Hotărârea nr. 21/2020

hotarirea 21 - 30 ianuarie 2020 - aprobare Metodologie alocare cheltuieli indirecta la Eta

ROMÂN IA

Județul Vâlcea municipiul Râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


SR EN ISO 9111’ 1 2015 410/C SR EH ISO 14001:2015 1ÎZ3/M SR OHSAS 18001:2008 IOO/HS SR 1S0/CFI 2'001:2014 019/SI

HOTĂRÂREA NR. 21

privind aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație, pe activități, inclusiv anexele 1-7, la ETA SA

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Referatul nr. 2215 din 20.01.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune aprobarea Metodologiei de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație pe activități, inclusiv anexele nr. 1-7 la aceasta, precum și raportul nr. 2548 din 22.01.2020 întocmit de Direcția Dezvoltare Locală;

Văzând avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr.380/28.11.2018, Consiliul Local a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexele acestuia, iar în aplicarea acesteia a fost încheiat Contractul nr.49043/27.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, între Municipiul Râmnicu Vâlcea și societatea ETA S.A, contract ce a fost modificat și completat ulterior;

Ținând seama de adresa nr. 5522/12.12.2019, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 50339/12.12.2019, prin care societatea ETA S.A. a transmis spre aprobare metodologia de alocare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale de administrare pentru toate activitățile desfășurate precum și anexele 1-7 la aceasta;

în temeiul prevederilor anexei nr.1 la Ordinul ANRSC nr. 134/2019 privind modificarea Ordinului președintelui ANRSC nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor- cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane și ale Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.129, alin. (1), alin. (2) lit.c) - d), alin.(7), lit.n), art.139, alin.(3) și art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

întrunind 23 de voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Metodologia de alocare a cheltuielilor indirecte și a cheltuielilor generale de administrație pe activități, inclusiv anexele nr. 1-7 la aceasta, conform anexei la prezenta hotărâre.

 • (2) Anexele nr. 1 - 7 la metodologia aprobată conform alin.(1) sunt următoarele:

 • a) Anexa nr. 1- Cheltuieli generale de administrare;

 • b) Anexa nr. 2- Cheltuieli indirecte;

 • c) Anexa nr. 3- Cheltuieli directe aferente activității de transport;

 • d) Anexa nr. 4- Cheltuieli directe aferente activității ITP;

 • e) Anexa nr. 5- Cheltuieli directe aferente activității de reparații auto pentru terți;

 • f) Anexa nr. 6- Cheltuieli directe aferente activității de spălări auto pentru terți;

 • g) Anexa nr. 7- Cheltuieli directe aferente activității de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Locală si Societatea ETA SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

 • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

 • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • - Direcției Dezvoltare Locală;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Societății ETA SA.

  PREȘEDINTE DE ȘEDIN^^mT^X

  Diana Maria lONESCka

  / //        H               \ * U

  'J? 1

  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR GENERAL, / jurist Ion DIDOIU /

  Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2020


METODOLOGIE PRIVIND ALOCAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE SI A CHELTUIELILOR GENERALE DE ADMINISTRAȚIE PE ACTIVITATI

Cheltuielile indirecte si generale ale administrației vor fr repartizate pe baza unei chei de repartizare calculata ca raport intre cifra de afateri a flecarei activitati si cifra de afaceri totala, respectiv:                                   h J

la

HOTĂRÂREA

CONSILIULUI LOCAL

Nr. .2/


K= CA activitate, CA totala Unde,

K= coeficient de repartizare

CA activitate = cifra de afaceri realizata pe fiecare activitate in parte CA totala= Cifra de afaceri totala, respectiv:

Cifra de afaceri aferenta activitatii transport public

K0 -----------------------------

Cifra de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate închirieri spații publicitare

K1 --------------------------------------

Cifra de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate transport terți (transport prin curse regulate speciale pe bază de contract și transport prin curse ocazionale pe bază de comandă),

K.2 =

Cifr a de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate închirieri spații parcare si depozitare

K3 =------------------------------------------

Cifra de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate ITP terți K4 =------------------------------

Cifra de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate reparații terți

K.5 =


Cifra de afaceri


Str. Depozitelor nr. 1, Cod 240050 Rm.Vâlcea

CIF : RO10524177 Capital Social: 9.617.697,50 li web : www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Te!: 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 03504124901

Cifra de afaceri activitate spălări auto terți

K6 =-------------------------------------

Cifra de afaceri totală

Cifra de afaceri activitate ridicări auto

K7 =-----------------------------------

Cifra de afaceri totală

Facem precizarea ca aceasta metodologie de repartizare , in funcție de cifra de afaceri, este prevăzută si in Ordinul ANRSC nr. 134/2019 - privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.

Costurile totale ale fiecărei activitati vor fi determinate prin adaugarea la cheltuielile directe ale acestora a unei cote din cheltuielile indirecte si generale ale administrației, cota stabilita conform metodologiei prezentata.

