu Coltești

intrarea

Din str.Lespezi (intre nr.34B si nr.36), spre est, pana la taluzul terasei superioare(dom.publ.hcl.85/2015)

HCL 76 din 28.03.2013

7.

Alexandru loan Cuza

strada

de la strada General Praporgescu spre sud-est, se infunda

H.C.L. 33 din 26.05.1997

8.

Alexandru Lahovari

strada

din strada Depozitelor spre sud-vest pana in strada Drumul Gării

H.C.L. 178 din 30.10.03

9.

Alexandru Papiu

strada

de la strada Ferdinand pana la poarta 2- Carpatina S.A.

H.C.L. 60 din 30.07.1997

10.

Alexandru Sahia

strada

de la strada Antim Ivireanul, intersectată cu strada 1 Mai, pana la strada Antim Ivireanul

H.C.L. 33 din 26.05.1997

11.

Alunului

strada

din strada Morilor, spre sud dealul Ștefana

HCL96/1999

12.

Amurgului

strada

Din prelungire str. Livezi spre Nord, pana la inters.cu str.Bujorencii

HCL189 din 25.07.2013

13.

Andrei Livezeanu

strada

cuprinsa intre strada Zambilelor si intersecția cu strada Viilor- Inatesti

H.C.L. 43 din 27.04.2001

14.

Andrei Mureșianu

strada

de la intrarea Dumitru Zăgănescu spre sud, paralela cu strada Posada

H.C.L.193/80 din

27.09.2004

15.

Antim Ivireanul

strada

Din strada Calea lui Traian (bloc MFA 2)- intersectată cu străzile Morilor si 1 Mai, pana la Calea lui Traian (IPJ)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

16.

Anton Pann

strada

de la strada Bogdan Amaru pana la strada Mihai Eminescu

H.C.L. 33 din

26.05.1997

17.

Apusului

strada

din strada Căzănesti (firma lonescu) pana la capat spre deal, cu ramificație spre strada Eftimești (pârâu)

HCL 96/1999

18.

Aranghel

stada

de la strada Știrbei Vodă pana la capat (spre dealul Capela), cu ramificații și spre vest.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

19.

Argintari

strada

de la strada Inatesti- intersecția cu Izvorului pana la capat, unde se infunda

HCL 96/1999

20.

Arhiepiscopiei

strada

Din strada Calea lui Traian nr.153 spre Vest, pana la inters.cu str.Carol I, si spre Nord, pana la inters.cu intrarea Sf.Calinic, inclusiv segmentul de strada spre Est, pana la inters.cu str.Calea lui Traian nr.169 (sensul giratoriu).

H.C.L. 68 din 31.03.2015

21.

Arhitect Gheorghe Simotta

strada

de la strada Mircea Demetriade,cu ramificație spre nord-est și 0 ramificație spre sud-vest

H.C.L. 82 din

31.03.2005

22.

Arhitect Nicolae Lupu

strada

din strada Mircea Demetriade spre sud-vest

H.C.L 82 din 31.03.2005

23.

Arinilor

strada

de la intersecția străzilor Poenari si Morilor pana la intersecția cu strada Buda

HCL 96/1999

24.

Arțarului

intrarea

Din str.Morilor pe partea stanga, in sensul numerotării poștale, accesul spre imobilele 141,145 si următoarele.Se infunda.

HCL

280/168/28.10.2016

25.

Aurelian Predescu

strada

de la Calea lui Traian (Nord), delimitată de numerele de imobil 322 si nr.324- spre est până la limita administrativă a UAT.

H.C.L 60 din

30.07.1997

26.

Aurelian Sacerdoțeanu

strada

paralela cu calea ferata de la bulevardul Pandurilor spre sud pana la intersecția cu strada Ștrandului

H.C.L. 43 din

27.04.2001

27.

Aurel Vlaicu

intrarea

din strada Calistrat Hogaș spre est pana la capăt.

H.C.L 54 din 30.03.2004

28.

Avram lancu

strada

de la strada General Magheru pana la strada Mihai Viteazu

HCL 96/1999

29.

Bâlciului

strada

de la strada Copacelu (școala Copacelu) pana la strada Stolniceni

HCL 96/1999

30.

Banu Mărăcine

strada

de la bulevardul Nicolae Balcescu spre nord pana la strada Matei Basarab

HCL 96/1999

31.

Barajului

strada

parcurge DN 67 de la Centrala Hidroelectrica Nord (spre nord) pana la Calea lui Traian (intersecția cu strada Timiș)

HCL 96/1999

32.

Bartolomeu Anania Mitropolitul

scuar

Calea lui Traian 145A-zona blocuri D4-D2-D1

HCL 24/2012

33.

Berzei

strada

de la intersecția străzilor Copăcelu cu Posada (Cuibul de Barza) cu limita estica (S.C. Minet S.A.)

HCL 96/1999

34.

Bicaz

strada

de la strada Morilor spre sud pana la capat

HCL 96/1999

35.

Bogdan Amaru

strada

de la Calea lui Traian, vis-a-vis de Liceul Economic, spre est, pana la strada Matache Temelie

H.C.L. 33 din 26.05.1997

36.

Brândușelor

strada

de la intersecția străzilor Copacelu si Posada (spre nord) cu două ramificații

H.C.L. 33 din 26.05.1997

37.

Bradului

aleea

de la aleea Teiului pana la aleea Stejarului

HCL 96/1999

38.

București

calea

de la limita cu comuna Budesti, gospodăriile nr.1 si nr.2 pana la Hidrocentrala Nord- Ramnicu Valcea

H.C.L. 33 din 26.05.1997

39.

Bucegi

strada

cu intrare din strada Teodor Balasel, in spatele blocului 32B, apoi se infunda

HCL 96/1999

40.

Buda

strada

de la capătul străzii Arinilor spre vest intersecție cu strada Constantin Stănciulescu spre sud-vest până la intersecția cu strada Poenari și limita administrativă a UAT Rm.Vâlcea.

HCL 96/1999

41.

Bujorencii

strada

de la Calea lui Traian spre vest apoi spre nord și se înfundă

H.C.L. 64/31 din 28.11.1996

42.

Bujorului

strada

de la strada Marasesti imobilele cu nr.4 si 6, vis-a-vis de Complexul UJCM pana la parcare cămin, ieșire in str. Mihai Viteazu

HCL 96/1999

43.

Buna Vestire

strada

intre blocurile A8 si A1, pe langa PT36- intersectează strada Marasesti si coboara spre est pana la intersecția cu Mihai Viteazu

HCL 96/1999

44.

Buridava

strada

de la strada Stolniceni (pasarela) spre Olt pana la strada Stolniceni (drum vechi), prezintă o ramificație spre nord

HCL 96/1999

45.

Busuiocului

intrare

Din str.Mircea Buciu nr.15(Nicu V.) pe latura Vest,cca 100m se infunda

HCL 189 din 25.07.2013

46.

Câmpului

strada

de la Calea lui Traian (Metalo- Chimica) intersectată cu strada Barajului (DN) pana la capat (Statia de Apa) S.C. ACVARIM

H.C.L.33 din 26.05.1997

47.

Căminului

strada

de la strada Corneliu Coposu, urmărește latura de Est a Grădinii Zoologice si a Căminului de Batrani, pana la limita sudica a acestuia

H.C.L.102 din 26.07.2001

48.

Căpitan Mărășanu

strada

din Calea lui Traian (sediu CEC) pana la strada General Praporgescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

49.

Căpitan Negoescu

strada

de la Calea lui Traian (Biserica Toți Sfinții) intersectată cu strada Carol I spre vest apoi spre nord-vest până la capăt, se înfundă. Se intersectează cu intrarea Pinului și strada Colonel Bădescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

50.

Cpt. Paul Capelleanu

strada

de la Calea lui Traian, in spate (bloc S34) pana la capat, limita vestica

H.C.L. 60 din 30.07.1997

51.

Cărbunari

intrarea

Din str.Dealul Malului de al imobilul cu nr.80, spre Nord, se bifurca spre est și vest.

HCL189 din 25.07.2013

52.

Cătăneștilor

strada

de la strada Copacelu (cimitir- biserica Copacelu) pana la strada Depozitelor

HCL 96/1999

53.

Căzănești

strada

de la strada Copacelu, nr.imobil 202-204 până la firma Wise.

HCL 96/1999

54.

Caiselor

strada

de la aleea Nuci spre sud- Gara Govora, pana la limita cu comuna Mihaesti

HCL 96/1999

55.

