Hotărârea nr. 209/2020

hotarirea 209 - 31 august 2020 - inscriere teren in domeniul privat,situat in zona Ostroveni

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


SR E’N ISO 90(11:2015 4 10/C SR EN ISO 14 001:2015 223/M SR ISO 45001:20 1H 190/IIS SR ISO/IEC 27001:201» 019/SI  1

HOTĂRÂREA NR.209

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui teren în suprafață de 479 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - zona Ostroveni

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Referatul nr.31390 din data de 25.08.2020, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la înscrierea în domeniul privat al municipiului a imobilului teren în suprafață de 479 m.p. situat în Râmnicu Vâlcea - zona Ostroveni, cu valoarea de inventar de 79.035 lei (165 lei/mp x 479 mp), stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici și stabilite prin raport de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR;

Văzând Raportul nr.31469 din data de 26.08.2020, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor: nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale ; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că, în urma solicitării formulată de Asociația de Proprietari Ostroveni 102 privind efectuarea unor lucrări de amenajare și salubrizare a zonei, au fost efectuate măsurători topografice de către reprezentanții Biroului Cadastru, Fond Funciar, Agricultură pentru identificarea, poziționarea și determinarea suprafețelor de teren situate pe strada Ostroveni, limitrofe proprietății cu numărul de imobil 104;

Văzând Nota de relații întocmită în data de 24.08.2020 de domnul Gabriel Petru Nechifor, inspector în cadrul Biroului Cadastru, Fond Funciar, Agricultură, din care a reieșit faptul că, după verificarea situației juridice a terenurilor din zonă în baza de date cadastrale și înscrieri în Cartea Funciară, a reglementărilor urbanistice cuprinse în PUG, precum și a punerilor în posesie efectuate de Comisia Locală de Fond Funciar a municipiului Râmnicu Vâlcea în baza Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, s-a constatat că terenul în suprafață de 479 mp a rămas neatribuit după punerea în posesie a veteranilor de război, nu a făcut obiectul restituirii conform legilor restituirii proprietăților și nu este înscris în Cartea Funciară ca proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice, astfel încât poate fi înscris în domeniul privat al municipiului;

în temeiul prevederilor art.31, alin.(2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.355 și art.357, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

în baza art.129, alin.(1), alin.(2), lit.c), art. 139, alin.(2) și a art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 19 voturi “pentru”, 0 voturi “împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului a imobilului teren în suprafață de 479 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea - zona Ostroveni, identificat în Planul de situație anexă la prezenta hotărâre, cu valoarea de inventar de 79.035 lei (165 lei/mp x 479 mp), stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici și stabilite prin raport de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

  • - Instituției Prefectului - județul Vâlcea;

  • - Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcția Investiții si Achiziții Publice;

  • - Direcției Urbanism;

Anexa 1.35

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) Ramnicu ValceaScara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

479___________

Str. Ostroveni INTRAVILAN

Nr. Carte Funciara

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

479

Imobil împrejmuit cu gard din lemn intre punctele 87, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 75, gard din beton intre punctele 75, 71 - 70, 69, 82, limita nematerializata intre punctele 82, 83, 86, 87- 71, 74, 73, 72, 70.

Total

479

Suprafața totala masurata a imobilului = 479 mp