Categoriile de cheltuieli indirecte si generale ale administrației ce vor fi repartizate pe fiecare activitate, precum si categoriile de cheltuieli directe aferente fiecărei activitati desfășurate sunt prezentate in anexe.Str. Depozitelor nr. 1, Cod 240050 Rm.Vâlcea CIF : RO10524177 Capital Social: 9.617.697,50 It web ; www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com

Tel: 0350 412490; 0350 412491 Fax : 03504


Anexa 1 - Cheltuieli generale ale administrației:


 • 1. Cheltuieli materiale (carburanți, lubrefîanti, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar din cont 602, 603) - aferente administrației (director si personal TESA)

 • 2. Cheltuieli intretinere reparatii (din cont 611) aferente administrației

 • 3. Cheltuieli asigurări obligatorii - RCA (din cont 613) aferente autoturism administrație

 • 4. Cheltuieli pregătire profesionala (din cont 615) aferente personal TESA

 • 5. Cheltuieli protocol (cont 623)

 • 6. Cheltuieli alte taxe (rovignete, etc) aferente autoturism administrație

 • 7. Cheltuieli deplasări (din cont 625) aferente organelor de conducere, personal TESA

 • 8. Cheltuieli alte servicii terti (din cont 628) aferente administrației (director personal TESA)

 • 9. Cheltuieli de natura salariala(salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa etc) aferente organelor de conducere - director, Consiliul de administrație- si personal TESA

 • 10. Cheltuieli amortizare mijloace fixe administrație


Anexa 2 - Cheltuieli indirecte:


 • 1. Cheltuieli materiale (carburanți, lubrefianti, piese de schimb, consumabile, obiecte de inventar din cont 602, 603) aferente autoturismelor de deservire si pentru desfasurarea activitatii personalului operativ(gestionari, casieri, impiegat, șefi de coloana, revizori tehnici etc), femei de serviciu, șoferi

deservire, dispeceri

 • 2. Chletuieli energie, apa (cont 605)

 • 3, Cheltuieli chirie spațiu sediu (ct 612)

 • 4. Cheltuieli asigurări obligatorii RCA pentru autoturismele de deservire

 • 5. Cheltuieli pregătire profesionala (ct 615) pentru șoferi deservire, personal

operativ

 • 6. Cheltuieli deplasări (ct 625) pentru șoferi deservire, personal operativ

 • 7. Cheltuieli comunicatii si taxe poștale (cont 626 - internet, telefonie fixa si

mobila)

 • 8. Cheltuieli comisioane bancare (cont 627)

 • 9. Chletuieli alte servicii executate de terti (ct 628 - ch servicii paza, ch intretinere funcționare tehnica de calcul, ch comisioane, onorarii etc)

 • 10. Cheltuieli impozite si taxe locale si alte taxe (din cont 635)

 • 11. Cheltuieli de natura salariala( salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa etc) aferente activitatii personalului operativ(gestionari, casieri, impiegat, șefi de coloana, revizori tehnici etc), femei de serviciu, șoferi deservire, dispeceri

 • 12. Cheltuieli cu protecția sociala (din cont 6458)

 • 13. Cheltuieli amortizare (ct 6811 )

  Str. Depozitelor nr. 1, Cod 240050 Rm. Vâlcea


X-H.I .                     III. I ,          ZLTUVVV I XIII. V MIWX^M          ' •-     ,

GIF : R010524177 Capital Social: 9.617.697,50              '

web : www.eta-bus.ro e-mail: eta_bus@yahoo.com Tel: 0350 412490: 0350 412491 Fax : 03504124901

Anexa 3. Cheltuieli directe aferente activitatii de transport

 • 1. Cheltuieli materiale (carburanți, lubrefianti, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar - din cont 602 si 603) aferente parcului auto

 • 2. Cheltuieli întreținere reparatii (din cont 611 ) efectuate la autovehiculele din parcul propriu la terti

 • 3. Cheltuieli cu redeventa conform contractului de delegare a serviciului de transport public urban (din cont 612)

 • 4. Cheltuieli asigurări auto obligatori (RCA, asigurări bagaje si calatori - din cont 613) aferente parcului auto

 • 5. Cheltuieli cu pregătirea profesionala (din cont 615) pentru șoferi

 • 6. Cheltuieli deplasări șoferi (din cont 625)

 • 7. Cheltuieli alte servicii executate de terti pentru activitatea de transport (din cont 628 - servicii medicina muncii, avize psihologce etc.)