Calea lui Traian

strada

de la pasarela Sud pana la Valea Bujorencii limita nordica

H.C.L. 33 din 26.05.1997

56.

Calistrat Hogaș

strada

din strada Argintari spre nord pana la extremitatea de nord- est a cvartetului de locuinte-etapa I, colt cu str. Grigore Antipa

H.C.L. 54 din 30.04.2004

57.

Cap. Dumitru Hanciu

strada

din aleea Nuci, spre școala cu ieșire tot in aleea Nuci, limita comuna Mihaesti

H.C.L. 33 din 26.05.1997

58.

Canalului

strada

In continuarea str.Ostroveni, intersectează strada Codrului, conf.PUZ -str.Canalului,spre Sud,cca 200 m,se înfunda

HCL 189 din 25.07.2013

59.

Cantonului

strada

din strada Ostroveni,spre Sud pana la Cantonul Silvic

HCL

16/31.01.2017(dom.publ

ic prin HCL

301/189/29.10.2016)

60.

Carol I

strada

de la aleea Dorin Chiriță, intersectată cu strada Știrbei Vodă, până la strada Arhiepiscopiei

H.C.L. 33 din 26.05.1997

61.

Carpați

strada

de la Calea lui Traian (Nord) cu limita estica- Valea Bujorencii

HCL 96/1999

62.

Cartier Fețeni

strada

De la rezervorul de apa, cu două ramificații principale:

1-spre groapa de gunoi cu ramificațiile aferente până la strada Cartier Săliștea;

2-spre școală cu ramificațiile aferente, cu urcare spre strada Cartier Săliștea.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

63.

Cartier Săliștea

strada

Din strada Cartier Fețeni spre nord, spre limita administrativă a UAT, cu ramificații multiple

H.C.L. 33 din

26.05.1997

64.

Castanilor

aleea

de la strada Carol I- Colegiul National Mircea cel Batran, pana la Motel Capela

HCL 96/1999

65.

Cecilia Cuțescu Ștorck

intrarea

cu intrare din strada Doctor Hacman, ocolește casele particulare, intersectează cu str. Mureș si continua pana la bl. 62 (str. Grigore Procopiu)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

66.

Cella Delavrancea

strada

de la Calea București, gospodăria cu nr.232 pana la strada Straubing, gospodăria nr.16, cu ramificațiespre vest la gospodăria nr.35, legătură cu sensul giratoriu -DN7

H.C.L. 33 din

26.05.1997

67.

Cerna

strada

din spatele bl.C1-P1, pana la Gara

HCL 96/1999

68.

Cetății

strada

din strada Copacelu nr.54-56 spre Nord cu ieșire tot in strada Copacelu, nr.66-68

H.C.L. 33 din 26.05.1997

69.

Cetățuia

intrarea

pornește de la imobilul nr.1, traversează Calea lui Traian intre imobilele nr.196 si nr.198, spre vest (intersecția străzilor Liviu Rebreanu si Dealul Malului) pana la capat

H.C.L. 33 din 26.05.1997

70.

Ciocârliei

aleea

de la strada Mihai Viteazu pana la strada lancu Pop, cu ieșire si in bulevardul Nicolae Balcescu

HCL 96/1999

71.

Ciocăneștilor

strada

de la strada Râureni nr.232-234 , prezintă două ramificații: una spre sud-vest și una spre nord-est.

HCL 96/1999

72.

Cireșului

aleea

intrare din strada Căzănești pe strada Gura Văii, a doua intrare spre Sud, până la limita administrativă cu comuna Mihăești

HCL 333/2009

73.

Cloșca

strada

de la strada Libertății pana la digul râului Olt

HCL 96/1999

74.

Cocorilor

aleea

de la strada Grigore Procopiu cu ocolire bl. 21 si 20 si ieșire in str. Marasesti

HCL96/1999

75.

Codrului

strada

din str.Cantonului.spre est adiacent imobilelor cu CF 39790 si 39888,traversează B.dul Dem Radulescu, se intersectează cu strada Canalului și pana la str.N.Enache.

HCL 189 din 25.07.2013 redenumita cu HCL16/31.01.2017

76.

Cojocarilor

strada

de la strada Cazanesti pana la capat limită intravilan, la intersecția cu strada Macilor prezintă ramificație spre sud-vest.

HCL 96/1999

77.

Colțeștilor

strada

de la strada Copăcelu (Cămin cultural) paralela cu calea ferata, până la limită intravilanși limită administrativă UAT

HCL 96/1999

78.

Colonel Bădescu

strada

De la intersecția cu strada Căpitan Negoescu spre vest până la capăt, se înfundă.

H.C.L 33 din 26.05.1997

79.

Colonel Pleșoianu

intrarea

din Calea lui Traian- Nord, spre Olt, delimitată de nr.260 si 262, se înfundă

H.C.L 33 din 26.05.1997

80.

Comerțului

strada

din strada Nistor Dumitrescu, spre est, până în strada Parc Industrial

H.C.L. 82 din 31.03.2005

81.

Constantin Brâncoveanu

strada

de la strada Carol I intersectată cu Calea lui Traian si strada General Praporgescu pana la strada General Magheru

H.C.L. 33 din 26.05.1997

82.

Constantin Brâncuși

strada

de la strada Rapsodiei pana la strada Nicolae Titulescu

H.C.L. 33 din

26.05.1997

83.

Constantin Dălban

strada

de la strada Ferdinand (spatele blocului C.P.L.- nefamilisti) pana la capat

H.C.L. 33 din 26.05.1997

84.

Constantin Socoteanu

intrarea

din Calea lui Traian, imobil nr.285 spre vest intersectează Intrarea Gheorghe Bobei, după care se înfundă

H.C.L. 82 din 31.03.2005

85.

Constantin Stănciulescu

strada

de la strada Buda (nr.12 spre vest pana la pădure, se înfunda

H.C.L. 193/80 din

27.09.2004

86.

Constructorilor

intrarea

de la strada Industriilor - paralel cu tronsonul de conducte de termoficare - poarta nr. 4 S.C Oltchim S.A - spre nord se înfundă

H.C.L. 269 din 22.12.2005

87.

Copăcelu

strada

de la strada Posada “Cuibul de Barza”, gospodăriile nr.71 si nr.74, pana la limita cu strada Cazanesti, numere de imobil 265A si nr.300

HCL 96/1999

88.

Corcodușului

intrarea

Din intr.Ep.lnochentie,nr.4, spre Vest se înfunda cu posibilitate de inters.cu str.Prunului

HCL 189 din 25.07.2013

89.

Corneliu Coposu

strada

de la strada Ostroveni, latura de Nord a Grădinii Zoologice, spre Est, pana la digul râului Olt (malul drept), strada Nicolae Enache

H.C.L.102 din

26.07.2001

90.

Costea Marinoiu (fostă Drumețului)

strada

Din str.Copacelu intre nr.27si nr.35,spre Est, cca 850m, se înfunda in C.F.

HCL 287/12.11.2013

91.

Crângului

strada

de la intersecția cu strada Bicazului pana la capat

HCL 96/1999

92.

Crișan

strada

de la strada Gib Mihaescu sens giratoriu spre sud-est și spre nord pana la strada Libertății

HCL 96/1999

93.

Crișului

intrarea

de la strada Inatesti pana la capat (se înfunda)

HCL 96/1999

94.

Crinilor

strada

de la Calea lui Traian (Peco Nord) pana la bloc S7 - Cresa Nord I

HCL 96/1999

95.

Crizantemei

intrarea

de la strada Ostroveni (nr.27- fam. Feraru Gheorghe si nr.29- fam. Mitrea Ion) spre est, apoi se înfunda

H.C.L.193/80 din

27.09.2004

96.

Dacia

strada

de la Calea lui Traian pana la strada Matache Temelie

HCL 96/1999

97.

Damian Ureche

intrarea

de la strada Copăcelu nr.46 si nr.48A spre nord, se infunda

H.C.L.193/80 din 27.09.2004

98.

Dan Basarab

strada

de la strada General Magheru, vis-a-vis de Direcția Finanțelor pana la capat, limita estica, se înfundă

H.C.L. 33 din 26.05.1997

99.

Daniil lonescu

strada

de la Calea lui Traian se intersectează cu strada Radu de la Afumati pana la capat, limita nordica

H.C.L. 33 din 26.05.1997

100.

Dealul Malului

strada

de la Intrarea Cetatuia pana la capat sau de la căpătui străzii Liviu Rebreanu pana la capat (zonă pod pârâu), cu ramificații multiple spre nord.

H.C.L. 33 din

26.05.1997

101.

Decebal

strada

de la strada Rapsodiei, intersectată cu strada Republicii pana la strada Barajului

H.C.L. 33 din

26.05.1997

102.

Dem Rădulescu

bulevard

delimitat de bulevardul Tineretului, zona bloc A53- A54, traversează strada Eugen Ciorascu, strada Patriarh lustinian Marina, strada Ostroveni si continua pana la strada Ștrandului

H.C.L. 43 din

27.04.2001

103.

Dem Teodorescu

strada

de la strada Copacelu nr.245 si nr.258 spre nord și apoi spre nord-vest, pana la intersecția cu strada Eftimestilor

H.C.L.193/80 din 27.09.2004

104.

Demnității

intrarea

Din B.dul Dem Rădulescu,intre nr.20(SC Roumors) si nr.22(bloc loc.colect), spre Vest, cca 150m, se înfunda

HCL189 din 25.07.2013

105.

Democrației

intrarea

Din B.dul Dem Rădulescu,intre nr.22(bloc) si 24(teren) spre Vest,cca 200m, se infunda

HCL 189 din 25.07.2013

106.

Depozitelor

strada

de la sens giratoriu (Dedeman) spre ETA SA pana la strada Copacelu (Cămin Cultural)

H.C.L. 60 din 30.07.1997

107.

Digului

strada

De la stația electrică 110 kv spre proiecția căii București cu ramificație, paralelcu canalul de fugă, intersectează strada Energiei, apoi spre sud-est până la calea București.

H.C.L.33 din 26.05.1997, completata prin H.C.L. 6 din 31.01.2002

108.

Dimitrie Drăghicescu

strada

de la intersecția cu bulevardul Dem Rădulescu spre est, proprietate Preoteasa Dragoș

H.C.L. 129 din 26.09.2002

109.

Doamna Despina

aleea

de la strada Mihai Viteazu (Stomatologie) pana la capat, se infunda

HCL 96/1999

110.

Doamna Stanca

strada

de la strada Ferdinand pana la capat (C.P.L.)

HCL 96/1999

111.

Constantin Dobrogeanu Gherea

strada

de la Calea lui Traian (intre blocurile S24- S26) pana la capat (se întâlnește cu prelungirea străzii Zorilor)

HCL 96/1999

112.

Dr. Alexandru Boicescu

intrarea

din strada Popa Șapca in spatele blocului D22, pana la capat spre nord

H.C.L. 33 din 26.05.1997

113.

Doctor Hacman

strada

de la Calea lui Traian (bloc A1- spate) intersectată cu străzile Marasesti si Mihai Viteazu pana la strada Nicolae Titulescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

114.

Doctor Romulus Popescu

strada

de la intersecția cu strada Patriarh lustinian Marina spre nord, pana la intersecția cu bulevardul Dem Rădulescu

H.C.L. 129 din 26.09.2002

115.

Doctor Sabin

strada

de la strada Bogdan Amaru pana la strada Mihai Eminescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

116.

Doctor Suciu

strada

de la strada George Cosbuc pana la strada Matache Temelie

H.C.L. 33 din 26.05.1997

117.

Doinei

aleea

cu intrare din strada Mareșal Antonescu

HCL 96/1999

118.

Dorin Chiriță

aleea

De la Calea lui Traian, spre Vest, in lungul râului Olanesti pana la inters.cu str.Morilor

HCL 157 din 25 07.2014

119.

Doru Popian

strada

de la strada Decebal (spatele întreprinderii Electrocentrale) pana la Liceul Energetic

H.C.L. 33 din 26.05.1997

120.

Dragoș Serafim

strada

din strada Alexandru Lahovari, prima strada spre sud- est pana la culoarul liniei de medie tensiune

H.C.L. 178 din 30.10.2003

121.

Dragoș Vrânceanu

strada

de la intersecția străzii Eugen Ciorascu cu strada Nicolae lorga, spre Sud si Vest pana in strada Ostroveni

H.C.L. 43 din 27.04.2001

122.

Drumul Gării

strada

de la strada Copacelu către Romcereal, traversează calea ferata (gara Raureni) cu ieșire in strada Raureni, ultimele gospodarii Kirita Constantin (nr.149) si Bora Viorica (nr.192)- teren

HCL 96/1999

123.

Duiliu Zamfirescu

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

124.

Dumitru Berciu

intrarea

Din str.Stolniceni nr.102-148A,spre Vest, 2 ramificatii-front 2,parelela cu str.Stolniceni(dom.public)

HCL287 din 12.11.2013

125.

Dumitru Zăgănescu

intrarea

de la strada Posada nr.42 si nr.44 spre vest, limita teren LA.S.

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

126.

Eftimeștilor

strada

de la strada Copacelu spre vest, cu ramificație spre nord-limită intravilan și o ramificație spre strada Apusului (limită pârâu existent)

HCL 96/1999

127.

Elena Doamna

strada

din str. Daniil lonescu, spre vest, spatele bl. 9 - Calea lui Traian

HCL 96/1999

128.

Eleodor Constantinescu

intrarea

de la Calea lui Traian intre bl. S7/1 si S5 spre est cu ieșire in str. George Cosbuc

H.C.L. 33 din 26.05.1997

129.

Emil Avramescu

strada

Din strada Regina Maria nr.4, prin spatele blocului Cozia spre blocul P+R și blocul E cu ieșiri în strada general Magheru la sud și la est.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

130.

Energiei

strada

de la strada Digului (limita vest digul râului Olt) spre est, cu ieșire in Calea București (DN7)

H.C.L. 6 din 31.01.2002

131.

Episcop Damaschin

strada

din strada Izvorului spre Vest, până în strada Grigore Antipa

H.C.L. 54 din 30.03.2004

132.

Episcop Climent

intrarea

de la strada Inătești, gospodăria cu nr. 111, spre sud-vest, se înfundă.

H.C.L 82 din 31.03.2005

133.

Episcop Inochentie

intrarea

de la strada Arinilor, gospodăria cu nr. 41, spre sud, se înfundă

HCL 96/1999

134.

Episcopiei

scuar

spațiul aflat intre Calea lui Traian si strada Carol I (in fata Episcopiei Râmnicului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

135.

Eroilor

strada

Din strada Ion referendaru, spre vest până la prelungirea bulevardului Tineretului, cu ramificație spre sud (bloc A 16)

H.C.L. 43 din 27.04.2001

136.

Eugen Angelescu

Intrarea

Din str.Lespezi (intre nr.95-97),spre nord,pana la dig UHE Nord

HCL 95 din 12.04.2013

137.

Eugen Ciorăscu

strada

de la strada Aurelian Sacerdoteanu, traversează strada Ion Creanga, urmărește limita de Sud a blocurilor si traversează strada Ostroveni, pana la dig

H.C.L. 43 din 27.04.2001

138.

Fagului

intrarea

din parcarea publică existentă în spatele blocului 22 de pe Calea lui Traian, nr. 185 spre vest până în proprietatea moștenitorilor lui Jianu Vasile

H.C.L. 39 din 27.02.2007

139.

Fântânii

strada

de la Calea București, nr.164 cu ramificații nord și sud, se continuă spre est până la limita intravilanului.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

140.

Fețeni

strada

de la strada Straubing, nr. Imobil 36-42 până la rezervorul de apă.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

141.

Ferdinand

strada

de la bulevardul Tudor Vladimirescu spre nord traversează bulevardul Nicolae Balcescu pana la strada Matei Basarab (poarta S.C. HERVIL S.A.)

H.C.L. 60 din 30.07.1997

142.

Filip Lahovari

intrarea

Din str.Cella Delavrancea,nr.48, spre est, pana la proprietatea SC Floris SRL

HCL 105 din 26.04.2013

143.

Florilor

strada

de la strada Bogdan Amaru, intersecție cu Matache Temelie, paralela cu calea ferata spre sud, cu ieșire in Calea lui Traian

HCL 96/1999

144.

Frunzișului

strada

Pe lat.Est din str.Ostroveni, prin spatele Loc.Sociale, pana la str.N.Enache

HCL 189 din 25.07.2013

145.

Gabriel Stoianovici

strada

de la strada Știrbei Vodă la strada Carol I

H.C.L. 33 din 26.05.1997

146.

Garoafelor

alee

de la strada Mihai Eminescu (Dispensar Ostroveni)

H.C.L. 129 din 26.09.2002

147.

General Emanoil Florescu

strada

de la intersecția cu strada Aurelian Sacerdoteanu spre est pana la intersecția cu strada I. Creanga

H.C.L. 129 din 26.09.2002

148.