 • 8. Cheltuieli licențe, clasificări , rovignete si alte taxe aferente activitatii de transport (din cont 635)

 • 9. Cheltuieli de natura salariala (salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa alte bonificatii) aferente următoarelor categorii: șoferi, mecanici (personal de întreținere autovehicule), controlori, operatori comerciali

 • 10. Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor de transportai a construcțiilor aferente activitatii de transport (statii autobuz etc - din cont 6811)

Pentru repartizarea cheltuielilor directe aferente activitatii de transport pe activitatea de transport public urban si pe activitatea de transport efectuat la terti (pentru cheltuielile care nu pot fi direct identificabile pe fiecare tip de transport), se va utilza o cheie de repartizare calculata ca raport intre kilometri efectuati pentru cele doua activitati si kilometri totali, respectiv:

K transp urban =Kilometri efectuatitransp urban cf program de transport/ kilometri totali

 • K. transp terti =Kilometri efectuati transp terti /kilometri totali

La cheltuilelile directe aferente activitatii de transport se va adauga o cota din cheltuielile directe aferente activitatii de inspecții tehnice periodice (ITP), stabilita pe baza unei chei de repartizare calculata ca raport intre veniturile aferente ITP efectuat la autobuzele din parcul propriu si veniturile totale aferente activitatii ITP, respectiv:

K transport= venituri ITP parc propriu/ venituri totale ITP

Veniturile aferente ITP parc propriu vor fi evaluate pe baza tarifelor aprobate si practicate pentru terti pentru același tip de autovehicul


Anexa 4. Cheltuieli directe aferente activitatii ITP


 • 1. Cheltuieli materiale (materiale auxiliare , alte materiale consumabile, obiecte de inventar - din cont 602 si 603) aferente activitatii ITP

 • 2. Cheltuieli intretinere reparatii (din cont 611) efectuate la utilajele si dispozitivele utilizate pentru desfasurarea activitatii ITP

 • 3. Cheltuieli cu pregătirea profesionala (din cont 615) pentru personalul care efectuează activitatea de ITP

 • 4. Cheltuieli deplasări personal ITP (din cont 625)

 • 5. Cheltuieli alte servicii executate de terti pentru activitatea de ITP (din cont 628 -fransiza datorata Registrului Auto Roman,verificări tehnice si revizii dispozitive ITP etc.)

 • 6. Cheltuieli alte taxe aferente activitatii de ITP i(din cont 635)

 • 7. Cheltuieli de natura salariala(salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa alte bonificatii) aferente personalului care efectuează activitatea de ITPAnexa 5. Cheltuieli directe aferente activitatii de reparatii auto pentru terti

 • 1. Cheltuieli materiale (piese de schimb, lubrefianti, materiale auxiliare , alte materiale consumabile, obiecte de inventar - din cont 602 si 603) aferente activitatii reparatii auto terti

 • 2. Cheltuieli intretinere reparatii (din cont 611) efectuate la utilajele si dispozitivele utilizate pentru desfasurarea activitatii reparatii auto terti

 • 3. Cheltuieli de natura salariala(salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa alte bonificatii) aferente personalului care efectuează activitatea de reparatii auto terti - determinate pe baza orelor de lucru efectuate si facturate, conform devizelor intocmite.Anexa 6. Cheltuieli directe aferente activitatii de spălări auto

 • 1 .Cheltuieli materiale ( materiale auxiliare , alte materiale consumabile, obiecte de inventar - din cont 602 si 603) aferente activitatii spălări auto terti

 • 2 .Cheltuieli intretinere reparatii (din cont 611) efectuate la utilajele si dispozitivele utilizate pentru desfasurarea activitatii spălări auto terti

 • 3 . Cheltuieli de natura salariala(salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa alte bonificatii) aferente personalului care efectuează activitatea de spălări auto terti - determinate pe baza orelor prestate efectiv pentru aceasta activitate , conform rapoartelor de activitate.


) Mz

——i——

Anexa 7. Cheltuieli directe aferente activitatii de ridicare a vehiculelor

staționate neregulamentar pe partea carosabila a străzilor

1. Cheltuieli materiale (carburanți, lubrefianti, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar - din cont 602 si 603) aferente autovehiculelor utilizate pentru activitatea de ridicări

 • 2. Cheltuieli intretinere reparatii (din cont 611) efectuate la autovehiculele utilizate pentru activitatea de ridicări

 • 3. Cheltuieli cu redeventa conform contractului de delegare a serviciului public de ridicarea a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabila a străzilor de pe raza municipiului (din cont 612)

 • 4. Cheltuieli asigurați auto obligatorii (RCA, asigurare serviciu - din cont 613) aferente autovehiculelor utilizate pentru activitatea de ridicări

 • 5. Cheltuieli cu pregătirea profesionala (din cont 615) pentru personalul care efectuează activitatea de ridicări

 • 6. Cheltuieli deplasări personal ridicări (din cont 625)

 • 7. Cheltuieli alte servicii executate de terti pentru activitatea de ridicări (din cont 628 -verificări tehnice autovehicule etc.)

 • 8. Cheltuieli alte taxe aferente activitatii de ridicari(din cont 635)

 • 9. Cheltuieli de natura salariala(salarii brute, contribuții sociale, tichete de masa alte bonificatii) aferente personalului care efectuează activitatea de ridicări - determinate pe baza orelor prestate efectiv pentru aceasta activitate , conform rapoartelor de activitate.