General Magheru

strada

de la Calea lui Traian pana la bulevardul Nicolae Balcescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

149.

General Nicolae Mazilu

scuar

Scuarul existent in zona Ostroveni-Casa Stiintei, b.dul Tineretului

HCL 164 din 25.07.2014

150.

General Praporgescu

strada

de la bulevardul Tudor Vladimirescu (Consiliul Județean Valcea) pana la bulevardul Nicolae Balcescu (limita nordica- spatele Colegiului National Al. Lahovari)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

151.

Geniștilor

intrarea

de la strada Arinilor vizavi de nr.76 spre sud, se înfunda

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

152.

George Bacovia

strada

din strada Dobrogeanu Gherea, spre nord, traversează străzile Nicolae lancovescu si Pictor Tatarascu, spre apus, întâlnește strada noua (strada Zorilor- prelungire), sub forma de U, întâlnind in pădure căpătui străzii Dobrogeanu Gherea

H.C.L. 43 din 27.04.2001

153.

George Coșbuc

strada

de la strada Dacia pana la strada Mihai Eminescu (Autogara 1 Mai)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

154.

George Enescu

strada

de la strada Antim Ivireanul intersectată cu strada 1 Mai pana la strada Antim Ivireanul

H.C.L. 33 din 26.05.1997

155.

George Țărnea

strada

din intersecția principala a zonei la strada Alexandru Lahovari, spre est, paralela cu strada Doctor Serafim, pana la culoarul liniei de medie tensiune

H.C.L. 178 din 30.10.2003

156.

Gheorghe Bobei

intrarea

de la strada Bujorencii spre sud cu posibilitate de intersectare cu strada Constantin Socoteanu

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

157.

Gheorghe Olănescu

intrarea

Din str. Dealul Malului,nr.100, spre nord-est,pana la limita intravilanului

HCL 105 din 26.04.2013

158.

Gheorghe Petre Govora

intrarea

Din str. Patriarh lustinian Marina nr.30, in spatele prop.Tanasie,spre Nord, pana la prop.nr.30K, cca 150m,se înfunda

HCL287/12.11.2013

159.

Gheorghe Ștefan

intrarea

de la strada Liviu Rebreanu nr.143 si nr.153 spre vest, se înfunda

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

160.

Ghioceilor

strada

de la strada Copacelu nr.112, spre vest până la limită administrativă UAT. Are ramificație spre rezervorul de apă.

HCL 96/1999

161.

Gib Mihăescu

strada

de la strada General Magheru (zona magazinului BIG), spre est, traversează calea ferata pana la digul râului Olt

H.C.L. 33 din 26.05.1997

162.

Gladiolelor

aleea

de la strada I.C. Bratianu (Progresului) pana la capat

HCL 96/1999

163.

Goranu

strada

de la Calea București, pe drumul vechi, gospodăria nr.1, cu ieșire tot in Calea București, gospodăriile nr.58 si nr.103

H.C.L. 33 din 26.05.1997

164.

Govorei

strada

de la intersecția cu Aleea Nuci, face legătură cu DN 67, in zona “plute” pana la C.F. US Govora

H.C.L. 102 din 26.07.2001

165.

Grădinilor

strada

de la strada Octavian Goga spre vest, perpendiculara cu strada Teodor Coman

H.C.L. 102 din

26.07.2001

166.

Grigore Antipa

strada

din strada Izvorului spre vest pana in extremitatea nordica- estica a străzii Calistrat Hogaș si spre sud pana in extremitatea de sud- est a cvartetului de locuințe- etapa I, intersecție cu intrarea Aurel Vlaicu

H.C.L. 54 din 30.03.2004

167.

Grigore Procopiu

strada

de la Calea lui Traian, intersectată cu străzile Marasesti- Mihai Viteazu, pana la strada lancu Pop (Complex Dovali)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

168.

Grigore Râmniceanu

intrarea

de la strada Copacelu nr.196 si nr.218 spre vest pana la capat, se înfunda

H.C.L. 193/80 din

27.09.2004

169.

Grigore Sinescu

strada

de la strada George Cosbuc (Autogara 1 Mai) pana la strada Matache Temelie

H.C.L. 33 din 26.05.1997

170.

Grigore Teodosiu

intrarea

de la strada Raureni nr.13 si nr.27 spre est se infunda

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

171.

Gura Văii

strada

din intersecție (VILMAR) strada Cazanesti- limita nord-vestica (poligon Uzina Mecanica) cu ramificație spre strada Măceșului

HCL 96/1999

172.

Haiducilor

intrarea

din str Zambilelor, intre imobilele cu nr.23A si nr.43,spre Sud-Vest, se infunda in pădure

HCL 189 din 25.07.2013

173.

Henri Coandă

strada

de la Complexul Nord (spate) intersectată cu strada Rapsodiei pana la strada Nicolae Titulescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

174.

Hogii

strada

de la Calea București, nr.124-126 spre vest până la limită intravilan

H.C.L. 33 din 26.05.1997

175.

Horia

strada

de la strada Libertății pana la digul râului Olt

HCL 96/1999

176.

I.C. Brătianu

strada

de la bulevardul Pandurilor pana la bulevardul Tineretului

H.C.L. 33 din 26.05.1997

177.

LL. Caragiale

strada

de la strada Ostroveni (Perlei) pana la strada Nicolae lorga (Diamantului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

178.

lacob Simian

strada

de la Calea lui Traian (spatele Căminului VILMAR)

H.C.L. 60 din 30.07.1997

179.

lancu Jianu

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

HCL 96/1999

180.

lancu Pop

strada

de la bulevardul Nicolae Balcescu intersectează strada Grigore Procopiu (zona Dovali) până la blocul 78

H.C.L. 33 din 26.05.1997

181.

lazului

strada

de la strada Morilor spre sud apoi spre vest până la intersecție cu strada Bicaz

HCL 96/1999

182.

Inătești

starda

cuprinsa intre intersecția străzilor Antim Ivireanul si Morilor la un capat, până la strada Viilor, apoi spre vest până la intersecția străzilor Izvorului si Argintari

H.C.L. 43 din 27.04.2001 (delimitare noua)

183.

Independenței

splai

de la strada Calea lui Traian, paralela cu râul Olanesti in amonte pana la strada Știrbei Vodă, spre vest

HCL 96/1999

184.

Industriilor

strada

de la strada Stolniceni (DN 64)- pasarela Oltchim- traversează CF spre vest, intersectează strada Uzinei, parcurge platforma chimica, pana la strada Cazanesti (DN 67)

H.C.L. 102 din

26.07.2001

185.

Ing. Ion Filote

strada

de la strada Mircea Buciu spre digul râului Olt (malul drept), intersecție cu strada Nicolae Enache

H.C.L. 102 din

26.07.2001

186.

Ioana Radu

strada

de la strada Știrbei Vodă spre Nord si Nord- Est, se înfundă

H.C.L. 102 din 26.07.2001

187.

Ion Barnea

intrare

Din str.Salistea Noua (nr.66A-68),către vest,pana la taluzul terasei superioare

HCL 95 din 12.04.2013

188.

Ion Conea

intrare

Din str.Lespezi (intre nr.99 si nr.103), spre nord, pana la taluz dig UHE Nord

HCL 76 din 28.03.2013

189.

Ion Dumitrescu

aleea

Din Calea lui Traian,nr.267, spre vest, pana la fosta vila de protocol

HCL 105 din 26.04.2013

190.

Ion Creangă

strada

de la strada I.C. Bratianu (zona Meteo), spre Sud, pana la lac

H.C.L. 43 din 27.04.2001

191.

Ion Râureanu

strada

de la strada Doamna Stanca pana la intrarea in strada Alexandru Papiu- poarta 2 C.P.L.

H.C.L. 60 din 30.07.1997

192.

Ion Referendaru

strada

de la strada Gib Mihaescu, intre blocurile A13 si A14, pana la intersecția cu strada Tudor Vladimirescu

H.C.L. 60 din

30.07.1997

193.

Ionel Geantă

strada

intre strada Matei Basarab si strada Doctor Hacman, spatele blocurilor 115,114 si 113

H.C.L. 60 din 30.07.1997

194.

lonescu Cheianu

strada

de la strada Bogdan Amaru pana la strada Mihai Eminescu

HCL 96/1999

195.

Irina Șațchi

intrarea

Din str.Straubing,(nr.168-176), spre est pana la limita intravilanului

HCL95 din 12.04.2013

196.

Islazului

intrarea

de la strada Straubing nr.196, nr.198 până la ramificația de la nr. 24 B, spre Nord Est și spre Vest

H.C.L. 33 din 26.05.1997

197.

Izvorului

strada

cuprinsa intre strada Morilor si intersecția cu străzile Inatesti si Argintari

H.C.L. 43 din 27.04.2001 (delimitare noua)

198.

Jiului

intrarea

de la strada Inatesti pana la capat, unde se înfunda

HCL 96/1999

199.

Kalamata

strada

de la strada Straubing nr. 1 și nr.2, până la Calea București nr. 32 și nr. 47, inclusiv segmentul de legătură la Calea București

H.C.L. 33 din 26.05.1997

200.

Krușevac

strada

din strada Liviu Rebreanu, spre vest și sud, până la sediul SC Cozia Forest SA.

H.C.L. nr. 82 din

31.03.2005

201.

Lăcrămioarei

intrarea

Pe lat.Nord a Gr.Zoo-C.CoposuJa cca 50m,se inters. cu propusa str.T.Coman si se întinde spre Est pana la str.N.Enache

HCL 189 din 25.07.2013

202.

Lacului

strada

din strada Ștrandului, spre Nord, pe conturul lacului de agrement, pana in strada Alexandru Cerna Radulescu

H.C.L. 43 din 27.04.2001

203.

Lămâiței

intrarea

Din str.A.Sacerdoteanu.nr. 85(Bojan),spre Est, se înfunda la prop.lonescu(85C)cca 100m

HCL 189 din 25.07.2013

204.

Leca Morariu

Intrare a

Din str.Lespezițintre nr.8 si nr.12),spre est, pana la taluzul terasei superioare

HCL 95 din 12.04.2013

205.

Lespezi

strada

de la Calea București (vizavi de SC Dacos), spre sud, pana la intersecție cu str. Kalamata, spre nord pana la grădiniță Lespezi, se continua spre est pana la str. Straubing

H.C.L. 33 din 26.05.1997

206.

Libertății

strada

Din intersecția cu strada Eroilor spre Nord - Est până la intersecția prooiecției B-dului Tudor Vladimirescu cu str.Remus Bellu

HCL 96/1999

207.

Liliacului

strada

de la strada Morilor pana la capat

HCL 96/1999

208.

Livezi

strada

de la Calea lui Traian (vulcanizare) pana la capat (intersecție cu strada Dealul Malului), spre vest

HCL 96/1999

209.

Liviu Rebreanu

strada

de la Calea lui Traian, bloc 32 pana la capat, spre nord, pârâul Cetatuia, intersecție cu strada Dealul Malului

H.C.L. 33 din

26.05.1997

210.

Lotrișor

aleea

de la stada Antim Ivireanul (vile) paralela cu râul Olanesti (malul drept) pana la strada Antim Ivireanul

HCL 96/1999

211.

Lotrului

intrarea

de la strada Posada pana la capat

HCL 96/1999

212.

Lt. Alexandru Costeanu

intrarea

din spatele blocului 7 (Calea lui Traian) pana la capat, spre vest

H.C.L. 33 din

26.05.1997

213.

Lt. R.V. Băbeanu

strada

de la bulevardul Tudor Vladimirescu pana la strada Cerna (in spatele blocului P3)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

214.

Luceafărului

strada

de la bulevardul Pandurilor pana la bulevardul Tineretului

HCL 96/1999

215.

Lucian Blaga

strada

de la bulevardul Tineretului pana la strada Nicolae lorga (Diamantului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

216.

Măceșului

strada

de la strada Cazanesti pana la capat (spre pădure)

HCL 96/1999

217.

Mărășești

strada

de la bulevardul Nicolae Balcescu spre nord, pana la strada Matei Basarab, intersectată de străzile Grigore Procopiu si Buna Vestire

HCL 96/1999

218.

Mărului

aleea

intrare din strada Căzănești pe strada Gura Văii, prima intrare spre Sud, până la limita administrativă cu comuna Mihăești

H.C.L. nr. 333/2009

219.

Macarie

intrarea

din strada Aurelian Sacerdoteanu spre est pana la proprietatea Calinoiu

H.C.L. 17 din 29.01.2004

220.

Macilor

strada

din strada Cazanesti (Școala Cazanesti), spre Nord, prezintă ramificație spre Biserica Sf. Gheorghe si o ramificație spre Vest, pana la strada Cojocarilor

HCL 96/1999

221.

Magnoliei

intrarea

Din str.Morilor pe partea stanga in sensul numerotării poștale spre Imobilele cu nr.93A si 93B

HCL

280/168/28.10.2016

222.

Maior Dumitru Miulescu

strada

de la strada Aurelian Sacerdoteanu spre est pana la statia Meteo

H.C.L. 129 din

26.09.2002

223.

Maior Georgescu

strada

din strada Știrbei Vodă se înfunda (spre strada Gabriel Stoianovici)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

224.

Maior V. Popescu

strada

de la strada Gib Mihaescu pana la bulevardul Tudor Vladimirescu, paralela cu C.F.

H.C.L. 33 din 26.05.1997

225.

Mareșal Prezan

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

226.

Margaretelor

intrarea

Din intr.Genistilor, intre imob.nr.12 si nr.14 spre Vest, se înfunda

HCL 189 din 25.07.2013

227.

Marin Preda

aleea

de la strada I.L. Caragiale (Cristalului) pana la strada Nichita Stanescu (Topazului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

228.

Marin Sorescu

strada

de la strada Lucian Blaga (Rubinului) pana la strada Nichita Stanescu (Topazului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

229.

Marin Trincă

intrarea

Din intrarea Nicolae Popescu Rebus, spre est, pana la taluzul terasei superioare

HCL 76 din 28.03.2013

230.

Matache Temelie

strada

de la strada Bogdan Amaru, paralela cu calea ferata, intersecție cu strada Mihai Eminescu, pana la strada Dacia

H.C.L. 33 din 26.05.1997

231.

Matei Basarab

strada

de la Calea lui Traian, intersectată cu străzile Marasesti, Mihai Viteazul, Nicolae Titulescu, traversează pe sub calea ferata pana la capat (S.C. Hervil S.A.)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

232.

Melodiei

aleea

intre strada Matei Basarab si strada Henri Coanda

HCL 96/1999

233.

Merișorului

Intrarea

Din Str.Morilor pe partea stanga, in sensul numerotării poștale,accesul spre imobilele 107,111 si următoarele.Se înfunda

HCL

280/168/28.10.2016

234.

Mesteacănului

intrarea

Din str. Morilor pe stanga in sensul numerotării poștale, accesul spre imobilele149,155 si urmatorele .Se înfunda.

HCL

280/168/28.10.2016

235.

Mierlei

intrarea

de la strada Feteni spre Nord, paralela cu calea ferata, in partea de răsărit a acesteia

H.C.L. 102 din

26.07.2001

236.

Migdalului

intrarea

Din str.Morilor pe stanga,in sensul numerotării poștale,accesul spre imobilele cu nr.97,105 si următoarele.Se infunda.

HCL

280/168/28.10.2016

237.

Mihai Eminescu

strada

de la Calea lui Traian pana la bulevardul Tineretului, traversează calea ferata

H.C.L. 33 din 26.05.1997

238.

Mihail Farcășanu

strada

Din str.Salistea Noua, in lungul Văii Stancioiului, pana la intersecția cu str.Lespezi

HCL 95 din 12.04.2013

239.

Mihail Iștvanovici

intrare a

Din str.Dealul Malului,nr.48, spre nord, pana la limita pădurii

HCL 105 din 26.04.2013

240.

Mihail Moxa

intrarea

Din inters.P.I.Marina cu Al.Cernea Radulescu,resp.imob.nr.52(Chera)pana la prop.nr.52A(Son),spre est cca 100m

HCL 287/12.11.2013

241.

Mihai Viteazu

strada

de la bulevardul Tudor Vladimirescu, intersectată cu bulevardul Nicolae Balcescu si strada Doctor Hacman, pana la strada Matei Basarab

H.C.L. 33 din

26.05.1997

242.

Mioriței

aleea

intre strada Matei Basarab si strada Henri Coanda

HCL 96/1999

243.

Mira Simian

intrarea

Pe latura sud a Bisericii Cuvioasa Paraschiva,situata pe Calea lui Traian,nr.133,spre vest,către blocurile N1,N2 si către proprietățile private înregistrate in nomenclatorul stradal pe Calea lui Traian la nr.131 si 131A

H.C.L 20 din 30.01.2013

244.

Mircea Buciu

strada

de la strada Prundului spre Nord si Nord- Vest pana la strada Dragos Vranceanu

H.C.L. 102 din 26.07.2001

245.

Mircea cel Bătrân

piața

intre bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Regina Maria, Calea lui Traian

H.C.L. 33 din 26.05.1997

246.

Mircea Demetriade

strada

de la strada Raureni nr.141 si nr. 143 spre Est, pana la râul Olt

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

247.

Mircea Eliade

strada

din strada Antim Ivireanu, intersectată cu strada 1 Mai, paralela cu strada George Enescu, cu ieșire in strada Antim Ivireanul

H.C.L. 64/31 din 28.11.1996 si H.C.L. 33 din 26.05.97

248.

Mircea Stancu

strada

din căpătui nordic al străzii Preot Gheorghe Veteleanu cu ocolire spre sud- est, traversând strada Al. Lahovari, pana la culoarul de medie tensiune

H.C.L. 178 din 30.10.2003

249.

Mircea Vodă

splai

in spatele blocului Federalcoop, cu intrare din Carol I

HCL 96/1999

250.

Mitropolit Filaret

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

HCL 96/1999

251.

Molidului

aleea

intrare din strada Căzănești pe strada Gura Văii, a treia intrare spre Sud, până la limita administrativă cu comuna Mihăești

H.C.L. nr. 333/2009

252.

Morilor

strada

de la intersecția străzilor Antim Ivireanul si Inatesti, spre vest, paralela cu malul drept al râului Olanesti, pana la intersecția cu străzile Poenari si Arinilor

HCL 96/1999

253.

Mureș

intrarea

de la str. Cecilia Cutescu Stork pana la str. Unirii

HCL 96/1999

254.

Muzicii

aleea

Alee din str.Gib Mihaescu nr.30A alee Kaufland, spre Vest

HCL 189 din 25.07.2013

255.

Narciselor

aleea

de la strada LC. Bratianu (Progresului), intre blocurile C26 si S1

HCL 96/1999

256.

Neagoe Basarab

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

257.

Nichita Stănescu

strada

de la strada Ostroveni (Perlei) pana la strada Nicolae lorga (Diamantului)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

258.

Nicolae Bălcescu

bulevard

de la Calea lui Traian, intersectată cu strada Mihai Viteazu, traversează calea ferata, pana la capat (strada Remus Bellu)

H.C.L. 33 din

26.05.1997

259.

Nicolae Budurescu

intrarea

Din str.Lespezi (intre nr.26 si 26C), spre est, pana la taluzul terasei superioare

HCL 76 din 28.03.2013

260.

Nicolae Enache

strada

de la strada Emil Ciorascu, paralela cu digul râului Olt (malul drept) pana la DN 67

H.C.L. 102 din

26.07.2001

261.

Nicolae Epure

strada

de la strada Oituz pana la strada Mihai Viteazu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

262.

Nicolae lorga

strada

de la bulevardul Tineretului intersectată cu strada Ostroveni spre digul oltului si paralel cu acesta pana la capat (bloc A32/I)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

263.

Nicolae Labiș

strada

de la strada Decebal (intre TCH- Intr. Electrocentrale) pana la Liceul Energetic

H.C.L. 33 din 26.05.1997

264.

Nicolae Popescu Rebus

intrarea

Din str.Lespezi(intre nr.38 si nr.40), spre est, pana la taluzul terasei superioare

HCL 76 din 28.03.2013

265.

Nicolae Titulescu

strada

de la bulevardul Nicolae Bălcescu (paralela cu calea ferata) intersectată cu strada Matei Basarab, pana la strada Republicii

H.C.L. 33 din 26.05.1997

266.

Nicu Filipescu

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

267.

Nistor Dumitrescu

strada

de la strada Ștrandului nr.54 si nr.82 spre Sud - statia de epurare, se infunda

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

268.

Nuci

aleea

de la DN (Rm. Valcea- Craiova) strada Stolniceni pana la intersecția cu strada Govorei, se continuă spre Vest până la limita UAT, prezintă ramificații spre Sud - zona blocurilor (barăci)

HCL 96/1999

269.

Octavian Goga

strada

de la strada Corneliu Coposu spre Nord, traversează strada Prundului, pana la gospodăriile Mirica Maria si Pondichie Dumitru

H.C.L. 102 din 26.07.2001

270.

Ogorului

strada

din strada Ștrandului pana la capat, spre est

HCL 96/1999

271.

Oituz

strada

Din str.Bujorului spre Nord pana la intersecția cu str.Dr. Hacman

HCL 96/1999

272.

Olănești

aleea

din spatele blocului B3, traversează Calea lui Traian, paralela cu râul Olanesti, pana la Baza sportiva "1 Mai"

HCL 96/1999

273.

Oltului

strada

din strada Raureni nr. 215-217 pana la capat “Rampa de gunoi” Raureni

H.C.L. 33 din 26.05.1997

274.

Ostroveni

strada

de la strada Nicolae lorga (Diamantului) pana la intersecția cu DN

H.C.L. 33 din 26.05.1997

275.

loniță Oteteleșanu

strada

de la strada Ferdinand, traversează Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

276.

Ovidiu

strada

de la strada Regina Maria, in spatele blocului P2/ P1

HCL 96/1999

277.

Pădurea Verde

intrarea

Din str.C.tin Stanciulescu, de la imob.cu nr. 20 spre Vest cu prelungire pana la limita UAT

HCL 189 din 25.07.2013

278.

Pătrașcu Vodă

strada

de la strada Carol I pana la strada Gabriel Stoianovici

H.C.L. 33 din 26.05.1997

279.

Pârâul Hoțului

strada

de la Calea București nr. 202 - 204 pana la capat spre CF cu ramificație spre Nord-Vest și se înfundă

H.C.L. 33 din 26.05.1997

280.

Pajiștei

intrarea

de la strada Straubing spre vest, pana la digul Râului Olt

H.C.L. 102 din

26.07.2001

281.

Panait Istrati

strada

de la intersecția cu Calea lui Traian, spre vest, se infunda (zona Peco Shell)

H.C.L. 129 din 26.09.2002

282.

Pandurilor

bulevard

de la strada Luceafărului (Cina), paralela cu calea ferata, spre sud pana la LC. Bratianu

HCL 96/1999

283.

Panseluțelor

aleea

de la strada Mihai Eminescu (Tic- Tac), intre blocurile B13 si B14

HCL 96/1999

284.

Parcului Industrial

strada

din DN 67, spre sud-vest, până la Stația de epurare

H.C.L. 82 din 31.03.2005

285.

Parteneriatului

aleea

din DN 67, spre est, intersectează Strada Parc Industrial, cu ocolire spre nord și vest până în Strada Parcului Industrial

H.C.L. 82 din 31.03.2005

286.

Patriarh lustinian Marina

strada

din strada Ostroveni, spre vest, traversează bulevardul Dem Radulescu, pana la strada Aurelian Sacerdoteanu

H.C.L. 43 din 27.04.2001

287.

Pescărușului

intrarea

Pe latura de Nord a Gr.Zoo, din str C.Coposu nr.13 spre Nord, se infunda cca 100m

HCL 189 din 25.07.2013

288.

Petrache Poenaru

strada

de la strada Bogdan Amaru pana la capat (S.C. Supca)

H.C.L 33 din 26.05.1997

289.

Petre Bardasu

intrarea

Din str.Daniil lonescu intre imobilele cu nr.55 si 69, spre Vest se bifurca si se infunda

HCL 287/12.11.2013

290.

Petre Constantinescu

strada

de la strada George Cosbuc pana la strada Matache Temelie

H.C.L 33 din 26.05.1997

291.

Petrișor

strada

de la străzile Inatesti- Zambilelor se intersectează cu strada Zorilor si coboara spre Politie, intersecție cu strada Antim Ivireanu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

292.

Pieptea

intrarea

Din intrarea Islazului,intre nr.2prov.si 4(Stanca Maria), la dreapta, spre Sud-Vest,se infunda in livezi(lim.extravilan)

HCL 189 din 25.07.2013

293.

Pictor Constantin lliescu

strada

de la strada Știrbei Vodă (Autoservice) pana spre dealul Capela (nord) se înfunda

H.C.L. 33 din 26.05.1997

294.

Pictor Nicolae Grigorescu

strada

de la strada 1 Mai pana la strada Antim Ivireanul

H.C.L. 33 din 26.05.1997

295.

Pictor Nicolae lancovescu

strada

din spatele blocului S24- Calea lui Traian, intersecție cu Pictor Tatarascu, paralela cu strada Dobrogeanu Gherea

H.C.L. 33 din 26.05.1997

296.

Pictor Tăttărăscu

strada

de la Calea lui Traian (in spatele blocului S20) pana la capat- strada George Bacovia

H.C.L. 33 din 26.05.1997

297.

Pinului

intrarea

de la intersecția străzilor Col. Badescu si Cpt. Negoescu, spre vest (Hotel Gemina)

HCL 96/1999

298.

Placajului

strada

de la strada Ferdinand pana la capat- Carpatina S.A.

HCL 96/1999

299.

Platanului

intrarea

Din str.Morilor se partea stanga in sensul numerotării poștale,accesul spre imobilele 125,131A si următoarele.Se înfunda.

HCL

280/168/28.10.2016

300.

Plopilor

strada

de la strada Morilor nr.57 și nr.59 pana la capat unde se infunda

HCL 96/1999

301.

Poenari

strada

de la intersecția străzilor Arinilor si Morilor, spre sud- vest, pana la nr.54A, apoi spre vest până la intersecția cu strada Prunului continuând traseul până la intersecția cu strada Buda

H.C.L. 33 din 26.05.1997

302.

Poenița

aleea

de la strada Morilor (familia Ungureanu Toma- nr.79)

HCL 96/1999

303.

Pomiculturii

strada

Din str.Amurgului spre Vest si Nord pana la limita intravilan(fosta Stațiune Pomicola)

HCL189 din 25.07.2013

304.

Popa Șapcă

strada

de la strada Carol I (Colegiul National “Mircea cel Batran”- intrare elevi) pana la aleea Castanilor spre nord si spre sud pana la capat

HCL 96/1999

305.

Posada

strada

de la statia PECO- Sud pana la strada Copacelu (Cuibul de Barza), gospodăriile nr.71 si nr.74 până la intersecția cu strada Berzei

HCL 96/1999

306.

Preda Buzescu

strada

de la strada Banu Mărăcine pana la strada Topolog

H.C.L. 33 din 26.05.1997

307.

Preot Gheorghe Vețeleanu

strada

din curba nordica a parcelei nordice cu intersectarea străzii Alexandru Lahovari, in zona de pornire a străzii George Tarnea, pana la culoarul liniei de medie tensiune

H.C.L. 178 din 30.10.03

308.

Priba

strada

de la strada Dealul Malului spre Sud apoi spre Nord-Vest, limită UAT ,spre Dealul Malului

H.C.L. 33 din 26.05.1997

309.

Pribeanu

intrarea

cu intrare din strada Henri Coanda, in spatele blocurilor R6 si R7

HCL 96/1999

310.

Primăverii

aleea

de la strada Rapsodiei pana la Cresa Nord 1 - str. Crinilor

HCL 96/1999

311.

Privighetorii

aleea

din bulevardul Nicolae Balcescu (din spatele blocului 12), apoi se infunda spre vest

HCL 96/1999

312.

Priza Olt

strada

din strada Stolniceni (baraci) pana la capat (statia de oxigen)

HCL 96/1999

313.

Prof. Constantin Gibescu

intrarea

de la strada General Praporgescu spre est pana la strada General Magheru

H.C.L. 33 din 26.05.1997

314.

Prof.dr.Corneliu Tamaș

strada

Strada de legătură intre strada Știrbei Vodă si strada Morilor

H.C.L 19 din 30.01.2013

315.

Prof. Nicu Angelescu

strada

de la Calea București, nr.148-152, spre vest până la capăt

H.C.L. 33 din

26.05.1997

316.

Prof. Sergiu Purece

strada

de la Calea lui Traian (intre blocurile 35 si 37) spre est, intrare Grup Școlar Energetic

H.C.L. 33 din 26.05.1997

317.

Prundului

strada

de la strada Ostroveni spre Est (digul râului Olt- malul drept) cu limita proprietate S.C. Supca SRL- Ramnicu Valcea

H.C.L. 102 din 26.07.2001

318.

Prunului

strada

de la strada Arinilor,spre sud, pana la intersecție cu str.Poenari are și o ramificație spre vest în dreptul numărului 62

HCL 96/1999,Trons.2-

HCL 49/31.03.2016

319.

Puțului

strada

de la strada Râureni nr.235-237 spre Sud-Est apoi spre Nord-Est, cu ieșire în strada Râureni nr.225-227

HCL 96/1999

320.

Răsăritului

intrarea

Din str. Ostroveni (v.a.v de Ștrand),spre Est,către B.dul Dem.Radulescu

HCL 189 din 25.07.2013

321.

Rândunelelor

aleea

de la strada Marasesti către Complexul Traian (in spate)

HCL 96/1999

322.

Râureni

strada

de la Pasarela Sud pana la Pârâul Sarat (Biserica Raureni- Oltchim) - DN 64, prezintă o ramificație în partea de Nord -stație Transelectrica spre râul Olt

HCL 96/1999

323.

Rabacu

strada

de la Calea București, nr.126 și nr.128 spre Vest, se înfundă

H.C.L. 33 din 26.05.1997

324.

Radu de la Afumați

strada

de la Calea lui Traian pana la strada Danii lonescu

HCL 96/1999

325.

Radu Livezeanu

strada

Din str.Barajului spre sud - vest, pana la Vila de Protocol(dom.privat)

HCL 287 din 12 11 2013

326.

Rapsodiei

strada

de la strada Matei Basarab, intersectată cu străzile Henri Coanda, Decebal, Constantin Brancusi si din nou cu strada Henri Coanda

HCL 96/1999

327.

Regina Maria

strada

de la Calea lui Traian (Magazinul Cozia), se intersectează cu strada General Magheru pana la strada Maior V. Popescu

H.C.L. 33 din 26.05.1997

328.

Remus Bellu

strada

de la strada Libertății pana la bulevardul Nicolae Balcescu

H.C.L. 33 din

26.05.1997

329.

Republicii

strada

de la Calea lui Traian, intersectată cu strada Decebal pana la strada Nicolae Titulescu

HCL 96/1999

330.

Revoluției

scuar

spațiul delimitat intre Calea lui Traian si strada Carol I (Tribunalul Valcea)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

331.

Rozelor

aleea

de la strada General Praporgescu pana la intrarea Prof. Constantin Gibescu

HCL 96/1999

332.

Săliștea Nouă

strada

de la strada Lespezi, spre sud, traversează CF, se continua pana la str. Straubing

H.C.L. 33 din 26.05.1997

333.

Săveasca

strada

din strada Cazanesti pana la capat (limită intravilan) cu două ramificații

HCL 96/1999

334.

Salcâmilor

strada

de la Calea lui Traian nr. Imobil 310 - 312 spre Olt

HCL 96/1999

335.

Sălciei

intrarea

cu intrare din strada Știrbei Vodă (imobilul cu nr. 81) spre Sud

HCL 96/1999

336.

Saturn

alee

cu intrare din strada Danii lonescu, apoi se înfunda

HCL 33/1997 (HCL 96/1999??)

337.

Schitul Troianu

strada

de la strada Posada (A.C.R. Vâlcea), spre nord, cu ocolire sud-vest, până la Schitul Troianu

H.C.L. 82 din 31.03.2005

338.

Scorușului

alee

de la strada Inatesti pana la capat, apoi se înfunda. Are o ramificație spre vest

HCL 96/1999

339.

Sică Alexandrescu

intrarea

Din str.Lespezi (intre nr.44 si 48), spre est, pana la taluzul terasei superioare

HCL 76 din 28.03.2013

340.

Sf. Calinic

intrarea

de la strada Arhiepiscopiei (restaurant Lotru) pana la capat spre vest

H.C.L. 33 din

26.05.1997

341.

Socului

strada

de la intersecția cu strada Cazanesti spre Nord cu trei legături spre strada Măceșului

H.C.L. 33 din 26.05.1997

342.

Someș

strada

de la Calea lui Traian- Nord spre Olt pana la capat

HCL 96/1999

343.

Sora

strada

de la strada Goranu, gospodăriile nr.1 si 2, pana la strada Cella Delavrancea, gospodăriile cu nr.13 si 16, intersectată cu Calea București

H.C.L. 33 din 26.05.1997

344.

Speranței

intrarea

Din Calea lui Traian, vizavi Peco Schell, spre Est, pana la limita administrativă a UAT, se intersectează cu strada Salcâmilor

HCL189 din 25.07.2013

345.

Spicului

strada

de la aleea Nuci pana la capat (stație pompe apă)

HCL 96/1999

346.

Stăncioiului

strada

de la strada Ștraubing spre nord, cu ramificație spre Sud-Est și continuare spre Nord-Vest, până la strada Ștraubing

H.C.L. 33 din 26.05.1997

347.

Stolniceni

strada

de la Pârâul Sărat- Biserica- Oltchim, pana la limita municipiului

HCL 96/1999

348.

Sudului

intrarea

de la Calea lui Traian bloc S33/1, paralelă cu calea ferată, spre Nord, până la intersecția străzilor Bogdan Amaru și Florilor

H.C.L. 241 din 30.10.2007

349.

Stejarului

aleea

de la bulevardul Tineretului (spate complex comercial Hermes)

HCL 96/1999

350.

Știrbei Vodă

strada

de la Calea lui Traian pana la limita vestica- comuna Vladesti

HCL 96/1999

351.

Ștrandului

strada

de la strada Râureni- pasarela Sud, parcurge DN 67, pana la Hidrocentrala Raureni

H.C.L. 60 din 30.07.1997

352.

Ștraubing

strada

de la Calea București, gospodăriile Grigoroiu Maria (nr.1) si llinca P. Ion (nr.2) pana la capat spre Malul Alb

H.C.L. 33 din 26.05.1997

353.

Târgului

strada

de la strada Ștrandului pana la capat (Târgul de saptamana), cu ramificație spre Nord-Est apoi spre Nord-Vest, cu ieșire în strada Ștrandului

H.C.L. 60 din 30.07.1997

354.

Teatrului

strada

Din strada Mihai Viteazu către Est,in imediata vecinătate a blocului 22 Decembrie si apoi spre Nord si Est,pana la limita cu Arenele Traian

HCL 301 din26 iulie

2017

355.

Teilor

aleea

de la strada Mihai Eminescu (in fata Liceului de Construcții - Ferdinand I)

HCL 96/1999

356.

Teodor Bălășel

strada

de la strada Danii lonescu (spatele blocurilor 12 si 15- Calea lui Traian) pana la strada Radu de la Afumati

H.C.L. 60 din 30.07.1997

357.

Teodosie Rudeanu

strada

de la strada Decebal (Grup Pompieri) pana la capat, intersecție cu intrarea Violetelor

H.C.L. 33 din 26.05.1997

358.

Teodor Coman

strada

de la strada Prundului, spre sud, pana la strada Corneliu Coposu

H.C.L. 102 din

26.07.2001

359.

Tică Ștefănescu

intrarea

de la strada Dumitru Zaganescu, spre vest, paralela cu strada Andrei Muresianu

H.C.L. 193/80 din

27.09.2004

360.

Timiș

strada

de la Calea lui Traian (SC Lactovil) pana la capat spre Olt, cu ramificații spre platform industrial Nord

HCL 96/1999

361.

Tineretului

bulevard

De la sensul giratoriu (poiecție pasaj bulevardul Tudor Vladimirescu) spre sud, se intersectează cu strada Gib Mihăescu, continuă spre sud - intersecție cu strada Luceafărului, continuă spre Sud- intersecție cu bulevardul Dem Rădulescu și continuă spre Sud-Vest (strada LC. Brătianu) și spre strada Eugen Ciorăscu

HCL 96/1999

362.

Toamnei

strada

de la strada Copacelu spre nord- vest (nr.18- A.F. Alexei- nr.20- Biserica Copacelu), se prelungește spre nord- vest cu ieșire in strada Copacelu spre sud-est (nr.38- Gilea Valeriu)

H.C.L. 193/80 din 27.09.2004

363.

Topolog

strada

de la bulevardul Nicolae Balcescu (bariera) paralela cu calea ferata spre nord pana la capat spre Olt

HCL 96/1999

364.

Toporașilor

strada

de la strada Copacelu (Școala generala) pana la intersecția cu Ocnele Mari, cu două ramificații spre Nord-Vest până la limita intravilanului și o ramificație spre Sud-Vest care se înfundă.

HCL 96/1999

365.

Traficului

aleea

Din str Depozitelor nr.6-6A,pana la str.Posada.pe direcția Est-Vest

HCL 189 din 25.07.2013

366.

Traian Vuia

intrarea

din strada Morilor spre sud pana la accesul pietonal cu rol de preluare a diferenței de nivel spre strada Calistrat Hogaș

H.C.L. 54 din 30.03.2004

367.

Trandafirilor

aleea

de la aleea Teilor (in fata Liceului de Construcții) spre vest

HCL 96/1999

368.

Tudor Vladimirescu

bulevard

de la Calea lui Traian intersectată cu străzile General Magheru, Maior V. Popescu, traversează calea ferata pana la Calea București

H.C.L. 33 din 26.05.1997

369.

Ulmului

aleea

intrare din strada Căzănești pe strada Gura Văii, a patra intrare spre Sud, până la limita administrativă cu comuna Mihăești

H.C.L. nr. 333/2009

370.

Uțeștilor

strada

de la strada Cazanesti pana la capat

HCL 96/1999

371.

Unirii

strada

in spatele blocului CPL 1, paralela cu strada Grigore Procopiu, pana la căminul Grupului Școlar Cooperație

H.C.L. 33 din 26.05.1997

372.

Uzinei

strada

de la strada Bâlciului, traversează platforma chimica si paralela cu calea ferata, pana la aleea Nuci, continuă până la limita administrativă a UAT

HCL 96/1999

373.

Valea Dumitrana

intrare

de la strada Straubing - Malul Alb, spre est

H.C.L. 102 din 26.07.2001

374.

Valea Gorunelului

strada

de la strada Ghioceilor (nr.56) spre Nord, se înfundă.

HCL 96/1999

375.

Vasile Alecsandri

strada

de la strada Ferdinand pana la capat (SC CARPATINA SA)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

376.

Vasile Olănescu

strada

de la bulevardul Tudor Vladimirescu, intersectată cu strada Cerna pana la strada Regina Maria

H.C.L. 33 din

26.05.1997

377.

Vega

strada

de la strada Straubing, gospodăriile Oracel Dumitru (nr.1- teren) si Tanase Emil (nr.2) pana la capat, gospodăriile Cretu Gheorghe (nr.11) si Vega C. Ion (nr.12)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

378.

Venus

intrarea

de la strada Danii lonescu pana la strada Sf. Calinic

HCL 96/1999

379.

Veteranilor

strada

din strada Ion Creanga spre sud pana in strada Ion Creanga

H.C.L. 17 din 29.01.2004

380.

Vidra

strada

din Calea lui Traian- Nord, vis-a-vis de de intrarea Colonel Plesoianu, intre nr.281 si 283

H.C.L. 33 din 26.05.1997

381.

Viilor

strada

de la strada Inatesti pana la capat, apoi se înfunda

HCL 96/1999

382.

Violetelor

intrarea

cu intrare din strada Republicii si paralela cu aceasta

HCL 96/1999

383.

Virgil Ierunca

intrarea

In str.Arinilor,nr.56, spre Nord,pana la râul Olanesti(prop.privata)

HCL 287 din 12.11.2013

384.

Virgiliu

strada

de la strada Ferdinand pana la capat (Carpatina S.A.)

HCL 96/1999

385.

Wiesbaden

strada

de la strada Straubing, gospodăriile Glonț Gheorghe (nr.1) si Constantin D. Constantin (nr.2) pana la capat, gospodăriile Ceausu I. Ioana (nr.11) si Crisan (nr.32)

H.C.L. 33 din 26.05.1997

386.

Zăvoieni

strada

de la strada Cella Delavrancea, nr.26-28 până la CF cu ramificație spre Nord, se înfundă

H.C.L. 33 din 26.05.1997

387.

Zânelor

intrarea

Din A. Sacerdoteanu,nr.86 spre Est, cca 100m, se înfunda

HCL 189 din 25.07.2013

388.

Zambilelor

strada

de la intersecția străzilor Petrisor si Inatesti spre deal, se prelungește pana la intersecția cu strada Viilor

H.C.L. 43 din 27.04.2001 (delimitare noua)

389.

Zefirului

strada

de la Calea lui Traian (nr.227) pana la strada Liviu Rebreanu

HCL 96/1999

390.

Zorelelor

aleea

de la strada LC. Bratianu, in spatele blocurilor A8/I si A8/II

HCL 96/1999

391.

Zorilor

strada

de la strada Petrisor pana la capat spre statia de apa, se prelungește pana la strada George Bacovia (delimitare noua- de la rezervoarele de apa, ocolirea acestora, se prelungește pana la intersecția cu strada George Bacovia)

H.C.L. 43 din 27.04.2001 (delimitare noua)